مازیار

  • واکنش انجمن قطعه‌سازان به احتمال آزاد شدن واردات خودرو

    وارد کردن خودرو به صورت کامل در حالی که قطعات خودرو در گمرک به علت سنگ‌اندازی بانک‌مرکزی و گمرک معطل مانده است نمی‌تواند از تفکر اقتصادی سرچشمه گرفته باشد.