سعید قصابیان

كارشناس ارشد مهندسی مكانیك ( 1372 )

 

سوابق کاری:

كارشناس ناوگان ریلی شركت مپنا/ بخش حمل و نقل ریلی از 1391

مدیر عامل شركت مهندسی مشاور پایدار صنعت 91- 1383

مدیر فنی و مدیر آموزش شركت ماهان راه ریل 87-1382

رئیس گروه مطالعات و آموزش اداره كل واگن های باری راه آهن ج.ا.ا. 82- 1375

کارشناس ناوگان در مرکز تحقیقات راه آهن ج.ا.ا. 74 – 1369

عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران از 1374

عضو انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران از 1379

الف ) تحصیل در دوره كارشناسی

دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه امیر كبیر

فراغت از تحصیل: 15 بهمن ماه 1366

ب ) تحصیل در دوره كارشناسی ارشد

1372 

پ ) اشتغال در طرح یا مهدی ( عج ) سازمان صنایع دفاع ( خدمت وظیفه )

از تیرماه 1367 تا مهره ماه 1369

سمت: كارشناس واحد مهندسی 

ت ) مركز مطالعات و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

از دی ماه 1369 تا اسفند ماه 1374

سمت: كارشناس گروه لكوموتیو و واگن ( گروه مكانیك ) 

ث ) اداره كل واگن های باری راه آهن جمهوری اسلامی

از فروردین 1375 تا اردیبهشت 1382

سمت: ریاست قسمت مطالعات و آموزش 

ج ) شرکت مهندسی ماهان راه ریل

ازخرداد ماه 1382 تا خرداد ماه 1387

سمت: مدیر فنی 

چ ) شرکت مهندسی مشاور پایدار صنعت

از اردیبهشت 1383 (تاسیس شركت) تا تیرماه 91

سمت: مدیر عامل 

ح ) شرکت مپنا (بخش ریلی)

ازخرداد 87 تا اسفند 90 سمت: مشاور

ازمرداد 91 سمت: كارشناس ناوگان 

خ ) عضویت در انجمن مهندسان مكانیك ایران

از تیرماه 1374 

د ) عضویت در انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

 

توضیحات :

پروژه ها و تالیف ها

- پروژه تحصیلی( مقطع لیسانس): طراحی بادامك به كمك كامپیوتر ( پایان نامه كارشناسی مهندسی مكانیك به راهنمائی دکتر محسن بهرامی– طراحی جامدات – دانشگاه صنعتی امیر كبیر ) – 1367‌.

 

- پروژه/گزارش: بررسی آمار مراجعات لكوموتیوها به تعمیر گاه اساسی – مركز تحقیقات راه آهن – 1370‌. 

 

- مقاله: بررسی مكانیزم سایش در قوسهای خطوط آهن و معرفی گریس ویژه قوس – مركز تحقیقات راه آهن– 1370‌.

ارائه: سمینار پژوهشی گریس ( شركت نفت پارس ) - 5/12/1370.

 

- مقاله: مقدمه ای برسایش ریل و چرخ در خطوط آهن – مركز تحقیقات راه آهن ( سمینار كارشناسی ارشد ) –1371.

ارائه: اولین سمینار ادواری راه آهن – 16/1/1372‌. 

 

- این مقاله عنوان درس سمینار كارشناسی ارشد است كه در تاریخ 18/8/1371 دردانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد جنوب تهران) ارائه شد. 

 

- پروژه تحصیلی(مقطع فوق لیسانس): شبیه سازی دینامیكی و طراحی سیستم كنترل مدرن در گاورنر موتورهای دیزل ( پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی مكانیك به راهنمائی دکتر علی غفاری) – دانشكده تحصیلات تكمیلی واحد جنوب تهران –1372.

ارائه:سومین گردهم آئی سالانه انجمن مهندسان مكانیك – دانشگاه صنعتی امیركبیر – 25/2/1374. 

 

- مقاله: تحلیل دینامیكی رفتار ضربه گیر قلاب اتوماتیك در حین برخورد دو واگن و بررسی محدودیت سرعت نسبی برخورد دو واگن – 1372.

ارائه: گردهم آئی علمی مركز تحقیقات راه آهن – 26/5/1373‌. 

 

- مقاله: مبانی نظری روانكاری ریل و چرخ در قوسهای خطوط آهن و شرح اقدامات مركز تحقیقات راه آهن در احیاء آن- مركز تحقیقات راه آهن –1373‌.

