تهران در حمل و نقل عمومی ضعف های اساسی دارد اما تحولات مهمی در ماه های آینده اتفاق خواهد افتاد که یکی از آنها ورود اتوبوس های برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی اس…

    0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
    آرشیو
    آرشیو
    آرشیو

    آرشیو