محمدرضا رضایی کوچی گفت : با منابع موجود نمی توان از راهها نگهداری کرد و لازم است از ظرفیت بخش خصوصی درغالب آزاد راه ها استفاده وجاده های بیشتری درکشوراحداث…

آرشیو
  0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو
  آرشیو

  آرشیو