160 سال پیش در عصر ناصری یکی از بزرگ‌ترین سیل‌های تهران جاری شد و حدود ۲۰۳ باب خانه را خراب کرد.

آرشیو
دیدگاه متخصصین(یادداشت و مصاحبه)
    0 رویداد‌های ۱۰ روز آینده
    آرشیو
    آرشیو
    آرشیو

    آرشیو