۰ ۲ تهران ۵ ۵ اهواز تبریز
شیراز مشهد ۹ ۱۳ بندر عباس
۱۳.۳ ۱۳.۹ کرمان اصفهان ۱ ۱ یزد
-۱۵ کرمانشاه -۸.۲۴ -۸.۲۴ اراک ۴ ۴ رشت
همدان ۱۴ ۱۵ دبی