سعید قصابیان

مدرک :

كارشناس ارشد مهندسی مكانیك ( 1372 )

 

سوابق کاری:

كارشناس ناوگان ریلی شركت مپنا/ بخش حمل و نقل ریلی از 1391

مدیر عامل شركت مهندسی مشاور پایدار صنعت 91- 1383

مدیر فنی و مدیر آموزش شركت ماهان راه ریل 87-1382

رئیس گروه مطالعات و آموزش اداره كل واگن های باری راه آهن ج.ا.ا. 82- 1375

کارشناس ناوگان در مرکز تحقیقات راه آهن ج.ا.ا. 74 – 1369

عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران از 1374

عضو انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران از 1379

الف ) تحصیل در دوره كارشناسی

دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه امیر كبیر

فراغت از تحصیل: 15 بهمن ماه 1366

ب ) تحصیل در دوره كارشناسی ارشد

1372 

پ ) اشتغال در طرح یا مهدی ( عج ) سازمان صنایع دفاع ( خدمت وظیفه )

از تیرماه 1367 تا مهره ماه 1369

سمت: كارشناس واحد مهندسی 

ت ) مركز مطالعات و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

از دی ماه 1369 تا اسفند ماه 1374

سمت: كارشناس گروه لكوموتیو و واگن ( گروه مكانیك ) 

ث ) اداره كل واگن های باری راه آهن جمهوری اسلامی

از فروردین 1375 تا اردیبهشت 1382

سمت: ریاست قسمت مطالعات و آموزش 

ج ) شرکت مهندسی ماهان راه ریل

ازخرداد ماه 1382 تا خرداد ماه 1387

سمت: مدیر فنی 

چ ) شرکت مهندسی مشاور پایدار صنعت

از اردیبهشت 1383 (تاسیس شركت) تا تیرماه 91

سمت: مدیر عامل 

ح ) شرکت مپنا (بخش ریلی)

ازخرداد 87 تا اسفند 90 سمت: مشاور

ازمرداد 91 سمت: كارشناس ناوگان 

خ ) عضویت در انجمن مهندسان مكانیك ایران

از تیرماه 1374 

د ) عضویت در انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

 

توضیحات :

پروژه ها و تالیف ها

- پروژه تحصیلی( مقطع لیسانس): طراحی بادامك به كمك كامپیوتر ( پایان نامه كارشناسی مهندسی مكانیك به راهنمائی دکتر محسن بهرامی– طراحی جامدات – دانشگاه صنعتی امیر كبیر ) – 1367‌.

 

- پروژه/گزارش: بررسی آمار مراجعات لكوموتیوها به تعمیر گاه اساسی – مركز تحقیقات راه آهن – 1370‌. 

 

- مقاله: بررسی مكانیزم سایش در قوسهای خطوط آهن و معرفی گریس ویژه قوس – مركز تحقیقات راه آهن– 1370‌.

ارائه: سمینار پژوهشی گریس ( شركت نفت پارس ) - 5/12/1370.

 

- مقاله: مقدمه ای برسایش ریل و چرخ در خطوط آهن – مركز تحقیقات راه آهن ( سمینار كارشناسی ارشد ) –1371.

ارائه: اولین سمینار ادواری راه آهن – 16/1/1372‌. 

 

- این مقاله عنوان درس سمینار كارشناسی ارشد است كه در تاریخ 18/8/1371 دردانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد جنوب تهران) ارائه شد. 

 

- پروژه تحصیلی(مقطع فوق لیسانس): شبیه سازی دینامیكی و طراحی سیستم كنترل مدرن در گاورنر موتورهای دیزل ( پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی مكانیك به راهنمائی دکتر علی غفاری) – دانشكده تحصیلات تكمیلی واحد جنوب تهران –1372.

ارائه:سومین گردهم آئی سالانه انجمن مهندسان مكانیك – دانشگاه صنعتی امیركبیر – 25/2/1374. 

 

- مقاله: تحلیل دینامیكی رفتار ضربه گیر قلاب اتوماتیك در حین برخورد دو واگن و بررسی محدودیت سرعت نسبی برخورد دو واگن – 1372.

ارائه: گردهم آئی علمی مركز تحقیقات راه آهن – 26/5/1373‌. 

 

- مقاله: مبانی نظری روانكاری ریل و چرخ در قوسهای خطوط آهن و شرح اقدامات مركز تحقیقات راه آهن در احیاء آن- مركز تحقیقات راه آهن –1373‌.

پروژه/گزارش: طراحی تعمیر گاه اساسی لكوموتیو – معاونت طرح و بررسیهای راه آهن – 1373‌.

مقاله:تحلیل دینامیكی آلات ناقله مجهز به سیستم بوژیهای كج شونده ( Tilting bogies ) – 1373. 

 

- مقاله/ ارائه سمینار: گروه علوم پایه دانشكده فنی دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد جنوب ) – موضوع : سایش در خطوط آهن به ضمیمه معرفی مولفه های اصلی حمل و نقل ریلی – 23/7/1373‌. 

 

- مقاله: بررسی سینماتیكی گیج خوردن ( Hunting ) آلات ناقله ریلی در خط مستقیم – مركز تحقیقـــات راه آهن – 1373.

ارائه:گردهم آئی علمی مركز تحقیقات راه آهن – 5/2/1374‌. 

 

- مقاله: فرایند مهندسی، تعریف و الزامات – 1375‌.

چاپ: شماره دیماه 1375 نشریه انجمن مهندسان مكانیك ایران –تحت عنوان " مهندسان و مشكل گشائی "‌. 

 

- پروژه/گزارش: طرح یكنواخت كردن كفشك و قاب كفشك ترمز واگنهای باری – اداره كل واگنهای باری –1375‌. 

 

- پروژه/گزارش: طرح كاهش تنوع فنرهای تیغه ای بوژی واگنهای باری – اداره كل واگنهای باری –1375‌. 

 

- مقاله: بررسی فنی و اقتصادی كاربرد همزمان قلاب اتوماتیك و تامپون – اداره كل واگنهای باری –1376‌. 

 

- مقاله/پیشنهاد: طــــرح تبدیــــل اتصال صلب قلابهای اتوماتیك یونی كوپلر به اتصال غیر صلب – اداره كل واگنهای باری – 1376.

ارائه: سمینار حمل و نقل ریلی – 19/6/1376‌. 

 

- پروژه/مقاله: بررسی امكان استفاده از سدل ( Saddle ) سوم ( برای حمل رول فولادی) در واگنهای شش محوره ویژه مجتمع فولاد مباركه (با همکاری مجتمع فولاد مبارکه)- اداره كل واگنهای باری – 1376‌. 

 

- پروژه/گزارش:كمیته تدوین مشخصات فنی واگن لبه بلند و واگن برگردان استاندارد – اداره كل واگنهای باری– 1376. 

 

- پروژه/گزارش:كمیته تدوین مشخصات فنی واگن لبه كوتاه چند منظوره – اداره كل واگنهای باری – 1376‌. 

 

- مقاله: بازنگری در روش آموزش دانشكده های مهندسی برای اصلاح ارتباط آنها با صنعت.

چاپ: این مقاله در شماره شهریور ماه 1383 نشریه تخصصی انجمن مهندسان مکانیک ایران چاپ شد.

چاپ: این مقاله در شماره مرداد ماه 1387 نشریه حمل و نقل و توسعه (ارگان انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران) چاپ شد.

ارائه:این مقاله در اولین همایش ملی توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی (به همت گروه مطالعات توسعه توان مهندسی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف- مرداد ماه 1387) ارائه شد و مورد تقدیر قرار گرفت. 

 

- پروژه/گزارش : برنامه اداره كل واگنهای باری در پیشگیری ازسوانح (پروژه مشترک گروه مطالعات و گروه کنترل کیفیت اداره کل واگنهای باری)– 1377‌.

ارائه: سمینار تحلیل و پیشگیری از سوانح – راه آهن.ج.ا.ا - 10/4/1377. 

 

- مقاله/پیشنهاد:كاربرد كیلومتراژ طی شده در برنامه ریزی تعمیرات آلات ناقله ریلی راه آهن‌. ج. ا – اداره كل واگنهای باری – 1377‌. 

 

- مقاله/پروژه : طرح محدود کردن زاویه چرخش قلاب اتوماتیک ویلسون واگنهای لبه بلند در واگن برگردان مجتمع های فولاد ( با همکاری مهندس مهدی ترابی ) – اداره كل واگنهای باری – 1377‌. این طرح با همکاری اداره کل راه آهن جنوب شرق بر روی کلیه واگنهای لبه بلند مجهز به قلاب اتوماتیک ویلسون اجرا شد. 

 

- مقاله: اصول فرمانپذیری در بوژی دو محوره – اداره كل واگنهای باری – 1377‌. 

 

- مقاله: شرایط وجوب استفاده از قلاب چرخان در واگنهائی كه در واگن برگردان مجتمع فولاد مباركه تخلیه می شوند – اداره كل واگنهای باری –1377‌.

ارائه:گردهم آئی علمی گروه مطالعات اداره كل واگنهای باری – 5/12/1377‌. 

 

- مقاله: مقایسه بوژی باری سه تكه و یكپارچه – اداره كل واگنهای باری – 1378‌.

ارائه:گردهم آئی علمی گروه مطالعات و آموزش اداره كل واگنهای باری – 22/10/78‌.

ارائه: چهارمین همایش ارتقاء ایمنی و پیشگیری از سوانح – 19و18/7/1379‌. 

 

- مقاله: اداره یك مركز تحقیقاتی دولتی با معیارهای مدیریت بخش خصوصی– 1378.( این مقاله در نهمین سمینار اتحادیه راه آهنهای عرب برای ارائه پذیرفته شد)‌. 

 

- پروژه/گزارش: احیاء روانكاری بین ریل و چرخ در راه آهن ایران – 1378.

این مقاله در سمینار جهانی WCRR99 در توكیو جهت ارائه بصورت پوستر پذیرفته شد‌.

 

- پروژه/مقاله: مطالعه مشترك اداره كل واگنهای باری و شركت كرایوكوفسكی برای مقابله با سایش زیاد چرخ واگنهای لبه بلند اكراینی در ناحیه اصفهان) (با همکاری اداره کل راه آهن اصفهان) - 1378 این مقاله نیز در سمینار ذكر شده در بند قبل پذیرفته شد )‌. 

