اعضای هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران پس از انتخاباتی که روز یکشنبه 14 شهریور برگزار شد، انتخاب شدند.

آرشیو