| کد خبر: 232027 |

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

تین نیوز

ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه، تغییراتی را تجربه کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۵۰ هزار و ۲۰۴ ریال، امروز ۵۵۶ هزار و ۸۴۳ ریال و قیمت عرضه هزار ۵۷۷ و ۷۱۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۵۶ و ۶۶۶ ریال، امروز ۵۶۱ هزار و ۱۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۸ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۵۷ هزار و ۵۵ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۷۳۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۹ هزار و ۲۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۵ هزار و ۳۶۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۴۳۱ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۲۱۷ ریال و قیمت قیمت تقاضا آن ۵۷۹ هزار و ۹۸۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار و ۴۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۵۱ هزار و ۳۷۷ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۶۹۱ ریال و قیمت عرضه آن ۵۷۰ هزار ۰و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۲ هزار و۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۱۸ ریال، امروز ۵۵۵ هزار و ۷۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۲ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۴۷ هزار و ۷۸۴ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۲۹۶ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۲۰ هزار و ۵۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۴۶ هزار و ۱۲۷ ریال، امروز ۵۶۲ هزار و ۳۱۱ ریال و قیمت عرضه ۹۶۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۴۹ هزار و ۵۳۷ ریال، امروز ۵۵۵ هزار و ۳۲۷ ریال و قیمت عرضه ۵۷۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۵۸ هزار و ۹۳۶ ریال، امروز ۵۶۵ هزار و ۳۲۰ ریال و قیمت عرضه ۵۸۴ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۵۲ هزار و ۴۰۶ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۸۸۷ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار و ۲۶ ریال قیمت تقاضا آن ۵۷۸ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۷۰۶ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۸۲۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۲ هزار و ۹۴۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۳۳۱ ریال، امروز ۵۶۲ هزار و ۸۸۳ ریال و قیمت عرضه ۹۸۵ هزار و ۴۱۳ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۱۶۲ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۳۹۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۵۳ هزار و ۵۳۳ ریال، امروز ۵۵۹ هزار و ۱۶۹ ریال و قیمت عرضه ۵۸۱ هزار و ۲۰۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۵۳ هزار و ۳۹۴ ریال، امروز ۵۵۸ هزار و ۴۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۵۰ هزار و ۷۶۸ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۳۶۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۸ هزار و ۳۰۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۵۹ هزار و ۳۹۱ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۹۵ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۶۰ هزار و ۴۷ ریال، امروز ۵۶۹ هزار و ۵۵۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۲ هزار و ۴۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۱۴۱ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۳۹ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۶ هزار و ۵۵۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۴۷۸ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۵۶۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۸۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۰ هزار و ۵۲۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۵۲ هزار و ۲۳۴ ریال، امروز ۵۶۳ هزار و ۶۳۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال، امروز ۵۵۲ هزار و ۵۳۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار و ۲ ریال است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین
helptinn

تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

از ما حمایت کنید