 

- پروژه/مقاله: مطالعه در مورد علل سایش حاد چرخ واگنهای لبه بلند مجهز به بوژی 100-18 – اداره كل واگنهای باری – 1378 ( نگارش دوم این مقاله در تیرماه 1380 با ذكر ملاحظاتی در نرخ سایش چرخ این بوژی ها منتشر شد )‌.

این مقاله در سمینار Railway engineering –2001 در كشور انگلستان جهت ارائه پذیرفته شد‌. 

 

- مقاله:كاستن از تنوع قلابهای اتوماتیك در ناوگان باری راه آهن‌.ج.ا – اداره كل واگنهای باری – 1379‌.

ارائه: گردهم آئی علمی گروه مطالعات و آموزش اداره كل واگنهای باری – 22/4/1379. 

 

- مقاله: بررسی تاثیر تماس كاسه سر فنر بوژی y25 با بدنه روی پایداری آن – اداره كل واگنهای باری – 1380. 

 

- مقاله: بررسی تاثیر سایش بیش از حد قطعه اصطكاكی سیستم تعلیق بوژی y25 برروی پایداری آن - اداره كل واگنهای باری – 1380‌. 

 

- مقاله: بیان دو مورد از حساسیت های موجود در حفظ پایداری سیستم تعلیق بوژی Y25 -138. تذكر: مقاله اخیر یك بازنویسی از دو ردیفهای بالا است.

ارائه:گرد هم آئی تخصصی بوژی و آلات ناقله – اندیمشک - 4و5 اردیبهشت 1381. 

 

- پروژه/مقاله: تعویض بوژی واگنهای مسقف از H به 100-18 اداره كل واگنهای باری (با همکاری اداره کل راه آهن تبریز)– 1380. 

 

- پروژه/گزارش:كمیته لی اوت و ماشین آلات اداره كل واگنهای باری با عملكرد زیر( 1379 – 1381 ):

الف - طراحی كارگاه تعمیرات بوژی ایستگاه سرخس

ب - طراحی بخش تعویض بوژی و پاركینگ بوژی ایستگاه سرخس

ج - اصلاح طراحی كارگاه تعمیرات اساسی ایستگاه زنجان

د - اصلاح طراحی كارگاه تعمیرات اساسی ایستگاه اصفهان

ه - اصلاح طراحی كارگاه تعمیرات اساسی ایستگاه اهواز

و - اصلاح طراحی كارگاه تعمیرات اساسی ایستگاه تبریز

ز - طراحی كارگاه تعمیرات بوژی در بافق 

 

- مقاله:تاثیر حمل و نقل كانتینری برناوگان باری راه آهن ج.ا‌.ا.–1381.

این مقاله در شماره شهریور ماه 1387 نشریه حمل و نقل و توسعه (ارگان انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران) چاپ شد. 

 

- پروژه/مقاله: تست میدانی بوژی سه محوره پارس(با همکاری شرکت واگن پارس)– 1381. 

 

- مقاله:آشنایی با بوژی 100-18 – 1381

چاپ:این مقاله در شماره مهر ماه 1381 نشریه مهندسی مكانیك ( نشریه تخصصی انجمن مهندسان مكانیك ایران ).

این شماره همچنین حاوی یك میزگرد مطبوعاتی با حضور چند تن از صاحب نظران صنعت حمل و نقل ریلی از جمله نویسنده این متن با عنوان چرخهای آهنین است‌. 

 

- قرارداد[*] /مقاله: تحلیل بوژی باری 665 H و طرحهای بهینه آن به روش مرجع نسبی - به سفارش شركت ماهان راه ریل - تابستان 1383.

ارائه:دومین همایش دانشجوئی حمل و نقل – دانشگاه علم و صنعت-آبان ماه 1383‌. 

 

- مقاله: نظریه یکسان سازی زیر مجموعه های آلات ناقله ریلی-دی ماه 1384

این مقاله در نشریه فنی و تخصصی پیام رجا (سال هفتم/شماره 22 /آبان 1385 ) چاپ شد.

این مقاله در نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی- 19 و 20 آبانماه 1386 – ارائه شد.

این مقاله در نشریه حمل و نقل و توسعه نشریه انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ( شماره 14 / مهرماه 1387 ) چاپ شد. 

 

- پروژه/مقاله: طراحی و اجرای پرس تنظیم نهائی بوژی مسافری- شرکت ماهان راه ریل ( با همکاری مهندس مسعود تیموری) - دی ماه 1385. 

 

- پروژه/مقاله: طراحی و اجرای فیکسچر کنترل ابعادی بوژی های مسافری- شرکت ماهان راه ریل ( با همکاری مهندس فرشاد مدیریان ) - مهر ماه 1385. 

 

- پروژه/مقاله: طراحی و اجرای فیکسچر جوشکاری کاسه گهواره بوژی مسافری- شرکت ماهان راه ریل ( با همکاری مهندس فرشاد مدیریان ) -دی ماه 1385. 

 

- سه مقاله اخیر در مجموعه مقالات سومین همایش دانشجوئی حمل و نقل ریلی ( 18 و 19 اردیبهشت 1386 /دانشکده مهندسی راه آهن/دانشگاه علم و صنعت)گنجانده شده و عنوان آخر ارائه شد. 

 

- مقاله: دانشگاه فنی و مهندسی خصوصی-1387

این مقاله در شماره دیماه 1387 نشریه فنی و تخصصی حمل و نقل و توسعه – نشریه انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران- چاپ شد.

این مقاله در شماره 62 (دیماه 1387) مجله مهندسی مکانیک - نشریه انجمن مهندسان مکانیک ایران- چاپ شد. 

 

- قرارداد[*]: طراحی سیستم کنترل کیفیت و اجرای بازرسی تعمیرات زیر مجموعه های کلیه سیستمهای رایج ترمز (کنور و ماتروسوف) در کلیه مراکزتعمیراتی ناوگان باری ( شامل مشاوره برای بهبود فرایند تعمیرات ) به سفارش اداره کل واگنهای باری راه آهن ج‌.ا.ا. / 91- 1383.

پروژه: اصلاح لی اوت کارگاه تعمیرات بوژی مسافری به سفارش شرکت ماهان راه ریل /1383. 

 

- قرارداد[*]: طراحی سیستم کنترل کیفیت و اجرای بازرسی تعمیرات بوژی و قلاب و تامپون واگنهای مسافری در تعمیرگاه سالنهای مسافری تهران ( شامل مشاوره برای بهبود فرایند تعمیرات ) به سفارش شرکت ماهان راه ریل/ 1385. 

 

- مشاوره: تدوین دستور العمل تعمیرات بوژی واگنهای باری، مسافری و بوژی لکوموتیو به سفارش شرکت ماهان راه ریل/ 87- 1385. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفیت و بازرسی تعمیرات ترمز واگنهای مسافری در تعمیرگاه سالنهای مسافری تهران به ( شامل مشاوره برای بهبود فرایند تعمیرات ) سفارش شرکت ماهان مبتکر/86 –1385. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفیت و بازرسی تعمیرات بازسازی شاسی و بدنه واگنهای مسافری در تعمیرگاه سالنهای مسافری تهران ( شامل مشاوره برای بهبود فرایند تعمیرات ) به سفارش شرکت قطارهای مسافری رجا/ 86- 1385. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم پیگیری بوژی های مسافری تعمیر شده بعد از واگذاری به سرویس به سفارش شرکت ماهان راه ریل / 87- 1385. 

 

- پیشنهاد[*]: پیشنهاد تبدیل سیستم باردار- خالی واگنهای مسقف از وضعیت اتوماتیک به وضعیت دستی به مالک واگن و اداره کل واگنهای باری راه آهن ج‌.ا.ا./ 1387. 

 

- قرارداد[*]: مطالعه تاثیر اقتصادی افزایش سرعت قطارهای باری در خط برقی تهران- مشهد به سفارش مدیریت طرح برقی کردن راه آهن ج‌.ا.ا. / 1387. 

 

- مشاوره: مشاوره به بخش مهندسی ریلی شرکت مپنا در زمینه مهندسی آلات ناقله / 91- 1387‌. 

 

- قرارداد[*]: مطالعه شکست بوژی واگنهای لبه بلند شش محوره و ارائه راه کارهای برطرف کردن آن / به سفارش شرکت توکا ریل/پائیز و زمستان 1387. 

 

- قرارداد[*] /پیشنهاد:تهیه پیشنهاد فنی و اقتصادی برای نگهداری و بهره برداری از لکوموتیو به سفارش شرکت ماهان مبتکر/ از 1387. 

 

- قرارداد[*] /پیشنهاد: مطالعه توجیه فنی و اقتصادی احداث تعمیرگاه واگن به سفارش شرکت ماهان مبتکر/ 1387. 

 

- قرارداد [*]/پیشنهاد: مطالعه توجیه فنی و اقتصادی تجهیز کارگاه تعمیرات چرخ به سفارش شرکت ماهان مبتکر/ از 1388. 

 

- قرارداد[*]: بررسی آیدل شدن موتور دیزل قطارهای ترن ست و ارائه راهکار برطرف کردن آن به سفارش اداره کل نگهداری خودکششها - شرکت قطارهای مسافری رجا / بهار1388. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفیت و نظارت مواد و قطعات و تعمیر/بازسازی زیر مجموعه های خودکششها به سفارش اداره کل نگهداری خودکششها - شرکت قطارهای مسافری رجا / 89- 1388. 

 

- قرارداد[*]:تدوین آئین نامه ها و فرایند های مرتبط با خصوصی سازی واگنهای باری به سفارش اداره کل واگنهای باری / 1389. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفیت مواد و قطعات سالنهای مسافری به سفارش شرکت قطارهای مسافری رجا / 91-1390. 

 

- مشاوره[*] :مشاوره به شرکت "اسوه سازان کارامد" برای"بررسی عملکرد میدانی کفشک کامپوزیتی نوعL " 91-1390‌. 

 

- مشاوره/ قرارداد[*]: مطالعه "بررسی همکاریهای بین المللی در طراحی و ساخت موتور دیزل کشنده های ریلی" به سفارش مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن ج.ا.ا. / 92- 1390. 

 

- مقاله: مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات ناوگان – 1392‌.

چاپ: نشریه انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران – حمل و نقل و توسعه‌. شماره بهمن 1392

یادداشت:  پارادوکس قیمت و کیفیت

چاپ: شبکه خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ ها / 14 بهمن 1393 

 

یادداشت: از قضا سرکنگبین صفرا فزود

چاپ: شبکه خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ ها / 20 بهمن 1393 

 

مقاله: حمایت از تولید ناوگان ریلی‌، چگونه؟ – 1393‌.

چاپ: نشریه انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران – حمل و نقل و توسعه‌. شماره مرداد ماه 1393.

چاپ: شبکه خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ ها/ 2 اسفند 1393 

 

یادداشت: خصوصی سازی به سبک ایرانی

چاپ: شبکه خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ ها / 12 اسفند 1393

مقاله: چالش قطارهای پر سرعت – 1393‌.

چاپ: شبکه  خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ هات/ 30 بهمن 1393 

 

پژوهشگر برتر وزارت راه و ترابری

به هدف بزرگداشت هفته پژوهش انتخاب پژوهشگران برتر از سال 1379 در وزارت راه و ترابری به جریان افتاد و در سال 1381 اینجانب به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شدم ( 27 /9 / 1381 ). 

 

كارمند نمونه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

انتخاب به عنوان كارمند نمونه در سطح شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهریور ماه 1382

 

آخرین مطالب از این نویسنده
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
  آرشیو
  • جمعی از کامیونداران و رانندگان ترانزیت ایرانی از محدودیت ها و مشکلاتی که کشور افغانستان برای آنها ایجاد کرده است، انتقاد کرده و در نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تایباد خواستار پیگیری این موضوع از سوی این مقام قضایی شدند. به گزارش تین نیوز، در بخشی از نامه ای که به امضای رسول نصیری رئیس هیئت مدیره کارفرمایی کامیونداران شهرستان تایباد رسیده و متن آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده، آمده است: احتراما به استحضارآن مقام محترم می رساند ما کامیونداران و رانندگان ترانزیت ایرانی از محدودیت ها و مشکلاتی که کشور افغانستان برای ما هر روزه ایجاد کرده و می کند به ستوه آمده ایم.کم کاری یا عدم اطلاع برخی از مدیران قبلی و تقاضای بدون کارشناسی و منفعت طلبانه برخی شرکت های حمل و نقل بین المللی و عدم اطلاع کافی و نظارت نهادهای ذیربط در جهت صدور مجوز ورود موقت بی رویه برای ناوگان حمل نقل کشورافغانستان، برای کامیونداران افغان توقع بیجا ایجادکرده وخود را میراث خور این آب و خاک و صاحب حق می دانند. در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش که آیا همکاران ایرانی ما می توانند با کامیون های افغانستانی که قیمت تمام شده کشنده و انواع تریلر آنها به هفتصد میلیون تومان نمی رسد، با کرایه یکسان واغلب پایین تر رقابت کنند ؟ ، ادعا شده است: مقامات افغانستانی با توقف بیست روزه و مانع تراشی برای ناوگان خالی بار ترانزیت ایرانی، عمدا زمینه ازدحام و شلوغی و کمبود ناوگان حمل و نقل ایرانی را درجهت اشتغال کامیونداران افغانستانی، در کشور ما را فراهم کرده اند و رانندگان ما را از حمل بارترانزیت مایوس می کنند. آیا ناوگان ملی ما توان جابجایی کالا از بنادر و شهرهای ایران برای صادرات و ترانزیت را ندارد؟ در ادامه این نامه آمده است: آیا کامیون های افغان معاینه فنی و استانداردهای لازم طبق شرایط و توافقنامه های بین المللی برای ورود به کشور را دارند؟ آیا کامیون ها و رانندگان افغانستانی شرایط ایمنی لازم برای ورود به عمق کشور را دارند؟ آیا سلامت ناوگان آنها توسط پلیس راهور و همچنین گواهینامه آنها مورد تایید است؟ آیا شرایط سنی برای احراز پایه یک در کشور را دارند و یا صلاحیت رانندگی درداخل کشور را دارند؟ آیا شرکت های حمل و نقل بین المللی مدیر فنی برای کنترل ناوگان افغان در مرزهای ورودی دارند؟ آیا ایمنی ناوگان ایرانی و افغانستانی خط قرمز پلیس راهور و نهادهای ذیربط در جاده های کشور برای حفظ جان و مال شهروندان ایرانی نیست ؟ شایان ذکر است ناوگان ترانزیت ایرانی نسبت به ناوگان افغانی، تقریبا یک به هفت می باشد یعنی به ازای هر کامیون ایرانی هفت تریلر افغانستانی وارد کشور می شود. در این نامه خاطرنشان شده است: آیا بهتر نیست صف ورود کامیون های خالی ایرانی از افغانستانی جدا شود ؟ آیا تقاضای به جا و به حق مالکان ناوگان حمل و نقل ایرانی، خواسته خود خواهانه ای است؟آیا کشوری که ویزای سه ماهه و هزینه رود پاس و خط سیر پنج سرویس سه ماه اینده را ،قبل از ورود به کشورشان ابتدا از ما گرفته ، می تواند برای ناوگان ورودی ما محدودیت ایجاد کند ؟ آیا می تواند رانندگان ما را بدون هیچ گونه امکاناتی برای استراحت شبانه از داخل کامیونشان بیرون نمایند؟ آیا محل استراحت و امکانات لازم برای رانندگان را دارند ؟آیا کشوری که بیش از 700 ناوگان خالی ایرانی ، بدون هیچ گونه امکانات حداقل رفاهی وایمنی را شبانه بیرون می کند، اگر حادثه آتش سوزی اسلام قلعه تکرار شود می تواند کامیون ها را بدون راننده جابجا کند.؟ در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: آیا در صورت بروز حادثه پاسخگوی رانندگان و کامیونداران برای جبران خسارت آنها می باشد ؟ آیا خسارت حدود 40 دستگاه ناوگان ایرانی که در حادثه گمرک اسلام قلعه بر اثر سهل انگاری مدیران وقت افغان نابود شد، پرداخت گردید ؟ آیا ناوگان ایرانی ما هم مثل ناوگان افغان می تواند با باک های پنج هزار لیتری و غیرمتعارف و غیراستاندارد که طول و عرض آن معمولا از ابعاد تریلر بیشتر است تردد کند ؟ آیاحفظ سلامت و امنیت شهروندان و ملت ایران در جاده ها برای متولیان امر محترم نیست ؟ در ادامه این نامه ضمن درخواست از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه انجام رفتار مشابه و اعمال محدودیت مشابه آنچه ازطرف پایانه ها و پلیس راه و کشورافغانستان اعمال می شود برای ناوگان افغانستانی، تاکید شده است: اگر مسئولان ما به فکر راه حل اساسی و چاره نباشند حمل و نقل ما عملابه دست بیگانه ها می افتد.ما با رسالت و وظیفه ای که داریم ، برای پاسداری از این آب و خاک وحفاظت آن، از حق قانونی خود زیر پرچم کشور عزیزمان به مسیرمان تا برطرف شدن مشکلات ذکر شده به مطالبه گری قانونی و به حق خود، کوتاه نیامده و ادامه خواهیم داد. رسول نصیری رئیس هیات مدیره کارفرمایی کامیونداران شهرستان تایباد ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
  • راه اندازی قطعه دوم آزادراه تهران شمال ، مشکلات مسافران را در ایام پیک سفر برطرف نکرده است، به همین دلیل برخی کارشناسان پیشنهاد می دهند با اضافه کردن مسیری دیگر به سمت مرزن آباد، مشکل و گره ترافیکی به طور موقت برطرف شود. به گزارش تین نیوز، تداوم مشکلات مسافران تهران شمال موجب شده، کارشناسان دیدگاه های خود را در مورد چگونی ادامه ساخت باقی مانده آزادراه تهران شمال و حل مشکل ترافیک شدید این مسیر بیان کنند. یکی از کارشناسان در این زمینه به تین نیوز گفت: با توجه به شناخت نسبی و بررسی اولیه منطقه، به نظر می رسد تا تکمیل قطعه 3 آزادراه تهران شمال، می توان احداث یک راه حل موقت را در نظر گرفت. وی افزود: همچنان که اطلاع دارید بلافاصله پس از قطعه دوم، مسیری به سمت یوش و بلده وجود دارد که بر اساس خبرهای منتشر شده معاون اول رئیس جمهور دستور بهسازی این مسیر را داده است. این کارشناس تاکید کرد: در طول این مسیر روستای پیل وجود دارد و از سوی دیگر مسیری از مرزن آباد (ابتدای قطعه چهار) به سمت منطقه کندلوس موجود است که در انتها به روستای نیچکوه می رسد. وی گفت: این مسیر حدود 40 کیلومتر است و در صورت اتصال دو روستای پیل و نیچکوه (مسیر کوه به عرض حدود 7 کیلومتر بین این دو روستا وجود دارد که با احداث این جاده)، امکان اضافه کردن مسیر دیگر به سمت مرزن آباد و حل مشکل و گره ترافیکی وجود دارد که به نظر می رسد قابلیت بررسی توسط مهندسان مشاور و پیگیری توسط شرکت ساخت توسعه زیر بناهای حمل و نقل، وزارت راه و بنیاد مستضفان را دارد. وی با ارسال نقشه بالا گفت: مسیر قرمز رنگ همان مسیر مد نظر است که از کندلوس تا مرزن آباد حدود 38 کیلومتر و جاده نسبتا خوبی است، از پل زنگوله به سمت بلده نیز به دستور اخیر معاون اول رئیس جمهور برنامه ریزی بهسازی است و از پیل تا نیچکوه نیاز به ایجاد مسیر می باشد که احتمالا کمتر از 10 کیلومتر است.
  • جدول زمان بندی اولیه ساعات حرکت مترو پرند مشخص و اعلام شد. به گزارش تین نیوز، بر اساس اعلام اولیه معاون حمل و نقل شهرداری تهران، مترو پرند هر روز کار خود را از ساعت ۶ صبح آغاز کرده و تا ساعت ۱۹ فعال خواهد بود. در ادامه جدول زمان بندی اولیه حرکت مترو پرند را مشاهده خواهید نمود. سرفاصله نیم ساعت برای مترو پرند منطقی است ساعت حرکت مترو پرند قطار تهران - پرند ، یکی از مهم ترین و پرترددترین مترو های کشور است. این قطار در بازه های زمانی متفاوتی در روز، خدمات حمل و نقل مسافران را انجام می دهد تا مسافران بتوانند در زمان دلخواه خود، این مسیر کوتاه را با آن طی کنند. اولین ساعت حرکت این مترو در تهران در روز، ساعت 3:30 بامداد است و آخرین ساعت حرکت این قطار، ساعت 9 شب به حساب می آید. با این تفاسیر، می توان حدس زد که این قطار در طول روز، تردد زیادی دارد. این مترو در روز بیش از 12 بار مسافران زیادی را جا به جا می کند. در حالت عادی گزینه ای ایده آل برای افرادی است که ساکن شهر پرند هستند و برای سفرهای روزمره خود از تاکسی و اتوبوس های شلوغ و خسته کننده استفاده می کنند. سفر با این مترو مزایای بسیار زیادی دارد، سریع و ایمن است و مسیر را با کمترین میزان آلودگی هوا طی می کند. همچنین، هزینه سفر با آن نسبت به تاکسی و اتوبوس، کمتر است. ساعت حرکت قطار تهران پرند ساعت حرکت قطار پرند تهران از تهران به پرند از پرند به تهران ۳:۳۰ ۴:۳۵ ۴:۵۰ ۵:۵۵ ۴:۲۰ ۵:۳۵ ۵:۴۰ ۶:۵۵ ۵ ۶:۲۵ ۶:۳۵ ۸ ۶:۱۵ ۷:۲۰ ۷:۵۵ ۹ ۷:۳۰ ۸:۳۵ ۸:۵۵ ۹:۵۵ ۹:۲۵ ۱۰:۴۰ ۱۰:۵۵ ۱۲:۰۵ ۱۳:۴۰ ۱۴:۴۵ ۱۵ ۱۶ ۱۴:۲۵ ۱۵:۳۵ ۱۶:۱۰ ۱۷:۱۰ ۱۶:۲۵ ۱۷:۳۰ ۱۸:۰۵ ۱۹:۰۵ ۱۷:۳۰ ۱۸:۴۰ ۱۸:۵۰ ۲۰ ۱۸:۲۰ ۱۹:۴۰ ۱۹:۴۵ ۲۰:۵۵ ۱۸:۵۵ ۲۰:۲۰ ۲۰:۴۰ ۲۱:۴۰ ۲۰:۱۰ ۲۱:۱۵ ۲۱:۴۰ ۲۲:۵۰ ۲۲:۲۰ ۲۲:۵۰ ۰:۰۰ برنامه حرکت مترو پرند به مترو شاهد آخرین تغییرات 1402/09/10 پرند فرودگاه امام خمینی شهر آفتاب شاهد 07:00 07:20 07:48 07:55 09:00 09:20 09:48 09:55 11:00 11:20 11:48 11:55 13:00 13:20 13:48 13:55 15:00 15:20 15:48 15:55 17:00 17:20 17:48 17:55 19:00 19:20 19:48 19:55 برنامه حرکت مترو شاهد به سمت مترو پرند آخرین تغییرات در 1402/09/10 شاهد شهر آفتاب فرودگاه امام خمینی پرند 06:00 06:07 06:35 06:55 08:00 08:07 08:35 08:55 10:00 10:07 10:35 10:55 12:00 12:07 12:35 12:55 14:00 14:07 14:35 14:55 16:00 16:07 16:35 16:55 18:00 18:07 18:35 18:55 مترو پرند در روز پنجشنبه ۹ آذر با حضور رئیس جمهور افتتاح گردید. فعالیت ایستگاه مترو پرند فعلا با دو رام در حال انجام است اما وعده داده شده است که به مرور زمان، خدمات بهتری ارائه خواهد شد. معاون حمل و نقل شهرداری تهران در ادامه توضیحات گفت: فعالیت رسمی مترو پرند از شنبه یازدهم آذر آغاز خواهد شد و به مدت یک هفته، ارائه خدمات رایگان خواهد بود.
