| کد خبر: 248452 |

شرکت مخابرات چه چیزی را به مشتریان خود نگفته است؟

اخیرا یکی از مشتریان شرکت مخابرات صوتی را منتشر کرده که حاکی از تغییر روش شرکت مخابرات در اخذ برخی نرخ های خود است!

تین نیوز

اخیرا یکی از مشتریان شرکت مخابرات صوتی را منتشر کرده که حاکی از تغییر روش شرکت مخابرات در اخذ برخی نرخ های خود است!

به گزارش تین نیوز این شهروند و مشتری شرکت مخابرات معتقد است که حداقل شرکت مخابرات چند ماه است که دریافت نرخ آبونمان خطوط تلفن ثابت به مبلغ 26555 ریال را قطع کرده و بجای آن مبلغ 24000 تومان را بصورت ثابت ماهانه(بعنوان حداقل کارکرد) از مشتریان تلفن ثابت دریافت می کند، حال چه مشتری از تلفن کم استفاده کرده باشد و یا اساسا هیچ استفاده ای از تلفن ثابت نکرده باشد!

براساس گفته این شهروند، مبلغ 24000 تومان دریافتی توسط مخابرات معادل 4444 دقیقه مکالمه با شماره تلفن ثابت درون شهری، یا 592 دقیقه مکالمه با شماره تلفن ثابت بین شهری، و یا 316 دقیقه مکالمه با تلفن همراه می باشد.

به توصیه این کاربر تلفن ثابت، مشتریان تلفن ثابت بهتر است حداقل کارکرد فوق را استفاده نمایند و بجای تماس با تلفن همراه، از تلفن ثابت نیز به نحو مناسب استفاده نمایند تا مبلغ 24000 تومان از جیب آنها نرود.

حال با مراجعه به سایت شرکت مخابرات در قسمت تعرفه ها به اطلاعیه ای بر می خوریم که بصورت زیر تغییرات تعرفه تلفن ثابت را اعلام نموده است. این در حالی است که شرکت مخابرات صورتحساب بسیاری از مشتریان خود را بصورت پیامک اعلام و تغییرات فوق را به مشتریان تلفن ثابت خود اعلام ننموده است!!

در اطلاعیه شرکت مخابرات آمده است:

{تلفن ثابت قدیمی ترین، ایمن ترین و با صرفه ترین وسیله ارتباطی است که ما از آن استفاده می کنیم. هزینه نگهداری یک خط تلفن ماهانه حدود 25 هزار تومان است که باید توسط مخابرات ایران و مشترکین تامین شود.

از تاریخ 1401/06/01 برای هر مشتری تلفن ثابت، (در شهر تهران مبلغ 20 هزار تومان، در مراکز سایر استان ها 15 هزار تومان و در سایر شهرها مبلغ 10 هزار تومان) به عنوان "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت" به صورت ماهیانه در صورتحساب مشتری منظور خواهد شد. با پرداخت این مبلغ:

1. مشتریان شهر تهران از 4444 دقیقه مکالمه شهری یا 592 دقیقه مکالمه بین شهری و یا 317 دقیقه مکالمه با تلفن همراه بهره مند خواهند شد.

2. مشتریان مراکز سایر استان ها از 3333 دقیقه مکالمه شهری یا 444 دقیقه مکالمه بین شهری و یا 238 دقیقه مکالمه با تلفن همراه بهره مند خواهند شد.

3. مشتریان سایر شهر ها از 2666 دقیقه مکالمه شهری یا 355 دقیقه مکالمه بین شهری و یا 190 دقیقه مکالمه با تلفن همراه بهره مند خواهند شد.

در صورتیکه مبلغ مجموع مکالمه شهری، بین شهری و موبایل برای مشتری بیشتر از مبلغ تعرفه"حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت" باشد، مبلغ مجموع کارکرد (شهری، بین شهری و موبایل) در صورتحساب محاسبه و منظور خواهد شد و در غیر این صورت حتی اگر مکالمه ای با تلفن ثابت خود نداشته باشد تعرفه " حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت " در صورتحساب، منظور خواهد شد.}

در ادامه این اطلاعیه به مثال هایی از هر مورد به شرح زیر اشادره شده است"

{1. صورتحساب مشتری در شهر تهران

مثال 1: بهزاد در شهر تهران زندگی می کند، او در شهریور ماه 395 دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است ( 305 دقیقه مکالمه شهری و 90 دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه مکالمه وی مبلغ 7 هزار تومان شده است؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت" ( 20 هزار تومان) کمتر شده است، می بایست مبلغ 20 هزار تومان بابت صورتحساب خود پرداخت نماید.

بهزاد در شهریور ماه می توانست از 4444 دقیقه مکالمه شهری یا 592 دقیقه مکالمه بین شهری و یا 317 دقیقه مکالمه با تلفن همراه استفاده نماید.

