امیر جعفرپور

1.       ديپلم (1359ـ1371) :درمدارس ناحيه 3 مشهد با رتبه ممتاز در اكثر سالها و رتبه منطقه یک مرحله دو کنکور 230 و رتبه کل كشوري4۳۲.

2.       كارشناسي مهند

شغل:

معاون توسعه حمل ونقل ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور - ریاست جمهوری (مقامات)

 

توضیحات :

سوابق تخصصي وپژوهشي:

1.       كارآموزي و فعاليت در پروژه راه آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن با تشويق نامه مسؤول حوزه نظارت راه آهن وزارت راه 75ـ1374

2.       فعاليت در مركز تحقيقات حمل و نقل دانشگاه صنعتي شريف (ممتحن) 77ـ1375

3.       مسؤوليت فعاليتهاي علمي دردانشكده مهندسي فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي شريف 77ـ1372

4.       مسؤوليت انتخاب و خريد كتاب براي كتابخانه دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف از نمایشگاه بین المللی1377ـ1375

5.       مجري فعاليت پژوهشي در بندر اميرآباد و انزلي و نوشهربراي سازمان بنادروكشتيراني77ـ1376

6.       همکاري با بخش آموزش وامورفرهنگ ترافيک راهنمايي و رانندگي مشهد وخراسان79-1377

7.       انجام مطالعات و همكاري در رابطه با طرح جامع مشهد در شهرداري مشهد و طرحهاي پيرامون آن ، طرح قطار سبك شهري در شركت قطار شهري و طرح ترافيكي اطراف فلكه حضرت رضا(ع) با آستان قدس79ـ1377

8.       مسؤول تشكيل و تجهيز كتابخانه دفتر مطالعات حمل و نقل سازمان ترافيك و فعاليتهاي پژوهشي دفتر79ـ1377

9.       مشاور معاون فرهنگي شهرداريمشهد در امور آموزش فرهنگ ترافيك 79ـ1377

10.    كارشناس ارشد دفتر مطالعات حمل و نقل سازمان ترافيك شهرداري مشهد 79ـ1377

11.    مديرگروه حمل ونقل«طرح جامع جمع آوري، حمل و دفع موادزايدجامد مشهد»براي شهرداري مشهد80ـ1378

12.    مشاور و كارشناس ارشدپژوهشي سازمان تاكسيراني مشهد 79ـ1377

13.    عضويت نظام مهندسي استان خراسان با پايه1نظارت و طرح و اجراي ساختمان 1377تاکنون

14.    عضويت نظام مهندسي استان خراسان با پايه1تخصصي ترافيك 1378تا کنون.(و عضويت هيات مديره سازمان در كميسيون تخصصي ترافيك درهيات مديره سازمان نظام مهندسي خراسان 78تا80)

15.    مجري پروژه بهنگام سازي مطالعات جامع حمل و نقل مشهد براي دوره برنامه ريزي كوتاه مدت(1379)

16.    عضو هيات علمي پژوهشكده اميركبير(فعال در امور زيست محيطي و مواد زايد جامد)1379تا84

17.    همکاري باشركت مشاور طرح هفتم: مطالعات ترافيکي تغيير کاربري پارك سوار بيهقي و پروژه اصلاح هندسي معابر شيراز 1380

18.    پروژه مطالعات ساماندهي ترافيك و حمل و نقل شهر اروميه ـ فاز 2 ـ شركت طرح معابر ايران 1380-82

19.     رییس اداره طرح ومطالعات ايمني در اداره كل ايمني وحريم وزارت راه و ترابري81-1380(آغاز خدمت در وزارت راه)

20.  سرپرست دفتر پژوهشهاي تخصصي حمل ونقل مرکز تحقيقات و آموزش وزارت راه وترابري82-1381(آغاز خدمت رسمی)

21.    رييس بخش پژوهشهاي برنامه ريزي و مديريت حمل ونقل پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه وترابري1382 تا آخر 83

22.    مدیر گروه پژوهشي مديريت سيستمهاي حمل ونقل پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابري 1384تاآخر 85

23.  عضوهيات علمي پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابري 1383تا85(آغاز خدمت به صورت هیات علمی)

24.    معاون انتقال و توسعه فناوري دفتر ايمني و مطالعات فناوري وزارت راه و ترابري 1384

25.    ریيس کميته هاي فناوري زير در در معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري از81 تا 85

 

لینک مرتبط

آخرین مطالب از این نویسنده
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل و نقل روزنامه تین
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
آرشیو
آرشیو