۱ ۳ تهران ۱۴ ۱۴ اهواز تبریز
۱.۶۷ ۳ شیراز ۶ ۶ مشهد ۱۹ ۲۴ بندر عباس
۶.۱۱ ۱۰ کرمان ۷ ۷ اصفهان ۸ ۸ یزد
۳ ۳ کرمانشاه اراک ۱۰ ۱۰ رشت
۱ ۱ همدان ۲۳.۳۳ ۲۵ دبی