  • جمعی از رانندگان ناوگان کفی و لبه دار و ترانزیت نقاط مختلف کشور، از ادامه روند بومی گرایی در پایانه بار بندرعباس با وجود تاکید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر توزیع عادلانه بار و پرهیز از هرگونه تبیعض بین ناوگان بومی و غیر بومی، خبر دادند. به گزارش تین نیوز، تعدادی از رانندگان کامیون در تماس با خبرنگار ما عنوان کردند: با وجود کمبود میزان بار و کالاهای موجود در بنادر و افزایش چشمگیر تعداد ناوگان حمل و نقل جاده ای بار، با مشکلات متعدد از جمله بومی گرایی بندرعباس مواجه هستیم. به گفته آنان، در شرایط موجود که در بنادر و مراکز توزیع بار، نسبت کالا و بار نسبت به تعداد ناوگان کمتر شده و عرضه و تقاضا به دلیل افزایش تعداد کامیون ها متناسب نیست، در اعلان بار بندرعباس ابتدا به رانندگان بومی بندرعباس بار ارایه می شود. این رانندگان تاکید کردند: همچنین در حالی که برای دریافت مجوز، حضور و ثبت اثر انگشت برای رانندگان غیر بومی که از نقاط مختلف کشور برای بارگیری به بندرعباس ( یکی از مهمترین بنادر کشور مراجعه کرده اند) ، الزامی است اما رانندگان بومی امکان دریافت تلفنی بار را دارند و نیازی به حضور شان در محل نیست. اظهارات رانندگان کامیون در مورد روند ادامه دار بومی گرایی در بندرعباس، در حالی است که داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در تاریخ پنجم مرداد ماه 1402 در نامه ای به استانداران سراسر کشور، به طور واضح بر پرهیز از بومی گرایی در مراکز بارگیری، بنادر و محل های توزیع بار سراسر کشور تاکید کرده است. در نامه ای که تصویر آن نیز پیوست شده، بر توزیع عادلانه بار و پرهیز از هرگونه تبعیض و اولویت قائل شدن برای ناوگان بومی اذعان شده است. بر اساس آنچه در این نامه آمده، تبعیض و بی عدالتی در توزیع بار و فرآیند نوبت دهی در مراکز بار و ... علاوه بر اختلال در امور حمل و نقل موجب نارضایتی رانندگان شده که عواقب ناخوشایندی در پی خواهد داشت. قابل ذکر است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای متولی حمل و نقل جاده ای کشور است.
  • ​ضمن تبریک بهره برداری از متروی حدفاصل ایستگاه فرودگاه بین المللی امام خمینی تا شهر جدید پرند به طول 19 کیلومتر، باید اذعان کرد که برای بهره برداری مفید از این خط با توجه به فاصله 50 کیلومتری تا ایستگاه شهر آفتاب برای فاصله اعزام مطمئن هر 15 دقیقه یک قطار دست کم هشت قطار معادل 56 واگن نیاز است که با توجه به کمبود جدی واگن در شبکه متروی تهران می توان گفت این خط به صورت ناقص یعنی بدون تجهیزات متحرک افتتاح شده است و تا رسیدن اولین قطارها در 22 ماه آینده، فشار بر شبکه متروی تهران را افزایش خواهد داد. براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت دوازدهم در سال 96 مکلف شده بود که دو هزار دستگاه واگن مترو برای تهران و دیگر کلان شهرها تأمین کند. سهم کلان شهرها (شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و کرمانشاه) کاملا فراموش شده و به هیچ وجه اجرائی نشد و همچنان ناامید از پیگیری برای اجرا هستند؛ اما سهم تهران و حومه هزارو 50 واگن بود که با مناقصه بین المللی برای 630 واگن (90 قطار) و برنده شدن مشارکت واگن سازی تهران و همکاران خارجی قرارداد در سال 98 به امضا رسید. قانون بودجه سال 1399 اجازه داد با تأمین فاینانس خارجی، از محل صندوق توسعه ملی، 15 درصد پیش پرداخت تأمین شود؛ ولی به دلیل تحریم ها و کمبود سهمیه فاینانس و مشکلات جدی ارزی دولت به دلیل خروج آمریکا از برجام و البته کج فهمی مسئولان مربوطه امکان استفاده از فاینانس با تأخیر مواجه شد. سال 1400 که مشکل سهمیه فاینانس حل شد، متأسفانه پیش پرداخت از طرف دولت تأمین نشد؛ بنابراین زحمات دولت، وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداری ها و پیگیری شهرداری و شورای شهر دوره پنجم در سال 1400 ابتر ماند. و هم اکنون خط متروی قم هم که افتتاح شده، از بی قطاری رنج می برد و امیدی هم ندارند. در دولت سیزدهم و شورای ششم نیز این مسئله تا سال 1402 جدی گرفته نشد و در نهایت اوایل سال 1402 خبر از تأمین پیش پرداخت قرارداد واگن ها به مبلغ حدود 120 میلیون یورو در مطبوعات مطرح و امیدواری جدیدی ایجاد شد. تا این تاریخ (13 آذر 1402) که این مطلب را می نویسم، با وجود تبلیغات حجیم شهرداری تهران هنوز کلامی از وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداری ها که کارفرمای این پروژه است، شنیده نشده و تا به حال گویا با وجود خبرهای مثبت متأسفانه هنوز بانک های شهر و کشاورزی نتوانسته اند پیش پرداخت را منتقل کنند. البته گفته می شود هنوز ضمانت نامه های مربوط به پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات نیز به بانک های عامل یا کارفرما نرسیده است؛ بنابراین شرکت واگن سازی تهران هنوز نتوانسته پیش پرداخت خود را برای شروع ساخت داخل دریافت کند. امیدوارم با این همه سروصدا، مسئولان ارشد کشور، متروی تهران را دریابند تا رؤیای تأمین 630 واگن با توجه به بندهای قرارداد، در طول 60 ماه آینده تحقق یابد. و اما براساس شرایط قرارداد، 630 واگن (90 قطار) با مبلغ حدود 780 میلیون یورو تأمین خواهد شد. قیمت هر واگن با در نظر گرفتن همه هزینه ها اعم از طراحی، حمل و بیمه و قطعات یدکی به 000/240/1 دلار رسیده و قرار است 56 واگن (8 قطار) به صورت (Complecte Build Up، (CBU کاملا ساخته شده، 22 ماه بعد از مؤثرشدن اعتبار اسنادی و پیش پرداخت به تهران حمل شود. اگر این مطلب در قرارداد بازبینی نشده و به امضا نرسیده باشد، قول شهردار تهران برای رسیدن واگن ها در یک سال آینده (12 ماه) نمی تواند محقق شود. این اولین سؤال از سازمان شهرداری هاست که آیا واقعا در بندهای قرارداد تغییری دیده شده است یا نه؟! در ادامه 70 واگن معادل 10 قطار به صورت CKD) Complete Knocked Down) (با 12 درصد ساخت داخل) و باقی مانده به صورت 84 واگن (14 قطار) با 26 درصد ساخت داخل، 210 واگن (30 قطار) با 35 درصد ساخت داخل و 210 واگن 30 قطار با 52 درصد ساخت داخل و مجموعا 174 میلیون دلار از کل قرارداد به شرکت واگن سازی تهران و دیگر سازنده های ایرانی برای ساخت داخل و مونتاژ نهایی اختصاص داده خواهد شد. این به این معنی است که حدود 25 درصد از کل مبلغ قرارداد به ایران تعلق خواهد گرفت. البته قرار است برای یک سوم واگن ها ساخت حداکثری 52 درصد در ایران اتفاق بیفتد که قبلا هم تا 40 درصد عملی شده است و حرکت مهمی دیده نمی شود که احتیاج به تبلیغات این چنینی داشته باشد. اصولا ابلاغ افزایش 25 درصد حجم هر قرارداد امکان پذیر است که کار آسانی است؛ ولی آنچه مهم و سخت است، افزایش 25 درصد سهمیه فاینانس خواهد بود که متأسفانه با وجود تبلیغات هنوز مصوبه ای برای آن در شورای اقتصاد و دولت داده نشده؛ بنابراین فعلا در حد حرف است و تبلیغاتی؛ پس لازم است به صورت جدی دنبال شود که در حد شعار نماند و سهمیه فاینانس در بودجه سال 1403 دیده شود؛ چراکه شورای اقتصاد در جلسه 26/6/1397 درخواست وزارت کشور درباره تأمین 630 دستگاه واگن متروی تهران سهم تسهیلات خارجی مالی را 994 میلیون یورو که 665 میلیون به عنوان اصل تسهیلات و 329 میلیون یورو به عنوان هزینه های تبعی مشتمل بر سود، کارمزد بیمه و هزینه ها با رعایت قانون حداکثری ساخت و خدمات داخلی مصوب کرده است. درباره پیش پرداخت هنوز مطلبی به صورت شفاف ارائه نشده که بتوان آن را تحلیل کرد، به جز اینکه از ابتدای سال صحبت از تأمین پیش پرداخت شده؛ ولی هنوز نتیجه قطعی برای انتقال آن اعلام نشده است. گفته می شود که از طریق فروش یا تهاتر نفت با بروکرهای بانک شهر دو سوم 15 درصد تأمین شده است که عاقلانه نیست. مگر می شود درآمد نفت را جداگانه به حساب این و آن ریخت. معمولا ابتدا به خزانه وارد و از طریق قوانین و مصوبات بودجه هزینه می شود که در این زمینه سند شفاف قانونی تا به حال ارائه نشده است. شنیده شده باقی مانده باید از طرف بانک شهر به صورت ریالی تأمین و با خرید ارز برای پیش پرداخت از طرف شهرداری انجام شود که باز نمی تواند درست باشد؛ چرا که قرارداد مربوط به دولت است و شهرداری اعتبار اسنادی را مؤثر نمی کند که خود ارز پیش پرداخت را تأمین کند و همه هزینه ها با دولت است؛ بنابراین مناسب است که دست اندرکاران دنبال کنند که پیش پرداخت براساس بندهای قانون بودجه و کمک مقامات ارشد تأمین شود و در اولویت به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. درباره قطار ملی نیز به تازگی اعلام شد که تمام تایپ تست ها با 85 درصد ساخت داخل انجام شده، قرارداد 112 واگن (16 قطار) با شرکت واگن سازی تهران (TWM) امضا شده که براساس آخرین شنیده ها هنوز پیش پرداختی داده نشده است. البته درباره کیفیت تراکشن و ترمز و حتی بوژی مواردی مطرح است که باید برای کارشناسان روشن و حل شود.واگن سازی تهران با حدود هزار پرسنل و امکانات مناسب تولید واگن و تعمیر و نگهداری در صورت تأمین اعتبار ریالی امکان ساخت واگن های مورد نیاز کشور را دارد؛ ولی متأسفانه معلوم نیست که چرا با وجود تمام محسنات، واگن سازی در کشور مانند خودروسازی و لوازم خانگی و دیگر صنایع مورد حمایت لازم قرار نمی گیرد؟!!! به خودرو ارز نقد داده می شود؛ ولی به حمل ونقل عمومی سهمیه فاینانس آن هم با این همه مشکل و تأخیر؟!. با توجه به هزینه های فاینانس قیمت هر قطار از 2/1 میلیون یورو به 5/1 میلیون یورو اضافه خواهد کرد که واقعا جای سؤال دارد؛ چراکه تأمین آن از توان شهرداری ها و شرکت مترو و حتی دولت خارج است. مگر حمل ونقل عمومی در کلان شهرها و به ویژه تهران مانند کالاهای اساسی اهمیت ندارد؟!!
  • مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: این اداره کل برای اجرای طرح میدان امام خمینی (ره) ارومیه اهتمام ویژه دارد و باید هم اندیشی و تعامل دستگاه ها برای سرعت دهی در روند اجرای طرح انجام گیرد. به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، سید محسن حمزه لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در دیدار با نقی کریمی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه و توحید علی نژاد عضو شورای اسلامی شهر ارومیه، اظهار داشت: مجموعه راه و شهرسازی آماده اجرا در چارچوب ضوابط شهرسازی و معماری و بازآفرینی شهری است. گزارش پربازدید امروز را بخوانید: ◄ رسیدگی به مشکلات شرکت های ریلی به سبک آقای وزیر! + سند وی افزود: با توجه به اهمیت طرح و تعامل های انجام شده انتظار می رود فرآیندهای تکمیل طرح میدان امام خمینی(ره) با نگاه فرابخشی اجرایی شود. مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: احیا و نوسازی بافت میانی شهر ارومیه، حفظ هویت و ارزش های فرهنگی از مهم ترین مزایای اجرای طرح میدان امام خمینی (ره) به شمار می رود. حمزه لو بیان کرد: ارتقای محیط زندگی شهروندان و توسعه و بهسازی بافت تاریخی شهر ارومیه نیز از دیگر مزایای اجرای طرح میدان امام خمینی (ره) به شمار می رود. وی تاکید کرد: اجرای هر چه بهتر طرح نیازمند تعامل و هم افزایی مدیریت شهری و میراث فرهنگی است و باید تصمیمات لازم در این خصوص اعمال شود. مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در این دیدار بر اجرای طرح کمربندی شرقی ارومیه تاکید کرد. در ادامه این جلسه مسائل و مشکلات شهری بررسی و تصمیمات لازم برای اجرایی کردن طرح میدان امام خمینی ( ره) اتخاذ شد.
  • اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در حالی از برنامه ریزی برای اجرای طرح صدور مجوز مجازی سالن های اعلان بار این استان خبر داده که یکی از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقد است قبل از اجرای چنین طرحی ابتدا باید در این استان برای رفع موانع موجود و کوتاه کردن دست برخی دلالان و منفعت طلبان از صنف و حمل و نقل اقدام کرد. به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی در شبکه های اجتماعی خطاب به مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان نوشت: پایانه بار بندرعباس خانه دوم رانندگان سراسر ایران اسلامی است. وی افزود: رویدادهای حمل و نقلی و اتفاقاتی که در این شهر بندری از لحاظ حمل و نقل رخ می دهد با معیشت تک تک رانندگان و کامیونداران که سربازان اقتصادی این مرز و بوم هستند، در ارتباط است. این راننده کامیون عنوان کرد: اگر واقعا دلسوز حمل و نقل هستید و اگر دنبال پیشرفت صنعت حمل و نقل جاده ای در کشور و استان هرمزگان هستید، اول موانع موجود را برطرف کرده و دست برخی دلالان و منفعت طلبان و بهره کشان را از صنف و حمل و نقل در پایانه بار بندرعباس، کوتاه کنید، تا نارضایتی های صنفی به کمترین حد ممکن برسد و اعتماد و امید جان تازه ای به جامعه حمل و نقل جاده ای کالا بدهد. قابل ذکر است نامه عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان خطاب به انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کالای شهر بندرعباس و انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین شهرستان بندرعباس نوشته شده است. در این نامه از تشکل های صنفی مذکور خواسته شده است نظرات کارشناسی و پیشنهادات خود را در مورد نحوه اجرای این طرح ظرف مدت هفت روز ( از تاریخ 11 آذر ) ارایه نمایند.
  • در پی وقوع یک حادثه ریلی خطرناک در راه آهن لرستان که منجر به مصدومیت چند مسافر و کارکنان قطار شد و حتی یکی از مصدومان دچار قطع عضو نیز شد، برخی کارشناسان ریلی تاکید کردند که از سانحه امروز به سادگی نباید عبور کرد. به گزارش تین نیوز، کارشناسان ریلی در تحلیل این حادثه عنوان کردند که بعد از حوادث قطار هفتخوان، طبس و همدان، سانحه امروز که ناشی از رخداد ۲ سانحه همزمان فرار واگن باری و عدم مسدودی بلاک از سوی راه آهن و برخورد قطار مسافری سبک ریل باس با سرعت پایین به خاطر شرایط منطقه بود، این سانحه ریلی می‌توانست خدای ناکرده بیش از ۵۰ کشته و زخمی برجای بگذارد و دومین سانحه مرگبار در دوران مدیریت کنونی راه آهن آن هم در آستانه انتخابات مجلس باشد. همچنین فیلمی در یکی از کانال های تلگرامی ریلی به عنوان اولین فیلم از این حادثه منتشر شده که یکی از کارشناسان در توضیح آن نوشته است: اولین فیلم از فاجعه ریلی ناحیه لرستان نشان می‌دهد قبل برخورد قطار باری از خط خارج شده است. همچنین مشخص است که واگن تازه و نو بوده و قطعا خط در این سانحه مقصر است. به گزارش تین نیوز، حادثه ریلی ذکر شده حدود ساعت ۸:۱۵ صبح امروز یکشنبه ۱۲ آذر رخ داد و طی آن یک دستگاه ریل باس محلی دورود به اندیمشک با واگن باری خالی در محور لرستان ( بلاک چمسنگر به کشور) برخورد کرد که بر اساس اعلام استانداری لرستان این حادثه پنج مصدوم داشته که برخی از آنها مسافران ریل باس هستند. اولین فیلم از حادثه ریلی لرستان را ببینید و در صورت تمایل تحلیل خود را در زیر این خبر بنویسید تا به عنوان دیدگاه شما منتشر کنیم:
  • مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور اجرای روکش آسفالت در کیلومتر یک تا ۲۵ محور اهواز-ملاثانی، تا پایان آذرماه کارگاه جاده ای در این محور فعال است. به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این اطلاعیه آمده است: کارگاه جاده ای روزهای شنبه الی چهارشنبه فعال بوده و اجرای این پروژه با ترافیک و انسداد محور همراه خواهد بود و کاربران جاده‌ای باید در این محدوده‌ها نسبت به رعایت نکات ایمنی اقدام کنند.
  • رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار گفت: با استناد به قوانین سازمان جهانی حمل و نقل ایرو ( I R U ) از آنجا که محموله در محفظه بارگیری تریلی قرار می گیرد، پلاک کامیون کشنده از اسناد حمل بین المللی حذف شده است. به گزارش تین نیوز، عبدالله خانعلی به خبرنگار ما عنوان کرد: حتی فتوگرافی سند مورد تایید گمرکات کلیه کشورهای جهان که به تایید اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم می رسد یعنی ( عکس از چهار طرف کامیون کشنده یا وسیله نقلیه ) نیز حذف شده است و فقط عکس از چهار طرف تریلی در سند فتو گرافی قرار داده می شود. او افزود: به همین دلیل در حمل و نقل بین المللی بر خلاف ایران اسناد حمل بر اساس پلاک تریلی صادر می شود و در هیچ یک از اسناد حمل بین المللی پلاک کامیون کشنده درج نمی شود. وی ادامه داد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران تا کنون بر خلاف استاندارد های بین المللی سازمان جهانی جهانگردی و اتومبیلرانی یعنی فیا ( F I A ) عمل می کرد و برای وسایل نقلیه ( کامیون کشنده و نیمه یدک یا تریلی ) به صورت مجزا و جداگانه سند ترجمه سند مالکیت یا برگ سبز ( ترپتیک ) و پلاک بین المللی صادر نمی کرد. خانعلی گفت: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران رانندگانی را که برای دریافت سند ترپتیک و پلاک بین المللی به دفاتر کانون جهانگردی مراجعه می کردند به ارائه کامیون کشنده و نیمه یدک یا تریلی با هم مجبور می نمود، به همین دلیل پلاک های بین المللی ناوگان کشنده و تریلی ایرانی هم بر خلاف تمام کشورها پشت سر هم هستند. رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار افزود: به دلیل اجبار و اشتباه کانون جهانگردی، بر خلاف تمام کشورها برای فعالان حمل و نقلی و ناوگان ایرانی امکان جدا کردن کامیون کشنده و تریلی در مسیر های بین المللی وجود نداشت. او عنوان کرد: اهمیت این موضوع زمانی بسیار روشن می شود که در حال حاضر که اخذ ویزای شینگن برای رانندگان ایرانی فعال در بخش بین المللی به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده ای مواجه شده اگر کانون جهانگردی پیش تر این کار را انجام می داد، شرکت های حمل و نقلی و رانندگان ایرانی هم مانند سایر کشورها تریلی های حامل محمولات وارداتی یا صادراتی خود را تا بندر پندیک شهر استانبول ترکیه می بردند و در آنجا تحویل کشتیرانی می دادند تا در بندر شهر تریسته کشور ایتالیا تحویل شرکت های حمل و نقلی که با ایران تعامل دارند و رانندگان کامیون های آنها قرار می دادند و حمل و نقل بین المللی ایران هم زمینگیر نمی شد. به گفته وی، این امر با توجه به این که کشور ترکیه از رانندگان ایرانی ویزا و از کامیون های ایرانی دوزووله نمی خواهد به راحتی امکان پذیر بود که عملکرد کانون جهانگردی مصداق بارز خود تحریمی و خود زنی اقتصادی توسط ارگان ها و سازمان های داخلی است. خانعلی خاطرنشان کرد: کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار از طریق وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارگان ها پیگیر اصلاح موضوع طبق روال سایر کشورها بود که علی رغم مخالفت ها و مقاومت های کانون جهانگردی به حمدالله با همت و همکاری مدیر کل و کارشناسان دفتر ترانزیت سازمان سازمان راهداری این امر محقق گردید. وی افزود: جا دارد که در این جا تشکر و قدردانی ویژه‌ای از جناب آقای مهندس جواد هدایتی مدیر کل محترم و مسئولان و کارشناسان دفتر ترانزیت سازمان راهداری داشته باشیم.
  آرشیو
