حمل و نقل ریلی

  • پروژه احداث راه آهن سریع السیر جدید بدون برقی کردن تا زمان اتمام کل پروژه و تامین ناوگان و ... هیچ بهره ای نخواهد داشت، در صورتی که با اولویت برقی، می توان راه آهن سریع السیر را سریع تر، ارزان تر و با ریسک و وابستگی کمتر ساخت.

  • تجربیات گذشته در تامین ناوگان ریلی به خصوص از منابع خارجی نشان می دهد حداقل فرصت چند ساله برای ورود اولین دسته از این ناوگان لازم است. بررسی قرارداد 150 دستگاه لکوموتیو مسافری زیمنس نشان می دهد در آبان 1385 قرارداد شرکت راه آهن با گروه مپنا امضا شده و علیرغم توانمندی سازنده خارجی و گروه مپنا، اولین نمونه های سی بی یو حدودا 4 سال بعد در سال 1389 وارد سرویس ناوگان شرکت راه آهن شده است.

  • اگرچه تعدادی از کارشناسان حوزه ترانزیت می گویند استفاده از فرصت کریدور ترانس خزر بیش از فرصت اتصال ریلی برای ایران می تواند درآمدزا باشد، اما شماری از کارشناسان نیز معتقدند این شرایط در صورتی فراهم خواهد شد که ترکیه روال عادی همکاری با تهران را طی کند.

  • اگرچه شماری از کارشناسان ریلی معتقدند با احداث تونل مستقیم دوخطه از ایستگاه ورسک به ایستگاه فیروزکوه، با حذف ایستگاه های گدوک و دوگل، چند گلوگاه اساسی راه آهن شمال مرتفع می شود، اما برخی دیگر نیز بر این باور هستند که در حال حاضر بهترین گزینه برای رفع گلوگاه ظرفیتی محور شمال، اتصال ریلی گرگان - آزادشهر - بسطام - شاهرود است.