مدیریت راه های کشور

  • در هفت ماهه سال جاری صورت پذیرفت:

    برابر آمار به دست آمده طی ۷ ماه سال جاری بیش از ۴۱۵ میلیون و۷۶۲ هزار تردد از انواع وسایل نقلیه در سطح محورهای استان مازندران به ثبت رسید.