| کد خبر: 232767 |

دکتر بهمن طاهر خانی عضو هیئت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی دوره دهم و نماینده سابق مردم تاکستان در نامه ای سرگشاده مردم شهرستان تاکستان را خطاب قرار داد.

تین نیوز

سید مرتضی نصری:قزوین- دکتر بهمن طاهر خانی عضو هیئت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی دوره دهم و نماینده سابق مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای سرگشاده مردم شهرستان تاکستان را خطاب قرار داد.

«به نام خدا»

مردم شریف شهرستان تاکستان

همانطور که اطلاع دارید طی هفته های اخیر یکی از صفحات مجازی به نام تاکلند اقدام به نظرسنجی پیرامون عملکرد نماینده فعلی شهرستان تاکستان آقای رجب رحمانی نموده و حسب اعلام این صفحه مجازی۸۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی عملکرد ایشان را ضعیف دانسته اند.

موضوع سخن بنده نتیجه نظرسنجی نیست. قضاوت پیرامون عملکرددهه های طولانی مدیریت ایشان وسایرنمایندگان ومدیران اداره کشوروشهرستان با شما مردم بزرگوار خواهد بود. اما ماجرایی که پس از این نظرسنجی رخ داده برای تک تک شما مردم شهرستان، متولیان نظام جمهوری اسلامی درکشورودر این استان و شهرستان، بنده و هر فردی که حیثیت و آبروی مردم شهرستان تاکستان برای او اهمیت دارد، حیاتی است.

مدیر این صفحه مجازی پس از اعلام نتایج نظرسنجی توسط افرادی ربوده شده وبه شدت موردظرب وشتم قرارگرفته وتهدیدبه مرگ می شودتادیگردست به اقدامی که عملکرد نماینده رازیرسوأل ببرد نزند.این عمل غیرقانونی ولو اینکه این جوان مرتکب جرمی هم شده باشدوخودسرانه عمل کردن یعنی هیچ وپوچ انگاشتن مراجع قانونی وحاکمیتی با قلدری وگردن کلفتی تمام است وبا اطمینان به اینکه کسی قادربه مقابله باآنها نخواهد بودصورت گرفته است .گرچه احرازویا عدم احرازآن با مراجع محترم امنیتی ،انتظامی وقضایی می باشد. ولی پرورندگان اراذل واوباش ومرتکبین اعمال زننده درنزد مردم این شهرستان وحتی استان ووجداندبیدارآنهاواینکه مجرمان منتسب به کدام فردسیاسی ویا نماینده هستند کاملاًآشکاراست ولو اینکه به هر دلیل موردسرزنش واقع نشوند .مهم نفس عمل واتفاقی است که رخ داده است وقضاوت عامه مردم است که آشنایی کامل با صاحبان بی فطرتیها وکج

اندیشی‌های منافقانه سیاسیون دروغین دارند.تهدید و وحشیگری در برخورد با این جوان تا آنجا بوده که وی جرأت نکرده است هنگام مراجعه به بیمارستان نام واقعی خود را ذکر کند.

پیرامون این اتفاق لازم می دانم چند نکته را با شمابزرگواران در میان بگذارم.

١- آنچه بنده را بر آن داشته است که با شما مردم عزیز سخن بگویم ابعاد اجتماعی این عمل قبیح وضربه جبران ناپذیر آن درافکارعمومی مردم استان وکشوروزیرسوال بردن شخصیت مردم باغیرت شهرستان است وبنده در ابعاد شخصی موضوع دخالتی نمی‌کنم و این جنبه از موضوع به این جوان و خانواده محترم وی مرتبط است که البته از باب دفاع از حق اگر از هر فردی طلب یاری کند کمک به ایشان بر اساس مرام مردانگی و دستور دینی واجب است.

٢- همین صفحه مجازی تاکلند در دوره نمایندگی بنده نیز عملکرد مرا زیر سوال می برد، اما آیا کوچکترین گزندی به ایشان یا دیگر فعالین فضای مجازی وارد شد؟

به جز منتقدین که همواره محترمند، بنده، نزدیکان و اعضای خانواده‌ام از روزی که افتخار پیدا کردم رأی شما مردم عزیز را کسب کنم و حتی پیش از آغاز به کار م در مجلس، در صفحات مجازی مورد حمله اراذل و اوباشی که ازنظرافکارعمومی منتسب به نماینده فعلی بودندقرار گرفتم. حتی فرصت داده نشد که من کارم را در مجلس شروع کنم بعد حملات را آغاز کنند.

نقدها را به جان می خرم اما توهین‌ها و فحاشی هایی که به بنده و نزدیکانم شد به علت قطع شدن دست منافع نامشروع برخی و رانت هایی بود که درواقع امرحق شمامردم بودولی به جیب آقایان مشخصی می‌رفت که درکمال تأسف شیوه غلط مرسوم شده درکشوروشهرستان است .

