۴ ۸ تهران ۱۷ ۱۷ اهواز ۱ ۱ تبریز
۸ ۸ شیراز ۶ ۶ مشهد ۲۲ ۲۴ بندر عباس
۱۱.۱۱ ۱۵ کرمان ۳ ۳ اصفهان ۹ ۹ یزد
۲ ۶ کرمانشاه ۴.۵ ۴.۵ اراک ۱۲ ۱۲ رشت
۴ ۶ همدان ۲۳ ۲۳ دبی