| کد خبر: 231502 |

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

تین نیوز

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۳۱)، روز گذشته ۵۲۰ هزار و ۱۳۶ ریال، امروز ۵۸۰ هزار و ۶۸۶ ریال و قیمت عرضه آن ۵۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا ۵۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۲۹۵ ریال، امروز ۵۴۰ هزار و ۷۹۶ ریال و قیمت عرضه ۵۵۹ هزار و ۹۵۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۴۵۱ ریال، امروز ۵۴۹ هزار و ۵۸۲ ریال و قیمت عرضه ۵۵۳ هزارو ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۰ هزار و ۲۶۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۵۱ هزار و ۹۷۷ ریال، امروز ۵۴۳ هزار و ۶۸۵ ریال و قیمت عرضه ۵۴۴ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۳ هزار است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۵۰ هزار و ۳۶۸ ریال، امروز ۵۴۳ هزار و ۷۵۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۷ هزار و ۸۸۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۳ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۴۸ هزار و ۳۱۶ ریال، امروز ۵۳۷ هزار و ۳۰۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۵ هزار و ۷۳۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۴۵ هزار و ۱۹۱ ریال، امروز ۵۹۱ هزار و ۸۰۶ ریال و قیمت عرضه ۵۷۲ هزار و ۴۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۳۹ هزار و ۳۱۱ ریال، امروز ۵۲۱ هزار و ۱۷۳ ریال و قیمت عرضه ۵۵۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۱۲ هزار و ۳۴۶ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۸۴ هزار و ۵۷ ریال، امروز ۵۲۴ هزار و ۵۱۵ ریال و قیمت عرضه ۵۵۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۵۱ هزار و ۲۲۱ ریال، امروز ۵۵۲ هزار و ۷۱۳ ریال و قیمت عرضه ۵۸۲ هزار و ۹۸۲ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۴۵ هزار و ۹۴۶ ریال، امروز ۲۲۵ هزار و ۸۸۹ ریال و قیمت عرضه ۵۷۳ هزار و ۲۴۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۴۵ هزار و ۷۱۸ ریال، امروز ۵۲۵ هزار و ۶۲۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۳ هزار و ۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۶۶ هزار و ۵۹۱ ریال، امروز ۵۵۹ هزار و ۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۸۸۹ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۷۵ هزار و ۸۶۶ ریال، امروز ۵۲۴ هزار و ۴۲۶ ریال و قیمت عرضه ۵۳۷ هزارو ۶۶۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۱۸ هزار و۵۷۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۵۶۴ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۸۰۳ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۷۰ هزار و۸۷۱ ریال، امروز ۵۶۵ هزار و ۱۰۵ ریال و قیمت عرضه ۶۱۵ هزار و ۵۷۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۴۲ هزار و ۴۵۷ ریال، امروز ۵۳۰ هزار و ۷۱۷ ریال و قیمت عرضه ۵۶۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۴۲ هزار و ۳۸۱ ریال، امروز ۵۲۶ هزار و ۵۶۶ ریال و قیمت عرضه ۵۴۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۱۵ هزار و ۳۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۴۴۰ هزار و ۵۴۶ ریال، امروز ۵۳۱ هزار و ۵۸۰ ریال و قیمت عرضه ۵۴۶ هزار و ۴۴۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۴۹ هزار و ۹۶۴ ریال، امروز ۵۲۹ هزار و ۴۰۲ ریال و قیمت عرضه ۵۴۸ هزار و۸۸۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۴۶ هزار و ۹۱۲ ریال، امروز ۵۲۵ هزار و ۴۳۱ ریال و قیمت عرضه ۵۵۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۲۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۴۹ هزار و ۴۹۶ ریال، امروز ۵۲۹ هزار و ۷۳۳ ریال و قیمت عرضه ۵۲۲ هزار و ۲۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۷۶ هزار و ۸۰۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۴۵ هزار و ۶۷۳ ریال، امروز ۵۲۸ هزار و ۳۳۳ ریال و قیمت عرضه ۵۴۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۴ هزار و ۸۸۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۳۸ هزار و ۵۳۷ ریال، امروز ۵۲۴ هزار و ۴۳۶ ریال و قیمت عرضه ۵۴۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۲۰ هزار ریال است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین
helptinn

تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

از ما حمایت کنید