| کد خبر: 156401 |

تأمین‌110‌ دستگاه ‌واگن‌ متروی ‌شهری و توســعه‌ نــاوگان ‌حمــل‌ و‌نقــل‌ درون شهری از جمله مواردی است که در حوزه عمران شهری می توان در گزارش عملکرد 100 روزه دولت یازدهم به آن اشاره کرد.

تین‌نیوز | 

تأمین‌110‌ دستگاه ‌واگن‌ متروی ‌شهری و توســعه‌ نــاوگان ‌حمــل‌ و‌نقــل‌ درون شهری از جمله مواردی است که در حوزه عمران شهری می توان در گزارش عملکرد 100 روزه دولت یازدهم به آن اشاره کرد.

به گزارش ایرنا، به دنبال انتشار کتاب گزارش صد روزه دولت دوازدهم در 255صفحه و در عملکرد حوزه عمران شهری در گزارش (مدیریتی) دستگاه های اجرایی (وضعیت موجود، اقدامات و راهکارها) آمده است .

در ادامه بیان گزارش عملکرد صد روزه (مدیریتی) حوزه عمران شهری می توان به تأمین‌110‌دستگاه ‌واگن‌ متروی‌ شهری‌ اشاره کرد .

در ادامه بیان عملکرد صد روزه (مدیریتی) حوزه عمران شهری به توســعه‌ نــاوگان‌حمــل‌ و‌نقــل‌ درون‌‌ شــهری پرداخته شده است که در حــال‌حاضــر24 هزار و 256 دســتگاه ‌اتوبــوس‌ شهری با عمــر‌حــدود ‌8‌ ســال‌ موجــود‌ است ‌و‌ بــرای کمــک ‌بــه ‌خریــد ‌اتوبــوس ‌جدیــد‌ مبلــغ‌380 ‌میلیــارد ریــال ‌از ‌محــل ‌اســناد‌ خزانــه ‌تامیــن ‌اعتبــار‌شــده ‌اســت.

همچنین این گزارش می افزاید : درجهت تســریع ‌در‌ عملیــات‌ بهــره‌ بــرداری‌ طــرح‌ هــای‌ قطــار‌ شــهری‌ معــادل‌3000‌ میلیارد‌ ریــال ‌از‌ محــل‌ اســناد‌ خزانــه‌ تخصیــص‌ یافته‌ اســت.

دولت ‌در‌ جهت‌ ساماندهی پسماندهای‌ ساحلی‌ برای‌ خرید‌ تجهیزات‌ و‌ ساماندهی‌ پسماندهای‌ استان های‌ ساحلی‌ اعتباری‌ بالغ‌ بر‌500‌ میلیارد‌ ریال‌ اسناد‌ خزانه‌ تامین‌ اعتبار‌ گردید.

**گزارش عملکرد صد روزه دستگاه های اجرایی (وضعیت موجود، اقدامات و راهکارها)

*بخش عمران شهری

در تبیین وضعیت بخش عمران شهری و روستایی در ابتدای شروع کار دولت دوازدهم آمده است :

وابســتگی‌ منابــع ‌درآمــد‌ شــهرداری‌ها ‌بــه ‌فــروش‌ تراکــم ‌و‌ تغییــر‌ کاربری ‌هــای ‌اراضــی ‌و ‌عــدم‌ التــزام ‌بــه‌ اجــرای‌ طرح‌ هــای ‌مصــوب‌ شــهری‌ توســط‌ نهادهــای‌ ذیربــط ‌از ‌مهمتریــن‌ دلایــل‌ ناکارآمــدی‌ نظــام‌ برنامــه‌ ریــزی‌ شــهری‌ اســت‌ و‌ بــا‌ عنایــت‌ بــه‌ هزینه‌هــای‌ جــاری‌ تأمیــن‌ منابــع ‌لازم‌ بــرای ‌توســعه ‌زیرســاخت‌های‌ شــهری‌ از جملــه ‌حمــل‌ و‌ نقــل‌ عمومــی ‌بــا ‌موانــع‌ جــدی ‌روبروســت.‌

وســعت‌ زیــاد‌ بافت‌هــای‌ نابســامان‌ و‌ پهنه‌هــای ‌فقــر‌ شــهری ‌کــه ‌در ‌حــدود‌‌132 هــزار‌ هکتــار ‌بــرآورد ‌می‌شــود ‌و‌ جمعیــت ‌ســاکن ‌ایــن ‌بافت‌هــا‌ که حــدود‌40‌ درصــد ‌از جمعیــت ‌شــهری‌ کشــور ‌را‌‌ شــامل ‌می‌شــود ‌از دیگــر‌ معضــلات ‌شــهری ‌اســت.