  • جمعی از کامیونداران و رانندگان ترانزیت ایرانی از محدودیت ها و مشکلاتی که کشور افغانستان برای آنها ایجاد کرده است، انتقاد کرده و در نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تایباد خواستار پیگیری این موضوع از سوی این مقام قضایی شدند. به گزارش تین نیوز، در بخشی از نامه ای که به امضای رسول نصیری رئیس هیئت مدیره کارفرمایی کامیونداران شهرستان تایباد رسیده و متن آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده، آمده است: احتراما به استحضارآن مقام محترم می رساند ما کامیونداران و رانندگان ترانزیت ایرانی از محدودیت ها و مشکلاتی که کشور افغانستان برای ما هر روزه ایجاد کرده و می کند به ستوه آمده ایم.کم کاری یا عدم اطلاع برخی از مدیران قبلی و تقاضای بدون کارشناسی و منفعت طلبانه برخی شرکت های حمل و نقل بین المللی و عدم اطلاع کافی و نظارت نهادهای ذیربط در جهت صدور مجوز ورود موقت بی رویه برای ناوگان حمل نقل کشورافغانستان، برای کامیونداران افغان توقع بیجا ایجادکرده وخود را میراث خور این آب و خاک و صاحب حق می دانند. در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش که آیا همکاران ایرانی ما می توانند با کامیون های افغانستانی که قیمت تمام شده کشنده و انواع تریلر آنها به هفتصد میلیون تومان نمی رسد، با کرایه یکسان واغلب پایین تر رقابت کنند ؟ ، ادعا شده است: مقامات افغانستانی با توقف بیست روزه و مانع تراشی برای ناوگان خالی بار ترانزیت ایرانی، عمدا زمینه ازدحام و شلوغی و کمبود ناوگان حمل و نقل ایرانی را درجهت اشتغال کامیونداران افغانستانی، در کشور ما را فراهم کرده اند و رانندگان ما را از حمل بارترانزیت مایوس می کنند. آیا ناوگان ملی ما توان جابجایی کالا از بنادر و شهرهای ایران برای صادرات و ترانزیت را ندارد؟ در ادامه این نامه آمده است: آیا کامیون های افغان معاینه فنی و استانداردهای لازم طبق شرایط و توافقنامه های بین المللی برای ورود به کشور را دارند؟ آیا کامیون ها و رانندگان افغانستانی شرایط ایمنی لازم برای ورود به عمق کشور را دارند؟ آیا سلامت ناوگان آنها توسط پلیس راهور و همچنین گواهینامه آنها مورد تایید است؟ آیا شرایط سنی برای احراز پایه یک در کشور را دارند و یا صلاحیت رانندگی درداخل کشور را دارند؟ آیا شرکت های حمل و نقل بین المللی مدیر فنی برای کنترل ناوگان افغان در مرزهای ورودی دارند؟ آیا ایمنی ناوگان ایرانی و افغانستانی خط قرمز پلیس راهور و نهادهای ذیربط در جاده های کشور برای حفظ جان و مال شهروندان ایرانی نیست ؟ شایان ذکر است ناوگان ترانزیت ایرانی نسبت به ناوگان افغانی، تقریبا یک به هفت می باشد یعنی به ازای هر کامیون ایرانی هفت تریلر افغانستانی وارد کشور می شود. در این نامه خاطرنشان شده است: آیا بهتر نیست صف ورود کامیون های خالی ایرانی از افغانستانی جدا شود ؟ آیا تقاضای به جا و به حق مالکان ناوگان حمل و نقل ایرانی، خواسته خود خواهانه ای است؟آیا کشوری که ویزای سه ماهه و هزینه رود پاس و خط سیر پنج سرویس سه ماه اینده را ،قبل از ورود به کشورشان ابتدا از ما گرفته ، می تواند برای ناوگان ورودی ما محدودیت ایجاد کند ؟ آیا می تواند رانندگان ما را بدون هیچ گونه امکاناتی برای استراحت شبانه از داخل کامیونشان بیرون نمایند؟ آیا محل استراحت و امکانات لازم برای رانندگان را دارند ؟آیا کشوری که بیش از 700 ناوگان خالی ایرانی ، بدون هیچ گونه امکانات حداقل رفاهی وایمنی را شبانه بیرون می کند، اگر حادثه آتش سوزی اسلام قلعه تکرار شود می تواند کامیون ها را بدون راننده جابجا کند.؟ در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: آیا در صورت بروز حادثه پاسخگوی رانندگان و کامیونداران برای جبران خسارت آنها می باشد ؟ آیا خسارت حدود 40 دستگاه ناوگان ایرانی که در حادثه گمرک اسلام قلعه بر اثر سهل انگاری مدیران وقت افغان نابود شد، پرداخت گردید ؟ آیا ناوگان ایرانی ما هم مثل ناوگان افغان می تواند با باک های پنج هزار لیتری و غیرمتعارف و غیراستاندارد که طول و عرض آن معمولا از ابعاد تریلر بیشتر است تردد کند ؟ آیاحفظ سلامت و امنیت شهروندان و ملت ایران در جاده ها برای متولیان امر محترم نیست ؟ در ادامه این نامه ضمن درخواست از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه انجام رفتار مشابه و اعمال محدودیت مشابه آنچه ازطرف پایانه ها و پلیس راه و کشورافغانستان اعمال می شود برای ناوگان افغانستانی، تاکید شده است: اگر مسئولان ما به فکر راه حل اساسی و چاره نباشند حمل و نقل ما عملابه دست بیگانه ها می افتد.ما با رسالت و وظیفه ای که داریم ، برای پاسداری از این آب و خاک وحفاظت آن، از حق قانونی خود زیر پرچم کشور عزیزمان به مسیرمان تا برطرف شدن مشکلات ذکر شده به مطالبه گری قانونی و به حق خود، کوتاه نیامده و ادامه خواهیم داد. رسول نصیری رئیس هیات مدیره کارفرمایی کامیونداران شهرستان تایباد ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
  • در حالی که شرکت راه آهن صبح امروز تعداد مصدومان حادثه ریلی راه آهن لرستان را 2 نفر اعلام کرده بود، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان تعداد مصدومان را پنج نفر شامل مسافران، مسئولان و راننده قطار اعلام کرد. به گزارش تین نیوز، آن چنان که رسانه ها از قول مهدی پازوکی نوشته اند، در پی این حادثه که به مصدومیت پنج نفر منجر شد، تیم های اورژانس زمینی و اورژانس هوایی برای انتقال مصدومان به منطقه اعزام شدند. همچنین در شبکه های اجتماعی عنوان شده که در حین جمع آوری ضایعات حادثه ذکر شده، یکی از کارکنان جرثقیل ناحیه زاگرس به نام منجزی دچار قطعی دست و پا شده است. کاربران شبکه های اجتماعی همچنین اعلام کرده اند که راه آهن ناحیه لرستان معاون فنی ندارد و معاون فنی ناحیه یک سال است که توسط مدیر ناحیه اخراج شده است. ضمن این که ناحیه لرستان معاون ناوگان هم ندارد و این دهمین حادثه در ناحیه لرستان است. قابل ذکر است شرکت راه آهن صبح امروز اعلام کرد: حدود ساعت ۸:۱۵ صبح امروز یکشنبه ۱۲ آذر، در اثر برخورد جزئی دماغه یک دستگاه ریل باس محلی دورود به اندیمشک با واگن باری خالی در محور لرستان ( بلاک چمسنگر به کشور) ریل باس متوقف شده است. به گزارش تین نیوز، بر اساس اعلام این شرکت، در حادثه ریلی امروز، دو نفر از مسافران دچار مصدومیت جزئی شده و سایر مسافران در سلامت کامل بوده و در حال انتقال به ایستگاه راه آهن دورود هستند. در عین حال خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که حال کمک لوکوموتیوران مساعد نیست، ضمن این که حادثه در منطقه صعب‌ العبور و داخل تونل رخ داده که امکان دسترسی وسایل امدادی نقلیه جاده‌ ای به سختی فراهم است. همچنین شنیده شده، سرعت ریل‌ باس بسیار کمتر از حد مجاز بوده و برخورد در نزدیکی ایستگاه کشور در ناحیه لرستان رخ داده است که منجر به خروج از خط واگن باری و قطار مسافری ریل باس شده است.
  • در پی وقوع یک حادثه ریلی خطرناک در راه آهن لرستان که منجر به مصدومیت چند مسافر و کارکنان قطار شد و حتی یکی از مصدومان دچار قطع عضو نیز شد، برخی کارشناسان ریلی تاکید کردند که از سانحه امروز به سادگی نباید عبور کرد. به گزارش تین نیوز، کارشناسان ریلی در تحلیل این حادثه عنوان کردند که بعد از حوادث قطار هفتخوان، طبس و همدان، سانحه امروز که ناشی از رخداد ۲ سانحه همزمان فرار واگن باری و عدم مسدودی بلاک از سوی راه آهن و برخورد قطار مسافری سبک ریل باس با سرعت پایین به خاطر شرایط منطقه بود، این سانحه ریلی می‌توانست خدای ناکرده بیش از ۵۰ کشته و زخمی برجای بگذارد و دومین سانحه مرگبار در دوران مدیریت کنونی راه آهن آن هم در آستانه انتخابات مجلس باشد. همچنین فیلمی در یکی از کانال های تلگرامی ریلی به عنوان اولین فیلم از این حادثه منتشر شده که یکی از کارشناسان در توضیح آن نوشته است: اولین فیلم از فاجعه ریلی ناحیه لرستان نشان می‌دهد قبل برخورد قطار باری از خط خارج شده است. همچنین مشخص است که واگن تازه و نو بوده و قطعا خط در این سانحه مقصر است. به گزارش تین نیوز، حادثه ریلی ذکر شده حدود ساعت ۸:۱۵ صبح امروز یکشنبه ۱۲ آذر رخ داد و طی آن یک دستگاه ریل باس محلی دورود به اندیمشک با واگن باری خالی در محور لرستان ( بلاک چمسنگر به کشور) برخورد کرد که بر اساس اعلام استانداری لرستان این حادثه پنج مصدوم داشته که برخی از آنها مسافران ریل باس هستند. اولین فیلم از حادثه ریلی لرستان را ببینید و در صورت تمایل تحلیل خود را در زیر این خبر بنویسید تا به عنوان دیدگاه شما منتشر کنیم:
  • بعد از ظهر روز 12 آذر و ساعاتی پس از حادثه ریلی لرستان، در ایستگاه راه آهن تهران چندین واگن در حین مانور واگن های منفصلی از خط خارج شدند. به گزارش تین نیوز، روز یکشنبه 12 آذر روز پر حادثه ای برای حمل و نقل ریلی و شرکت راه آهن بود. از یک سو بامداد یکشنبه در راه آهن لرستان، ریل باس با واگن های گسیخته قطار در بلاک کشور به چمسنگر برخورد کرد و از طرف دیگر و حوالی بعد از ظهر در خطوط پشت پانل ایستگاه تهران چندین واگن در حین مانور واگن های منفصلی از خط خارج شدند. حادثه ریلی لرستان منجر به مجروح شدن و مصدومیت پنج نفر و همچنین خسارت سنگین به ریل باس و واگن باری شد ضمن این که اتفاق ناگوار دیگری نیز پس از وقوع حادثه رقم خورد و آن هم قطع عضو راننده جرثقیل بود. گفته شده به علت عدم رعایت نکات ایمنی، راننده جرثقیل ناحیه زاگرس به نام محسن منجزی هنگام مانور قطار دچار قطع عضو شده و دست و پای خود را از دست داده که ابتدا با بالگرد هلال احمر به خرم آباد و سپس با هواپیمای جت فانتوم نیروی هوایی ارتش برای مداوا از خرم آباد به تهران اعزام شده است. حادثه برخورد ریل باس محلی دورود به اندیمشک با واگن باری خالی در محور لرستان ( بلاک چمسنگر به کشور ) با واکنش کارشناسان و متخصصان ریلی مواجه شد. به دنبال این حادثه کارشناسان ریلی تاکید کردند از سانحه مذکور نباید به سادگی عبور کرد چرا که در این رخداد ۲ سانحه همزمان یعنی فرار واگن باری و عدم مسدودی بلاک از سوی راه آهن و برخورد قطار مسافری سبک ریل باس با سرعت پایین به خاطر شرایط منطقه به وقوع پیوسته است. دلیل واکنش و حساسیت کارشناسان این است که یکی از بدترین و فجیع ترین حوادث ریلی ایران سانحه ریلی طبس است که به دلیل فرار قطار در ساعت چهار و ده دقیقه بامداد روز ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۲ در نزدیکی ایستگاه خیام در ۱۷ کیلومتری نیشابور رخ داده که طی آن ۳۵۲ نفر کشته و ۴۶۹ نفر زخمی شده اند.
