۹ ۲۱ تهران ۲۶ ۲۶ اهواز ۱۱ ۱۱ تبریز
۱۶ ۱۶ شیراز ۱۴ ۱۴ مشهد ۲۸ ۲۹ بندر عباس
۲۳.۸۹ ۳۱ کرمان ۱۹ ۱۹ اصفهان ۲۳ ۲۳ یزد
۲ ۱۵ کرمانشاه ۱۴.۳۵ ۱۴.۳۵ اراک ۱۶ ۱۶ رشت
۱۳ ۱۴ همدان ۲۵ ۳۱ دبی