مســاله‌ مدیریــت ‌پســماند ‌از ‌مســائل‌ کلیــدی ‌و‌ بحــران‌ســاز ‌در زمینــه‌ مدیریــت ‌شــهری ‌و ‌محیــط زیســت اســت.‌

در‌ حــال‌ حاضــر ‌روزانــه‌ بیــش ‌از‌49هزار تن پســماند ‌عــادی‌ در‌ شــهرها ‌و ‌روســتاهای‌ کشــور‌ تولیــد ‌می‌شــود ‌کــه ‌از ‌ایــن ‌میــزان‌ بیــش ‌از38‌هزار تن ‌پســماند ‌شــهری‌ و‌ مابقــی ‌در ‌روســتاها‌ تولیــد‌ می‌شــود.‌ بــر‌ ایــن ‌اســاس ‌دفــع ‌بهداشــتی ‌ایــن‌ میــزان ‌پســماند ‌در‌ اولویت‌هــای ‌دولــت‌ قــرار‌ گرفتــه ‌اســت.

**چشم انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده

اهــم‌ اقدامــات‌ صــورت‌ گرفتــه‌در‌ بخــش‌ عمــران‌ شــهری‌در‌ دولــت‌ دوازدهــم‌ در‌ بخــش‌ عمــران‌ شــهری‌در‌ دولــت‌ بــه‌ شــرح‌ زیــر‌ بــوده‌ است:

‌‌- تأمین‌110‌دستگاه‌ واگن ‌متروی ‌شهری‌

- ‌‌برنامه‌ریــزی ‌بــرای ‌تحقــق ایمنــی ‌شــهر‌ و ‌شــهروندان ‌در ‌برابــر‌ خطــرات‌ مربــوط‌ بــه ‌بــروز‌ آتش‌ســوزی ‌و‌ حــوادث:‌ در‌ حــال‌ حاضــر‌1687‌ ایســتگاه‌ بصــورت‌ مســتقل ‌و ‌487‌ ایســتگاه غیر مســتقل ‌موجــود ‌است .

‌در ســه‌ ماهــه گذشــته ‌بــرای ‌ارتقــای‌ کیفــی ‌ایســتگاه‌ها‌ مبلــغ‌70 ‌میلیــارد ‌ریــال ‌تأمیــن‌ اعتبــار شــده ‌اســت‌ و ‌تعــداد ‌155‌دســتگاه ‌نیمــه ‌ســنگین‌ آتــش ‌نشــانی ‌بــه ‌سیســتم ‌اضافــه ‌شــده ‌اســت.

-‌‌در‌جهــت ‌تســریع‌ در‌ عملیــات ‌بهــره ‌بــرداری‌ طرح‌هــای‌ قطــار‌شــهری‌ معــادل‌3000‌ میلیــارد‌ ریــال ‌از‌ محــل‌ اســناد ‌خزانــه‌ تخصیــص‌ یافتــه ‌اســت.

- ساماندهی‌کالبدی ‌شهری ‌و ‌روستایی

‌‌- دولــت ‌در‌ جهــت‌ ســاماندهی‌ پســماندهای‌ ســاحلی‌ بــرای‌ خریــد‌ تجهیــزات ‌و‌ ســاماندهی‌ پســماندهای ‌اســتان های‌ ســاحلی ‌اعتبــاری ‌بالــغ ‌بــر‌ 500 میلیــارد ‌ریــال ‌اســناد ‌خزانــه‌ تأمیــن‌ اعتبــار‌ گردیــد.

همچنین در زمینه اهم برنامه های آینده بخش در چارچوب برنامه و اولویت های ابلاغی رئیس جمهورینیز آمد است :

- احیــاء ‌و‌ بهســازی ‌و‌ نوســازی ‌و‌ توانمنــد‌ ســازی ‌و‌ ســاماندهی‌ بافــت‌ تاریخــی-‌ فرهنگی، بافت فرسوده‌ شــهری و سکونتگاههای‌ غیررســمی ‌و‌ حاشــیه‌ای؛

- بهبود ‌و ‌توسعه ‌سامانه‌‌های ‌حمل ‌و نقل‌ عمومی ‌شهری؛

‌‌- بهبود ‌سطح ‌خدمات ‌شهری ‌و ‌روستایی ‌با‌ اولویت‌ مناطق‌ مرزی ‌و ‌جزایر‌کشور؛

- ‌‌ارتقاء‌ کیفیت ‌محیط‌زیست‌ شهری؛

- اصــلاح ‌نظــام‌ برنامه‌ریــزی ‌شــهری ‌در‌ راســتای ‌تحقق‌پذیــری‌ طرح‌هــای ‌توســعه‌ شــهری؛

‌‌ -‌‌ تأمیــن‌ منابــع‌ مالــی‌ بــرای‌ توســعه‌ روش‌هــای‌ نویــن‌ مدیریــت‌ پســماند،‌ تفکیک‌ پســماند‌ از‌ مبــدا،‌ دفــع‌ بهداشــتی ‌و‌ مهندســی‌ پســماند‌ و‌ اســتفاده‌از‌ فناوری‌هــای‌ نویــن اســتحصال انــرژی‌ از ‌پســماند‌ بــه‌ خصــوص ‌در ‌پهنه‌هــای ‌حســاس ‌زیســت‌ محیطی‌.


 

منبع: خبرگزاری ایرنا

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین