۳ ۷ تهران ۱۶ ۱۶ اهواز ۰ ۰ تبریز
۴ ۴ شیراز ۲ ۲ مشهد ۱۴ ۱۴ بندر عباس
۱۸.۳۳ ۱۹ کرمان ۶ ۶ اصفهان ۸ ۸ یزد
۷ ۷ کرمانشاه ۳.۶۳ ۳.۶۳ اراک ۷.۶۴ ۷.۶۴ رشت
۲.۷ ۲.۷ همدان ۱۶.۶۷ ۱۸ دبی