مردم عزیز به خاطر دارید که من همان فردی بودم که وقتی متولیان امر جهت رعایت عدالت همراه شدند، آنان که قصد خیانت به آرای مردم را داشتند چادر به سر کردند و در هزار توی خانه میان زنان قایم شدند. اما با این وجود در مقابل تمام این توهین ها تنها به مراجع قانونی شکایت کردم و دست به هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون نزدم .

٣- بنده از سوابق و عملکرد ها و اعمال آقای نماینده مطلعم لذا صلاحیت مخاطب بودن را در ایشان نمی بینم، اما شما مردم شریف و علی الخصوص حامیان و رأی دهندگان ازخودسوال کنید که فرض را بر این بگیریم که عملکرد نماینده یا هرمسئولی ۱۰۰ درصد هم مورد تأیید مردم باشد و یک صفحه مجازی هم آن را زیر سوال ببرد آیا این مسئله به هرآدم اصل و نسب دارو سالم اجازه می دهد که چهار تا جوان را مثل سگ درنده به جان جوان مردم بیندازند ؟

آیا سیاستمداران کذایی که مدعی بی خاصیت وبی محتواهستند تبعات بازتاب این خبر در سطح کشور را نمی‌فهمند؟!آیاآبروی مردم شهرستان تاکستان علف هرز فرض می شود که با وحشی‌گری به آن آتش زده می شود؟

تصور اینکه مردم شهرستان تاکستان مردمی خشن و عصبانی هستند را کدام نماینده و اراذل و اوباش چه کسی در ذهن مردم دیگر مناطق استان کرد. درحداقل از ۳۰ سال گذشته ازچهل سال انقلاب هربارچه کسی زمام امورشهرستان را به دست گرفت وبه جان و مال و حریم عده ای رحم نشد؟ و به جای اینکه پرچم فرهنگ، شعور، مردانگی و بزرگی مردم کهن تمدن این شهرستان رابرافراشته سازند،قمه به دستانشان با قلدری وبی شرفی از این مردم نجیب، تصویر بی فرهنگی، نامردی و اوباش بودن رامنعکس کردند؟!تصویری که لایق عاملین ایجاد وحمایت کنندگانشان بود نه لایق مردم بزرگوار شهرستان تاکستان.اگرکسی منکرانتساب شارلاتان بازیها به خودواطرافیانش هست واگرصداقت دررفتاروگفتارمبنی بر ادعای ولایت مداری وتبعیت ازنظام وخدمت صادقانه دارید آیا ازخودسوأل نکردیددردوران مسئولیت چه کسی این وحشی بازیها گسترده وبی محباصورت می گیردو قداره کشان واراذل واوباش وبعضاًباسابقه ننگین میدان دارمی شوند ؟!شخصیت والای جوانان برومند این شهرستان فدای لجن کاریهای کدام سیاستمدارقرارگرفته است ؟!وچه کسی باید هزینه بداخلاقی هاونفاق سیاسی برخی رابپرداند؟! پول رادیگران ببرندو صرف عیاشیهاومجالس لهونمایندوتاوانش را جوانان بی گناه بپردازند؟!

۴- لازم می‌دانم به تمامی بزرگان استان نهادهایی که از آقای رحمانی حمایت کردند و با اعمال فشار پس از رد صلاحیت ایشان به داد وی رسیدند عرض کنم : بفرمایید و پاسخگو باشید. آن جوانی که همشهری و همزبان خود را در کمال وقاحت مورد ضرب و شتم قرار می دهد در حقیقت شمایید. آن کسی که به حقوق بیت المال تعدی می‌کند و از رانت ها و منافع بهره‌مند می‌شود شمایید.

مراجعی که برای خرید و فروش آرا در انتخابات مجلس و انتخابات شورای اخیر چشم می بندند و به اعمالی نمادین بسنده می‌کنند در تک تک این جنایت ها که در حق مردم این شهرستان می‌شود سهیمند. اگر به خاطر عملکرد افراد پست نسبت به مردم این شهرستان بدبینی ایجاد می‌شود عامل آن در حقیقت شمایید.

۵-بنده به عنوان کسی که عمری در کسوت قضاوت بوده ام به دستگاه‌های قضایی و مراجع امنیتی و انتظامی این خطر را گوشزد می‌کنم که در اثر عدم برخورد با این رفتارها رفته رفته مردم امید خود را از اجرای عدالت از سوی مراجع قانونی از دست داده اندو بیم آن است که در آینده مردم مستقیماً خود وارد عمل شوند که در این صورت کنترل اوضاع بسیار سخت خواهد شد .

۶-جوانانی که به اقتضای شور جوانی جمع اراذل و اوباش را همراهی می کنند بدانند که در آینده هم در محکمه وجدان خود دچار عذاب می شو ندو هم افسوس روزهایی را خواهند خورد که دوران جوانی که می توانستند با عزت سپری کنند را فدای افرادی کردند که منافع کلان به جیب زدند و آنها تنها حکم پادوهای بی جیره و مواجب

رادارندودرزمین آنها بازی کرده ایدوروزی شما راچون زباله به دور انداخته و هم ظلمی که در حق شهر خود کرده اید را هرگز نمی توانید جبران کنید .

یکی از مبانی مهم درامرقضاوت واقناع وجدانی قضات محترم درصدورحکم علیه افراد،شیاع وتواترعمل مجرمین به افعال پلیدی است که به ارتکاب اعمال ننگین در جامعه به آن اشتهاردارند. سوال اساسی دیگر از مردم ومسئولین (انتظامی ، امنیتی،سیاسی وقضایی)این است چه کسی دروجدان عمومی به چاپلوسی با عنوان فدایی نظام ، تظاهر،اراذل واوباش پروری اشتهارآشکاروانکار ناپذیردارد؟؟؟چه کسی باشعارفدایی نظام ، حکومت ولایی خون درجگرمردم بینوا کرده است ؟؟؟

سوالم ازشمامردم غیرتمندوباشرافت که بهترین محکمه وقاضی برای قضاوت هستید این است آیا هیچ انسان شرافتمندی درهرمقام وجایگاهی حق داردکه برای ماندن در قدرت وثروت شرافت وعزت قومی وملتی را لکه دارنماید؟؟؟

٧-فرهیختگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، کشاورزان، کارگران، روحانیون، ورزشکاران، هنرمندان ،پیران، جوانان زنان، مردان و اهالی سیاست و فرهنگ و تمامی مردم شهرستان تاکستان

خواستگاه سخن من دعواهای سیاسی و جناحی نیست. همه چیز را در ظرف سیاست نبینیم.

همه ما در مقابل آبروی شهرمان مسئولیم.

فارغ از دعواهای سیاسی،بنده مقابل هر فردی که موجب هتک آبروی مردم شهرستان تاکستان شود می ایستم و انتظار دارم شما بزرگواران و هر کسی که نسبت به این شهرستان تعلق خاطردارد ساکت ننشیند و نسبت به این وحشی گری ها معترض شود.

در آخر به اطلاع شما مردم شهرستان تاکستان می رسانم اگر مراجع قانونی و نهادهای انتظامی ،امنیتی و قضایی نسبت به برخورد با عوامل این عمل شنیع اقدام جدی صورت ندهند برای اعلام برائت مردم آبرومندشهرستان تاکستان از این اعمال وحشیانه، به تنهایی در مقابل مراجع ذیربط دست به تحصن خواهم زد.

باشد که صدای مردم مظلوم شریفی باشم که آبروی خود را در دست نا اهلان می بینند.

بهمن طاهرخانی

قاضی بازنشسته و نماینده مردم شریف شهرستان تاکستان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۴/۶/١۴٠٠

رونوشت جهت اطلاع:

١- حضرت آیت الله اسلامی نماینده محترم مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری وامام جمعه فاضل شهرستان تاکستان

٢-حضرت آیت الله عابدینی امام جمعه محترم قزوین و نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین

٣-حضرت آیت الله تلخابی نماینده محترم مردم شریف استان قزوین درمجلس خبرگان رهبری

۴-حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا قدرتی ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین

۵- جناب آقای جمالی پور استاندارمحترم وریاست شورای تأمین استان قزوین

۶-جناب آقای سلطانی ریاست محترم دادگستری شهرستان تاکستان

٧-جناب آقای رجبی دادستان محترم شهرستان تاکستان

٨-جناب آقای مهندس طاهری فرماندارمحترم وریاست شورای تأمین شهرستان تاکستان

٩-جناب آقای قاسمی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مرکزاستان

١٠-سردارابراهیمی فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان قزوین

١١-جناب آقای موسوی

مدیرکل محترم اداره اطلاعات استان قزوین

١٢-سردارشاهرخی فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان قزوین

١٣-جناب آقای علیخانی

ریاست محترم بازرسی استان قزوین

١۴- جناب سرهنگ عزیزی فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان تاکستان

١۵-جناب آقای امین زاده ریاست محترم اداره اطلاعات شهرستان تاکستان

١۶-جناب آقای سرهنگ حسینی فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان تاکستان

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین
helptinn

تین‌نیوز در مدت 12 سال فعالیت مستمر، با رعایت اصل بی‌طرفی رسانه‌ای، اخبار، گزارش‌ها و رویدادهای حمل‌ونقل کشور را تحت پوشش و به‌طور رایگان در اختیار علاقه‌مندان و متخصصین قرار داده است.
ادامه فعالیت این رسانه علاوه بر حمایت‌های معنوی شما که همواره از آن بهره‌مند بوده‌ایم، نیازمند حمایت مادی شما است.

از ما حمایت کنید