پروژه/گزارش: طراحی تعمیر گاه اساسی لكوموتیو – معاونت طرح و بررسیهای راه آهن – 1373‌.

مقاله:تحلیل دینامیكی آلات ناقله مجهز به سیستم بوژیهای كج شونده ( Tilting bogies ) – 1373. 

 

- مقاله/ ارائه سمینار: گروه علوم پایه دانشكده فنی دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد جنوب ) – موضوع : سایش در خطوط آهن به ضمیمه معرفی مولفه های اصلی حمل و نقل ریلی – 23/7/1373‌. 

 

- مقاله: بررسی سینماتیكی گیج خوردن ( Hunting ) آلات ناقله ریلی در خط مستقیم – مركز تحقیقـــات راه آهن – 1373.

ارائه:گردهم آئی علمی مركز تحقیقات راه آهن – 5/2/1374‌. 

 

- مقاله: فرایند مهندسی، تعریف و الزامات – 1375‌.

چاپ: شماره دیماه 1375 نشریه انجمن مهندسان مكانیك ایران –تحت عنوان " مهندسان و مشكل گشائی "‌. 

 

- پروژه/گزارش: طرح یكنواخت كردن كفشك و قاب كفشك ترمز واگنهای باری – اداره كل واگنهای باری –1375‌. 

 

- پروژه/گزارش: طرح كاهش تنوع فنرهای تیغه ای بوژی واگنهای باری – اداره كل واگنهای باری –1375‌. 

 

- مقاله: بررسی فنی و اقتصادی كاربرد همزمان قلاب اتوماتیك و تامپون – اداره كل واگنهای باری –1376‌. 

 

- مقاله/پیشنهاد: طــــرح تبدیــــل اتصال صلب قلابهای اتوماتیك یونی كوپلر به اتصال غیر صلب – اداره كل واگنهای باری – 1376.

ارائه: سمینار حمل و نقل ریلی – 19/6/1376‌. 

 

- پروژه/مقاله: بررسی امكان استفاده از سدل ( Saddle ) سوم ( برای حمل رول فولادی) در واگنهای شش محوره ویژه مجتمع فولاد مباركه (با همکاری مجتمع فولاد مبارکه)- اداره كل واگنهای باری – 1376‌. 

 

- پروژه/گزارش:كمیته تدوین مشخصات فنی واگن لبه بلند و واگن برگردان استاندارد – اداره كل واگنهای باری– 1376. 

 

- پروژه/گزارش:كمیته تدوین مشخصات فنی واگن لبه كوتاه چند منظوره – اداره كل واگنهای باری – 1376‌. 

 

- مقاله: بازنگری در روش آموزش دانشكده های مهندسی برای اصلاح ارتباط آنها با صنعت.

چاپ: این مقاله در شماره شهریور ماه 1383 نشریه تخصصی انجمن مهندسان مکانیک ایران چاپ شد.

چاپ: این مقاله در شماره مرداد ماه 1387 نشریه حمل و نقل و توسعه (ارگان انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران) چاپ شد.

ارائه:این مقاله در اولین همایش ملی توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی (به همت گروه مطالعات توسعه توان مهندسی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف- مرداد ماه 1387) ارائه شد و مورد تقدیر قرار گرفت. 

 

- پروژه/گزارش : برنامه اداره كل واگنهای باری در پیشگیری ازسوانح (پروژه مشترک گروه مطالعات و گروه کنترل کیفیت اداره کل واگنهای باری)– 1377‌.

ارائه: سمینار تحلیل و پیشگیری از سوانح – راه آهن.ج.ا.ا - 10/4/1377. 

 

- مقاله/پیشنهاد:كاربرد كیلومتراژ طی شده در برنامه ریزی تعمیرات آلات ناقله ریلی راه آهن‌. ج. ا – اداره كل واگنهای باری – 1377‌. 

 

- مقاله/پروژه : طرح محدود کردن زاویه چرخش قلاب اتوماتیک ویلسون واگنهای لبه بلند در واگن برگردان مجتمع های فولاد ( با همکاری مهندس مهدی ترابی ) – اداره كل واگنهای باری – 1377‌. این طرح با همکاری اداره کل راه آهن جنوب شرق بر روی کلیه واگنهای لبه بلند مجهز به قلاب اتوماتیک ویلسون اجرا شد. 

 

- مقاله: اصول فرمانپذیری در بوژی دو محوره – اداره كل واگنهای باری – 1377‌. 

 

- مقاله: شرایط وجوب استفاده از قلاب چرخان در واگنهائی كه در واگن برگردان مجتمع فولاد مباركه تخلیه می شوند – اداره كل واگنهای باری –1377‌.

