| کد خبر: 183874 |

به همت گروه توسعه فناوری‌های دریایی؛

ستاد توسعه و فناوری فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته ریاست جمهوری اعلام کرد از انتشار کتاب چهل سال تجربه دریایی خبر داد.

تین نیوز

ستاد توسعه و فناوری فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته ریاست جمهوری اعلام کرد از انتشار کتاب چهل سال تجربه دریایی خبر داد.

به گزارش تین‌نیوز، تجـارت بین‌المللی و حمل‌ونقل دریایـی جایـگاه ویژه‌ای در اقتصـاد جهـان دارد، به‌طوری‌که در حـال حاضـر حـدود 90 درصـد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا  و حامل‌های انـرژی از طریـق دریـا انجـام می‌شود و بـه همیـن دلیـل صنایـع مرتبـط بـا حـوزه دریـا و هم‌چنیـن خودکفایـی کشـورها در ایـن حـوزه، یکـی از موضوعـات مهـم بـرای کشـورهای هم‌جوار بـا دریاهاسـت و در واقـع صنایـع دریایـی یکـی از صنایـع مهـم و اسـتراتژیک بـرای کشورهای دریایی محسـوب می‌شود.

در ایـران، اگرچـه دریـا و صنایـع مرتبـط بـا آن همـواره موردتوجه بـوده اسـت امـا تـا پیـش از انقلاب اسلامی، بخـش اعظـم صنایـع دریایـی کشـور از سـاخت و تولیـد شـناور و انـواع کشـتی گرفتـه تـا انـواع خدمـات از طریـق شرکت‌های خارجـی انجـام می‌شده اسـت. بعـد از انقلاب اسلامی و دسـتیابی بـه اسـتقلال کامـل سیاسـی، فرصـت بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و تـوان داخلـی در حـوزه صنایـع دریایـی نیـز همچـون بسـیاری از صنایـع دیگـر بـرای کشـور فراهـم شـد و باوجود همـه مشکلات و محدودیت‌های داخلـی و خارجـی متخصصـان کشـور توانسـتند بـا همـت و تـلاش خـود دسـتاوردهای بی‌نظیری در ایـن بخـش بـه دسـت آورند. امـروزه نه‌تنها بسـیاری از نیازهـا بـا تکیه‌بر تـوان متخصصـان داخلـی برطـرف شـده اسـت، بلکـه خدمـات و تولیـدات ایـن صنعـت قابل‌ارائه بـه دیگـر کشـورها نیـز بـوده و همیـن امـر نقـش و جایـگاه اسـتراتژیک ایـران را در منطقـه دوچنـدان کـرده اسـت. در ایـن راسـتا و بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن حـوزه استراتژیک بررسـی تجربیـات و دسـتاوردهای ایـن صنعـت به‌خصوص در دوران پـس از انقـلاب اسلامی ضـروری و مفیـد به نظر می‌رسد.

در همین رابطه ستاد توسعه و فناوری فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته ریاست جمهوری اعلام کرد بـر همین اسـاس سـعی شـده تجربیـات و دانـش متخصصیـن و خبـرگان کشـور در بخش‌های مختلـف دریایـی به‌صورت مناسـبی جمع‌بندی و مسـتند شـود. لذا تماس‌های متعـددی بـا صاحب‌نظران و پیشکسـوتان گرفته شد و نهایتـاً بـا توجـه بـه محدودیـت زمانـی مصاحبـه بـا 40 نفـر فراهـم شـد کـه بـه مناسـبت چهلمیـن سـال پیـروزی انقـلاب تدویـن و منتشرشده است.

مطالـب ارائه شـده در ایـن کتـاب مسـیر توسـعه و پیشـرفت کشـور طـی چهـل سـال سـپری شـده از انقـلاب اسلامی را به‌خوبی نمایـش داده و بتوانـد مـورد بهره‌برداری واقـع شـود.

6ef1063a-d47d-4230-82e2-d81925d3cf9d_126442

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین