۷ ۹ تهران ۱۹ ۱۹ اهواز ۶ ۶ تبریز
۷ ۷.۲۲ شیراز ۳ ۳ مشهد ۲۰ ۲۱ بندر عباس
۱۶.۱۱ ۱۹ کرمان ۶ ۶ اصفهان ۱۲ ۱۲ یزد
۸ ۸ کرمانشاه -۰.۵۶ -۰.۵۶ اراک ۹ ۹ رشت
۱ ۵ همدان ۲۴ ۲۶.۱۱ دبی