ارائه:گردهم آئی علمی گروه مطالعات اداره كل واگنهای باری – 5/12/1377‌. 

 

- مقاله: مقایسه بوژی باری سه تكه و یكپارچه – اداره كل واگنهای باری – 1378‌.

ارائه:گردهم آئی علمی گروه مطالعات و آموزش اداره كل واگنهای باری – 22/10/78‌.

ارائه: چهارمین همایش ارتقاء ایمنی و پیشگیری از سوانح – 19و18/7/1379‌. 

 

- مقاله: اداره یك مركز تحقیقاتی دولتی با معیارهای مدیریت بخش خصوصی– 1378.( این مقاله در نهمین سمینار اتحادیه راه آهنهای عرب برای ارائه پذیرفته شد)‌. 

 

- پروژه/گزارش: احیاء روانكاری بین ریل و چرخ در راه آهن ایران – 1378.

این مقاله در سمینار جهانی WCRR99 در توكیو جهت ارائه بصورت پوستر پذیرفته شد‌.

 

- پروژه/مقاله: مطالعه مشترك اداره كل واگنهای باری و شركت كرایوكوفسكی برای مقابله با سایش زیاد چرخ واگنهای لبه بلند اكراینی در ناحیه اصفهان) (با همکاری اداره کل راه آهن اصفهان) - 1378 این مقاله نیز در سمینار ذكر شده در بند قبل پذیرفته شد )‌. 

 

- پروژه/مقاله: مطالعه در مورد علل سایش حاد چرخ واگنهای لبه بلند مجهز به بوژی 100-18 – اداره كل واگنهای باری – 1378 ( نگارش دوم این مقاله در تیرماه 1380 با ذكر ملاحظاتی در نرخ سایش چرخ این بوژی ها منتشر شد )‌.

این مقاله در سمینار Railway engineering –2001 در كشور انگلستان جهت ارائه پذیرفته شد‌. 

 

- مقاله:كاستن از تنوع قلابهای اتوماتیك در ناوگان باری راه آهن‌.ج.ا – اداره كل واگنهای باری – 1379‌.

ارائه: گردهم آئی علمی گروه مطالعات و آموزش اداره كل واگنهای باری – 22/4/1379. 

 

- مقاله: بررسی تاثیر تماس كاسه سر فنر بوژی y25 با بدنه روی پایداری آن – اداره كل واگنهای باری – 1380. 

 

- مقاله: بررسی تاثیر سایش بیش از حد قطعه اصطكاكی سیستم تعلیق بوژی y25 برروی پایداری آن - اداره كل واگنهای باری – 1380‌. 

 

- مقاله: بیان دو مورد از حساسیت های موجود در حفظ پایداری سیستم تعلیق بوژی Y25 -138. تذكر: مقاله اخیر یك بازنویسی از دو ردیفهای بالا است.

ارائه:گرد هم آئی تخصصی بوژی و آلات ناقله – اندیمشک - 4و5 اردیبهشت 1381. 

 

- پروژه/مقاله: تعویض بوژی واگنهای مسقف از H به 100-18 اداره كل واگنهای باری (با همکاری اداره کل راه آهن تبریز)– 1380. 

 

- پروژه/گزارش:كمیته لی اوت و ماشین آلات اداره كل واگنهای باری با عملكرد زیر( 1379 – 1381 ):

الف - طراحی كارگاه تعمیرات بوژی ایستگاه سرخس

ب - طراحی بخش تعویض بوژی و پاركینگ بوژی ایستگاه سرخس

ج - اصلاح طراحی كارگاه تعمیرات اساسی ایستگاه زنجان

د - اصلاح طراحی كارگاه تعمیرات اساسی ایستگاه اصفهان

ه - اصلاح طراحی كارگاه تعمیرات اساسی ایستگاه اهواز

و - اصلاح طراحی كارگاه تعمیرات اساسی ایستگاه تبریز

ز - طراحی كارگاه تعمیرات بوژی در بافق 

 

- مقاله:تاثیر حمل و نقل كانتینری برناوگان باری راه آهن ج.ا‌.ا.–1381.

این مقاله در شماره شهریور ماه 1387 نشریه حمل و نقل و توسعه (ارگان انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران) چاپ شد. 

 

- پروژه/مقاله: تست میدانی بوژی سه محوره پارس(با همکاری شرکت واگن پارس)– 1381. 

 

- مقاله:آشنایی با بوژی 100-18 – 1381

چاپ:این مقاله در شماره مهر ماه 1381 نشریه مهندسی مكانیك ( نشریه تخصصی انجمن مهندسان مكانیك ایران ).

این شماره همچنین حاوی یك میزگرد مطبوعاتی با حضور چند تن از صاحب نظران صنعت حمل و نقل ریلی از جمله نویسنده این متن با عنوان چرخهای آهنین است‌. 

 

- قرارداد[*] /مقاله: تحلیل بوژی باری 665 H و طرحهای بهینه آن به روش مرجع نسبی - به سفارش شركت ماهان راه ریل - تابستان 1383.

ارائه:دومین همایش دانشجوئی حمل و نقل – دانشگاه علم و صنعت-آبان ماه 1383‌. 

 

- مقاله: نظریه یکسان سازی زیر مجموعه های آلات ناقله ریلی-دی ماه 1384

این مقاله در نشریه فنی و تخصصی پیام رجا (سال هفتم/شماره 22 /آبان 1385 ) چاپ شد.

این مقاله در نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی- 19 و 20 آبانماه 1386 – ارائه شد.

این مقاله در نشریه حمل و نقل و توسعه نشریه انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ( شماره 14 / مهرماه 1387 ) چاپ شد. 

 

- پروژه/مقاله: طراحی و اجرای پرس تنظیم نهائی بوژی مسافری- شرکت ماهان راه ریل ( با همکاری مهندس مسعود تیموری) - دی ماه 1385. 

 

- پروژه/مقاله: طراحی و اجرای فیکسچر کنترل ابعادی بوژی های مسافری- شرکت ماهان راه ریل ( با همکاری مهندس فرشاد مدیریان ) - مهر ماه 1385. 

 

- پروژه/مقاله: طراحی و اجرای فیکسچر جوشکاری کاسه گهواره بوژی مسافری- شرکت ماهان راه ریل ( با همکاری مهندس فرشاد مدیریان ) -دی ماه 1385. 

 

- سه مقاله اخیر در مجموعه مقالات سومین همایش دانشجوئی حمل و نقل ریلی ( 18 و 19 اردیبهشت 1386 /دانشکده مهندسی راه آهن/دانشگاه علم و صنعت)گنجانده شده و عنوان آخر ارائه شد. 

 

- مقاله: دانشگاه فنی و مهندسی خصوصی-1387

این مقاله در شماره دیماه 1387 نشریه فنی و تخصصی حمل و نقل و توسعه – نشریه انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران- چاپ شد.

این مقاله در شماره 62 (دیماه 1387) مجله مهندسی مکانیک - نشریه انجمن مهندسان مکانیک ایران- چاپ شد. 

 

- قرارداد[*]: طراحی سیستم کنترل کیفیت و اجرای بازرسی تعمیرات زیر مجموعه های کلیه سیستمهای رایج ترمز (کنور و ماتروسوف) در کلیه مراکزتعمیراتی ناوگان باری ( شامل مشاوره برای بهبود فرایند تعمیرات ) به سفارش اداره کل واگنهای باری راه آهن ج‌.ا.ا. / 91- 1383.

پروژه: اصلاح لی اوت کارگاه تعمیرات بوژی مسافری به سفارش شرکت ماهان راه ریل /1383. 

 

- قرارداد[*]: طراحی سیستم کنترل کیفیت و اجرای بازرسی تعمیرات بوژی و قلاب و تامپون واگنهای مسافری در تعمیرگاه سالنهای مسافری تهران ( شامل مشاوره برای بهبود فرایند تعمیرات ) به سفارش شرکت ماهان راه ریل/ 1385. 

 

- مشاوره: تدوین دستور العمل تعمیرات بوژی واگنهای باری، مسافری و بوژی لکوموتیو به سفارش شرکت ماهان راه ریل/ 87- 1385. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفیت و بازرسی تعمیرات ترمز واگنهای مسافری در تعمیرگاه سالنهای مسافری تهران به ( شامل مشاوره برای بهبود فرایند تعمیرات ) سفارش شرکت ماهان مبتکر/86 –1385. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفیت و بازرسی تعمیرات بازسازی شاسی و بدنه واگنهای مسافری در تعمیرگاه سالنهای مسافری تهران ( شامل مشاوره برای بهبود فرایند تعمیرات ) به سفارش شرکت قطارهای مسافری رجا/ 86- 1385. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم پیگیری بوژی های مسافری تعمیر شده بعد از واگذاری به سرویس به سفارش شرکت ماهان راه ریل / 87- 1385. 

 

- پیشنهاد[*]: پیشنهاد تبدیل سیستم باردار- خالی واگنهای مسقف از وضعیت اتوماتیک به وضعیت دستی به مالک واگن و اداره کل واگنهای باری راه آهن ج‌.ا.ا./ 1387. 

 

- قرارداد[*]: مطالعه تاثیر اقتصادی افزایش سرعت قطارهای باری در خط برقی تهران- مشهد به سفارش مدیریت طرح برقی کردن راه آهن ج‌.ا.ا. / 1387. 

 

- مشاوره: مشاوره به بخش مهندسی ریلی شرکت مپنا در زمینه مهندسی آلات ناقله / 91- 1387‌. 

 

- قرارداد[*]: مطالعه شکست بوژی واگنهای لبه بلند شش محوره و ارائه راه کارهای برطرف کردن آن / به سفارش شرکت توکا ریل/پائیز و زمستان 1387. 

 

- قرارداد[*] /پیشنهاد:تهیه پیشنهاد فنی و اقتصادی برای نگهداری و بهره برداری از لکوموتیو به سفارش شرکت ماهان مبتکر/ از 1387. 

 

- قرارداد[*] /پیشنهاد: مطالعه توجیه فنی و اقتصادی احداث تعمیرگاه واگن به سفارش شرکت ماهان مبتکر/ 1387. 

 

- قرارداد [*]/پیشنهاد: مطالعه توجیه فنی و اقتصادی تجهیز کارگاه تعمیرات چرخ به سفارش شرکت ماهان مبتکر/ از 1388. 

 

- قرارداد[*]: بررسی آیدل شدن موتور دیزل قطارهای ترن ست و ارائه راهکار برطرف کردن آن به سفارش اداره کل نگهداری خودکششها - شرکت قطارهای مسافری رجا / بهار1388. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفیت و نظارت مواد و قطعات و تعمیر/بازسازی زیر مجموعه های خودکششها به سفارش اداره کل نگهداری خودکششها - شرکت قطارهای مسافری رجا / 89- 1388. 

 

- قرارداد[*]:تدوین آئین نامه ها و فرایند های مرتبط با خصوصی سازی واگنهای باری به سفارش اداره کل واگنهای باری / 1389. 

 

- قرارداد[*]: طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفیت مواد و قطعات سالنهای مسافری به سفارش شرکت قطارهای مسافری رجا / 91-1390. 

 

- مشاوره[*] :مشاوره به شرکت "اسوه سازان کارامد" برای"بررسی عملکرد میدانی کفشک کامپوزیتی نوعL " 91-1390‌. 

 

- مشاوره/ قرارداد[*]: مطالعه "بررسی همکاریهای بین المللی در طراحی و ساخت موتور دیزل کشنده های ریلی" به سفارش مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن ج.ا.ا. / 92- 1390. 

 

- مقاله: مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات ناوگان – 1392‌.

چاپ: نشریه انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران – حمل و نقل و توسعه‌. شماره بهمن 1392

یادداشت:  پارادوکس قیمت و کیفیت

چاپ: شبکه خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ ها / 14 بهمن 1393 

 

یادداشت: از قضا سرکنگبین صفرا فزود

چاپ: شبکه خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ ها / 20 بهمن 1393 

 

مقاله: حمایت از تولید ناوگان ریلی‌، چگونه؟ – 1393‌.

چاپ: نشریه انجمن مهندسان حمل و نقل ریلی ایران – حمل و نقل و توسعه‌. شماره مرداد ماه 1393.

چاپ: شبکه خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ ها/ 2 اسفند 1393 

 

یادداشت: خصوصی سازی به سبک ایرانی

چاپ: شبکه خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ ها / 12 اسفند 1393

مقاله: چالش قطارهای پر سرعت – 1393‌.

چاپ: شبکه  خبری تین نیوز/ بخش وبلاگ هات/ 30 بهمن 1393 

 

پژوهشگر برتر وزارت راه و ترابری

به هدف بزرگداشت هفته پژوهش انتخاب پژوهشگران برتر از سال 1379 در وزارت راه و ترابری به جریان افتاد و در سال 1381 اینجانب به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شدم ( 27 /9 / 1381 ). 

 

كارمند نمونه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

انتخاب به عنوان كارمند نمونه در سطح شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهریور ماه 1382

 

آخرین مطالب از این نویسنده
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل و نقل
    0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
    آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
    آرشیو
    آرشیو
    آرشیو