بندری و دریایی

  • عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده کالا در دست مصرف‌کننده نهایی؛

    با توجه به اینکه 90 درصد جریان حمل کالا از طریق بنادر انجام می شود، روند زنجیره تامین کالا، مهمترین پاراتر در تعیین قیمت تمام شده کالا است. ماندگاری کالا در زمان تخلیه و بارگیری می تواند صد درصد به نفع یا ضرر مشتری نهایی بینجامد.