  • راه اندازی قطعه دوم آزادراه تهران شمال ، مشکلات مسافران را در ایام پیک سفر برطرف نکرده است، به همین دلیل برخی کارشناسان پیشنهاد می دهند با اضافه کردن مسیری دیگر به سمت مرزن آباد، مشکل و گره ترافیکی به طور موقت برطرف شود. به گزارش تین نیوز، تداوم مشکلات مسافران تهران شمال موجب شده، کارشناسان دیدگاه های خود را در مورد چگونی ادامه ساخت باقی مانده آزادراه تهران شمال و حل مشکل ترافیک شدید این مسیر بیان کنند. یکی از کارشناسان در این زمینه به تین نیوز گفت: با توجه به شناخت نسبی و بررسی اولیه منطقه، به نظر می رسد تا تکمیل قطعه 3 آزادراه تهران شمال، می توان احداث یک راه حل موقت را در نظر گرفت. وی افزود: همچنان که اطلاع دارید بلافاصله پس از قطعه دوم، مسیری به سمت یوش و بلده وجود دارد که بر اساس خبرهای منتشر شده معاون اول رئیس جمهور دستور بهسازی این مسیر را داده است. این کارشناس تاکید کرد: در طول این مسیر روستای پیل وجود دارد و از سوی دیگر مسیری از مرزن آباد (ابتدای قطعه چهار) به سمت منطقه کندلوس موجود است که در انتها به روستای نیچکوه می رسد. وی گفت: این مسیر حدود 40 کیلومتر است و در صورت اتصال دو روستای پیل و نیچکوه (مسیر کوه به عرض حدود 7 کیلومتر بین این دو روستا وجود دارد که با احداث این جاده)، امکان اضافه کردن مسیر دیگر به سمت مرزن آباد و حل مشکل و گره ترافیکی وجود دارد که به نظر می رسد قابلیت بررسی توسط مهندسان مشاور و پیگیری توسط شرکت ساخت توسعه زیر بناهای حمل و نقل، وزارت راه و بنیاد مستضفان را دارد. وی با ارسال نقشه بالا گفت: مسیر قرمز رنگ همان مسیر مد نظر است که از کندلوس تا مرزن آباد حدود 38 کیلومتر و جاده نسبتا خوبی است، از پل زنگوله به سمت بلده نیز به دستور اخیر معاون اول رئیس جمهور برنامه ریزی بهسازی است و از پیل تا نیچکوه نیاز به ایجاد مسیر می باشد که احتمالا کمتر از 10 کیلومتر است.
  • جمعی از رانندگان ناوگان کفی و لبه دار و ترانزیت نقاط مختلف کشور، از ادامه روند بومی گرایی در پایانه بار بندرعباس با وجود تاکید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر توزیع عادلانه بار و پرهیز از هرگونه تبیعض بین ناوگان بومی و غیر بومی، خبر دادند. به گزارش تین نیوز، تعدادی از رانندگان کامیون در تماس با خبرنگار ما عنوان کردند: با وجود کمبود میزان بار و کالاهای موجود در بنادر و افزایش چشمگیر تعداد ناوگان حمل و نقل جاده ای بار، با مشکلات متعدد از جمله بومی گرایی بندرعباس مواجه هستیم. به گفته آنان، در شرایط موجود که در بنادر و مراکز توزیع بار، نسبت کالا و بار نسبت به تعداد ناوگان کمتر شده و عرضه و تقاضا به دلیل افزایش تعداد کامیون ها متناسب نیست، در اعلان بار بندرعباس ابتدا به رانندگان بومی بندرعباس بار ارایه می شود. این رانندگان تاکید کردند: همچنین در حالی که برای دریافت مجوز، حضور و ثبت اثر انگشت برای رانندگان غیر بومی که از نقاط مختلف کشور برای بارگیری به بندرعباس ( یکی از مهمترین بنادر کشور مراجعه کرده اند) ، الزامی است اما رانندگان بومی امکان دریافت تلفنی بار را دارند و نیازی به حضور شان در محل نیست. اظهارات رانندگان کامیون در مورد روند ادامه دار بومی گرایی در بندرعباس، در حالی است که داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در تاریخ پنجم مرداد ماه 1402 در نامه ای به استانداران سراسر کشور، به طور واضح بر پرهیز از بومی گرایی در مراکز بارگیری، بنادر و محل های توزیع بار سراسر کشور تاکید کرده است. در نامه ای که تصویر آن نیز پیوست شده، بر توزیع عادلانه بار و پرهیز از هرگونه تبعیض و اولویت قائل شدن برای ناوگان بومی اذعان شده است. بر اساس آنچه در این نامه آمده، تبعیض و بی عدالتی در توزیع بار و فرآیند نوبت دهی در مراکز بار و ... علاوه بر اختلال در امور حمل و نقل موجب نارضایتی رانندگان شده که عواقب ناخوشایندی در پی خواهد داشت. قابل ذکر است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای متولی حمل و نقل جاده ای کشور است.
  • معاون اول رئیس جمهور در حالی رسیدگی به مشکلات شرکت های ریلی را به وزیر راه و شهرسازی سپرده است که به نظر نمی رسد بذرپاش، عزمی برای رسیدگی به مشکلات مذکور داشته باشد. به دنبال نامه سرگشاده پنج تشکل ریلی به رئیس جمهور، روئسای سایر قوا و استمداد از آنها برای حل مسائل و چالش های بین شرکت راه آهن و شرکت های بخش خصوصی تحت پوشش این تشکل ها، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رسیدگی به این موضع را به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی سپرده است. با این حال مشخص نیست وزیر چگونه موضوع این نامه را مورد رسیدگی قرار داده که هنوز هیچ واکنشی از سوی بذرپاش مشاهده نشده و عملا هیچ بهبودی در وضعیت شرکت های ریلی ایجاد نشده است! مردادماه امسال بود که پنج تشکل ریلی شامل؛ انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان واگن، لکوموتیو، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار حمل و نقل ریلی، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران و کارشناسان خبره و نخبه حوزه حمل و نقل ریلی با ارسال نامه ای سرگشاده به سران سه قوه ضمن اشاره به عملکرد بخش حمل ونقل ریلی در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با آمارهای سال های گذشته، از افت قابل توجه شاخص های عملکردی این بخش خبر داده و خواستار رسیدگی به معضلات شرکت های فعال در این حوزه شدند. نامه مهم تشکل های ریلی را بخوانید: آقای رئیس جمهور، به داد صنعت ریلی برسید این نامه محمد مخبر را به واکنش واداشت تا طی نامه ای - که تصویر آن ضمیمه این گزارش است – به مهرداد بذرپاش خواستار رسیدگی به مسائل و چالش های شرکت های ریلی از وزیر راه و شهرسازی شود. پیگیری های خبرنگار تین نیوز از تشکل های ریلی و شرکت های فعال در این حوزه نشان می دهد با وجود دستور مخبر به وزیرراه و شهرسازی و گذشت بیش از 3 ماه، تغییر و بهبودی خاصی در وضعیت شرکت های ریلی ایجاد نشده است. همچنین پیگیری خبرنگار ما حاکیست از زمان دستور مخبر، هیچ نشست و جلسه ای بین وزیر راه و شهرسازی و تشکل های ریلی برای بررسی مشکلات آنها منعقد نشده است. از سوی دیگر به تازه گی سبحان نظری رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های ریلی نیز اظهار کرده است که مدیریت راه آهن با دیدن این اخبار منتشره پیرامون استمداد تشکل های ریلی از رئیس جمهور، نه تنها در حل مشکلات این شرکت ها تلاشی نداشته بلکه رفتارهای خود را مقداری خشن تر کرده و فشارهای بیشتری علیه شرکت های ریلی برای ساکت کردن آنها اعمال کرده است! بر این اساس، پرسشی مطرح می شود این است که آیا آقای وزیر عزمی برای رسیدگی به مشکلات شرکت های ریلی دارد یا همچنان باید شاهد تسلیم شرکت ها و نابودی آنها در برابر خواسته های خارج از منطق و قانون و بعضا مخالف سیاست های مصوب و اسناد بالادستی مبنی بر تقویت و حمایت از بخش خصوصی باشیم؟ انتهای پیام
  • راننده جرثقیل ناحیه زاگرس که در هنگام مانور قطار در سانحه بامداد یکشنبه 12 آذر دچار قطع عضو شد ابتدا با بالگرد هلال احمر به خرم آباد و سپس با هواپیمای جت فالکن به تهران منتقل شد. به گزارش تین نیوز، این حادثه ریلی که در بلاک کشور به چمسنگر رخ داد، منجر به مجروح شدن و مصدومیت پنج نفر و همچنین خسارت سنگین به ریل باس و واگن باری شد ضمن این که اتفاق ناگوار دیگری نیز پس از وقوع حادثه رقم خورد و آن هم قطع عضو راننده جرثقیل بود. گفته شده به علت عدم رعایت نکات ایمنی، راننده جرثقیل ناحیه زاگرس به نام محسن منجزی هنگام مانور قطار دچار قطع عضو شده و دست و پای خود را از دست داده که ابتدا با بالگرد هلال احمر به خرم آباد و سپس با هواپیمای جت فالکن نیروی هوایی ارتش برای مداوا از خرم آباد به تهران اعزام شده است. بقیه تصاویر را در ادامه ببینید:
  • شب گذشته ( 13 آذر ) تاخیر چهار ساعته قطار مسافری ملایر تهران به دلیل خرابی لوکوموتیو و عدم وجود لوکوموتیو امداد منجربه ناراحتی وسردرگمی مسافران شد. به گزارش تین نیوز، قطار ملایر که ساعت حرکت آن ۲۰:۴۰ اعلام شده بود به علت سرد شدن دیزل ۱۵۷۵ و مشکل گاز کارتل با سه ساعت تاخیر و پس از آن که دیزل امداد GM از دورود ارسال شد، حرکت کرد. به نوشته کانال های شبکه های اجتماعی، مسافران اکثرا کاروانی بوده و از ساعت چهار بعد از ظهر در محوطه ایستگاه بدون هیچ امکاناتی در سرما گرفتار شده بودند . در شبکه های اجتماعی همچنین گفته شده، این اتفاق یک ماه پیش هم رخ داده بود که طی آن قطار یک ساعت بعد از جواز گرفتن حرکت کرد! در شبکه های اجتماعی عنوان شده که تاخیر قطار مسافری ملایر تهران ، تنها رخداد روز 13 آذر در شبکه ریلی کشور نبود، در همین روز در ایستگاه مشهد خروج لوکوموتیو قطار باری از خط موجب خسارت شدید به سوزن شد و در قطار مسافری 424 تهران ارومیه نیز چخ های سالن رستوران به علت گرفتگی ترمز در بین راه پلیسه و در ایستگاه میانه منفصل و قطار نزدیک یک ساعت در سرما ایستگاه میانه متوقف شده بود. قابل ذکر است مدیرعامل راه آهن روز پنجم آذر ماه از کاهش سوانح ریلی خبر داده بود. به گزارش تین نیوز، سید میعاد صالحی عنوان کرده بود که سوانح ریلی از هفته ای چهار و نیم مورد به هفته ای دو و نیم مورد کاهش یافته است. از زمان اعلام این خبر توسط مدیرعامل راه آهن، تقریبا روزی یک یا چند رخداد در شبکه حمل و نقل ریلی کشور به وقوع پیوسته که فقط آنهایی که منجر به مصدومیت افراد شده توسط کانال این شرکت رسانه ای و دیگر وقایع و حوادث فقط توسط کاربران شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی شده است.
  • برخی کاربران شبکه های اجتماعی از بی تفاوتی کانال شرکت راه آهن در شبکه های اجتماعی نسبت به حادثه ریلی لرستان ابراز تعجب کردند زیرا این کانال بدون پوشش کامل خبرهای این رخداد در حال انجام تبلیغات برای یک نمایش است. به گزارش تین نیوز، این بی تفاوتی در حالی با انتقاد فعالان حمل و نقل ریلی مواجه شده که به گفته آنان، مدیریت پس از حادثه ریلی لرستان نیز ضعیف بوده است به طوری که در حین جمع آوری ضایعات سانحه بلاک کشور چمسنگر، فردی به نام منجزی از پرسنل جرثقیل ناحیه زاگرس دچار مصدومیت شدید قطع دست و پا شده و کانال روابط عمومی راه آهن در حال تبلیغ برنامه نمایشی و ثبت نام از علاقه مندان برای تماشای این نمایش است. تصویر پیوست را ببینید:
  آرشیو