مثال 2: او در مهر ماه 3155 دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است( 2555 دقیقه مکالمه شهری و 600 دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه آن مبلغ 49 هزار تومان شده است؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت" بیشتر شده است، می بایست مجموع هزینه کارکرد خود یعنی مبلغ ( 49 هزار تومان) را پرداخت نماید.

 

مشتری با کارکرد کمتر از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت"

مشتری با کارکرد بیشتر از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت"

شرح مبلغ(ریال) مبلغ(ریال)
حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 200،000 200،000
مجموع کارکرد مشتری(شهری، بین شهری و موبایل) 70،000 490،000
مبلغ محاسبه شده در صورتحساب 200،000 490،000

 

2. صورتحساب مشتری در مراکز سایر استان ها

مثال 1: شهرزاد در شهر همدان زندگی می کند، او در شهریور ماه 395 دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است( 305 دقیقه مکالمه شهری و 90 دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه مکالمه وی مبلغ 7 هزار تومان شده است؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت" (15 هزار تومان) کمتر شده است، می بایست مبلغ 15 هزار تومان بابت صورتحساب خود پرداخت نماید.

شهرزاد در شهریور ماه می توانست از 3333 دقیقه مکالمه شهری یا 444 دقیقه مکالمه بین شهری و یا 238 دقیقه مکالمه با تلفن همراه استفاده نماید.

مثال 2: او در مهر ماه 3155 دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است( 2555 دقیقه مکالمه شهری و 600 دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه آن مبلغ 49 هزار تومان شده است؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت" بیشتر شده است، می بایست مجموع هزینه کارکرد خود یعنی مبلغ ( 49 هزار تومان) را پرداخت نماید.

 

مشتری با کارکرد کمتر از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت"

مشتری با کارکرد بیشتر از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت"

شرح مبلغ(ریال) مبلغ(ریال)
حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 150،000 150،000
مجموع کارکرد مشتری(شهری، بین شهری و موبایل) 70،000 490،000
مبلغ محاسبه شده در صورتحساب 150،000 490،000

 

3. صورتحساب مشتری در سایر شهرها

مثال 1: علیرضا در شهر ملایر زندگی می کند، او در شهریور ماه 395 دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است( 305 دقیقه مکالمه شهری و 90 دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه مکالمه وی مبلغ 7 هزار تومان شده است؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت" ( 10 هزار تومان) کمتر شده است، می بایست مبلغ 10 هزار تومان بابت صورتحساب خود پرداخت نماید.

علیرضا در شهریور ماه می توانست از 2666 دقیقه مکالمه شهری یا 355 دقیقه مکالمه بین شهری و یا 190 دقیقه مکالمه با تلفن همراه استفاده نماید.

مثال 2: او در مهر ماه 3155 دقیقه با تلفن ثابت خود مکالمه داشته است( 2555 دقیقه مکالمه شهری و 600 دقیقه مکالمه با تلفن همراه) که هزینه آن مبلغ 49 هزار تومان شده است؛ با توجه به اینکه هزینه مکالمه او از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت" بیشتر شده است، می بایست مجموع هزینه کارکرد خود یعنی مبلغ ( 49 هزار تومان) را پرداخت نماید.

 

مشتری با کارکرد کمتر از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت"

مشتری با کارکرد بیشتر از "حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت"

شرح مبلغ(ریال) مبلغ(ریال)
حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت 100،000 100،000
مجموع کارکرد مشتری(شهری، بین شهری و موبایل) 70،000 490،000
مبلغ محاسبه شده در صورتحساب 100،000 490،000

 

قیمت تلفن ثابت + 9 درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده : 218 هزار تومان}

 همچنین طی این اطلاعیه نرخ خرید تلفن ثابت بعلاوه ارزش افزوده(9 درصد) 218 هزارتومان اعلام شده است.

همچنین تعرفه مکالمه با تلفن ثابت در سال 1401 بصورت زیر می باشد:

تعرفه هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت

عنوان سقف تعرفه (ریال)
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 45
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی 330
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار 625
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه 625

تعرفه هر دقیقه مکالمه از/ به شماره ثابت ترابردپذیر

عنوان سقف تعرفه (ریال)
تماس از شماره ثابت ترابردپزیر به خط همراه 625
تماس از خطوط همراه به شماره ثابت ترابردپذیر

از سیم کارت های دائمی

625 ریال

تماس از خطوط همراه به شماره ثابت ترابردپذیر

از سیم کارت های اعتباری

937 ریال

سقف تعرفه مکالمات بین شبکه ای ثابت به ثابت (اعم از خطوط ترابرد پذیر و غیر ترابردپذیر) 330

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

 • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

 • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

 • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

 • حسن 1 0

  مسخره بازی است

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  helptinn

  تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
  ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

  از ما حمایت کنید