۶ ۱۰.۵۶ تهران ۱۶ ۱۶ اهواز ۶ ۶ تبریز
۶.۱۱ ۱۱ شیراز ۹ ۹ مشهد ۱۸ ۲۳ بندر عباس
۲۱ ۲۳.۳۳ کرمان ۴ ۴ اصفهان ۱۱ ۱۱ یزد
۱۱ ۱۱ کرمانشاه ۵.۴۴ ۵.۴۴ اراک ۱۳.۵۳ ۱۳.۵۳ رشت
۴.۶۵ ۴.۶۵ همدان ۱۹ ۲۳.۳۳ دبی