| کد خبر: 179695 |

مدیرکل روابط عمومی واگن‌سازی تهران توضیح داد:

ﺗاﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻰ از ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات 70 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزى ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ١٣٩٥ ﻣﻨﻌﻘﺪ و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ١٣٩٦ ﮔﺸﺎﻳﺶ یافت.

تین‌نیوز | 

به‌دنبال اﻇﻬﺎرات ﻳﻜﻰ از مسئولان ﻣﺤﺘﺮم و ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ «ﺗﻬﺮان ٢٠» از ﺳﻴﻤﺎى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ایران، ﺷﺮﻛﺖ واﮔﻦ‌ﺳﺎزى ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ذﻳﻞ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎف‌ﺳﺎزى ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﻳﺪ ٧٠دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻣﺘﺮو ﺑﺮاى ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم  اراﻳﻪ کرده است.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، مدیرکل روابط عمومی واگن‌سازی تهران در این‌باره گفت: ﺗاﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻰ از ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات 70 دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزى ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ١٣٩٥ ﻣﻨﻌﻘﺪ و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ١٣٩٦ ﮔﺸﺎﻳﺶ یافت.

ابوالفضل نصیری ادامه داد: ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ٥٠درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد از ﻣﺤﻞ وام ارزى ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد 10درﺻﺪ (و ﺑﺪون ﺗﺎﻣﻴﻦ هیچ‌گونه وﺟﻬﻰ از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖ) در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٦ (دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﺷﻬﺮدارى) ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮارداد در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﺎﻓﺬ شد.

نصیری اضافه کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻰ از زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد است، اﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزى ﺑﺎﻧﻜﻰ از رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮاى وام‌ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. بنابراین در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزى ﺑﻮدن وام اﺧﺬ ﺷﺪه، ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ارز در زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و اﻗﺴﺎط وام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ به ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

مدیرکل روابط عمومی واگن‌سازی تهران افزود: در صورتی‌که ﺗﺴﻬﻴﻼت رﻳﺎﻟﻰ در آن زﻣﺎن اﺧﺬ می‌شد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن، ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪارى و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﺪ، این‌همه ﻟﻄﻤﺎت ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان وارد ﻧﻤﻰﺷﺪ.

نصیری توضیح داد: چراکه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻰ واﮔﻦﻫﺎ باید در ﺳﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ در اﺑﺘﺪاى ﻣﺎهﻫﺎى ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ١٣٩٧ در ﺑﻨﺪر ﺧﺎرﺟﻰ آﻣﺎده ﺑﺎرﮔﻴﺮى و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻰ‌رﺳﻴﺪ که ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ باید در ﺗﻴﺮﻣﺎه ١٣٩٧ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس وارد ﻣﻰﺷﺪ.

این مقام مسئول در ادامه، به ذکر توضیحات علمی در این‌زمینه پرداخت که در ادامه خواهد آمد:

ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ واﮔﻦﻫﺎ:

مدیرکل روابط عمومی واگن‌سازی تهران توضیح داد: ﺑﺪﻧﻪ واﮔﻦﻫﺎى ﻳﺎدﺷﺪه از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ که ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت ذﻳﻞ، ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ از ﻧﻮع ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ‌ﺷﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ واﮔﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ داﺧﻠﻰ‌ﺳﺎزى و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﺸﻮر، ارزﺑﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻻﻧﻰ‌ﺗﺮ از تبعات انتخاب آلومینیوم در بدنه واگن‌ها است.

لنگر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎن داﺧﻠﻲ واﮔﻦﻫﺎ:

ابوالفضل نصیری ادامه داد: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت اوﻟﻴﻪ، ﭼﻴﺪﻣﺎن داﺧﻠﻰ واﮔﻦﻫﺎ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت اﺗﻮﺑﻮﺳﻰ و ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻤﺪان‌ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ باعث می‌شد که ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﺎر از هزار و 300 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ٢٠٠ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. حال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮى در ﺧﻂ ﻣﺬﻛﻮر و ﺳﺮﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻰ ٨٠ دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﻂ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ(ره) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ (ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﺿﺮورﻳﺎت ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو) اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ آن ﻧﻴﺰ ﻓﻌﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺣﺘﻰ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ٢٠٠ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖه است.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎن داﺧﻠﻰ واﮔﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻄﺎر در ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮوى ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺑﺎﻻى ﻣﺴﺎﻓﺮى در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ‌درﺳﺘﻰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ارزى ﻫﻨﮕﻔﺖ و زﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮدارى به‌دلیل وام ارزى اﺧﺬﺷﺪه، ﻋﻤﻼ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.

اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﻗﺮارداد

نصیری افزود: ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح واﮔﻦ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٦ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺼﺎب ﺗﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﺲ از انجام ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎ ﻃﺮفﻫﺎى ذی‌نفع، اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٦ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﺿﺎﻓﻪ‌اى ﻧﻬﺎﻳﻰ و اﺑﻼغ شد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺎه زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﺤﺎظ شد.

اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻮد: زﻳﺮﺳﺎزى واﮔﻦ، ﻛﻒﺳﺎزى واﮔﻦ، ﺻﻨﺪﻟﻰﻫﺎ و ﻓﺮﻳﻢ آﻧﻬﺎ، ﻫﻨﺪرﻳﻞﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎ (LCD) و ﻫﻴﺘﺮﻫﺎ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى اﻧﺠﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ واﮔﻦ‌ﺳﺎزى ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ‌ﻋﻠﺖ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى ﺑﺮﮔﺸﺖ‌ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﺛﺎﺑﺖ، درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺑﻼغ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ و اﺟﺮاى آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ واﮔﻦﺳﺎزى ﺗﻬﺮان، اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﭘﺲ‌ﮔﻴﺮى وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻋﻤﻼ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﺿﺎﻓﻰ را ﺑﻪ ﺑﻴﺖ‌اﻟﻤﺎل ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰکرد.

لنگر ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی (LC)

این مقام مسئول در حوزه ریلی خاطرنشان کرد: ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎى اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى ﭘﺮوژه، ﺷﺮﻛﺖ واﮔﻦ‌ﺳﺎزى ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻪ بانک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى را ﺗﻘﺎﺿﺎ کرد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ارزى بانک ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﻴﺺ ارز ﺑﻪ ال ﺳﻰ ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه وﺟﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻰ ﭘﺮداﺧﺖ شد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻰ ﭘﺲ از زﻣﺎن اﻧﻘﻀﺎی اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى ﺑﻪ گمرک ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس وارد ﻣﻰﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد.

ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات واﮔﻦﻫﺎ

ابوالفضل نصیری تصریح کرد: علی‌رغم اﻃﺎﻟﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻦ واﮔﻦﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت در دو ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮى و ﺣﻤﻞ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در ﻣﺮدادﻣﺎه و ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎرى و ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى وارد گمرک ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺷﺪ.

ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت گمرکی

نصیری ادامه داد: ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ واﮔﻦﻫﺎ از ﺑﺎﻧﻚ در ﺗﺎرﻳﺦ ٢١ آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎرى، ﻇﺮف ﻳﻚ روز ﺑﺮاى ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک اﻇﻬﺎر ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ از ﮔﻤﺮک اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪه و در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ از ﺳﻮى ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان ﺑﺮاى ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٤٢٣ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ریال و ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻂ آن از ﺳﻮى ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺬاﻛﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ مسئولان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﻧﺸﺎا... ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﻔﺘﻪ آﺗﻰ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ واﮔﻦﻫﺎ

مدیرکل روابط عمومی واگن‌سازی تهران افزود: ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ واﮔﻦﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺷﺮﻛﺖ واﮔﻦﺳﺎزى ﺗﻬﺮان آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده است و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺑﺎﻻى ﻣﺴﺎﻓﺮى در ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان، اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ‌داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺮﺧﻴﺺ و درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻰ واﮔﻦﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ واﮔﻦﻫﺎ را در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎم و ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﺰز ﺗﻬﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ رﻳﻠﻰ درون‌ﺷﻬﺮى ﺗﺤﻮﻳﻞ دهد. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ به دﻟﻴﻞ ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ﺑﺪﻧﻪ اﻳﻦ واﮔﻦﻫﺎ، ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ورقﻫﺎى آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﺟﺰو ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻰ ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺪت ٤٥ روز ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ و رﻧﮓآﻣﻴﺰى آن ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻗﻄﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻰ‌ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد (ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ) اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ و رﻧﮓ‌آﻣﻴﺰى آن ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ٤٥ روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق، ٨٠ روز ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺗﻼش ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ و زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ واﮔﻦﺳﺎزى ﺗﻬﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﻄﺎر تحویل داده خواهد شد و ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ٢٠ روز ﻳﻚ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ رﻳﻠﻰ درون‌ﺷﻬﺮى ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد(ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻴﻞ) اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰى آن ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ٤٥ روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق، ٨٠ روز ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺗﻼش ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ و زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ واﮔﻦﺳﺎزى ﺗﻬﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﻄﺎر و ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ٢٠ روز ﻳﻚ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠﻰ درون ﺷﻬﺮى ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین