۷ ۷ تهران ۱۹ ۱۹ اهواز ۸ ۸ تبریز
۹ ۹ شیراز ۴ ۴ مشهد ۲۰ ۲۴ بندر عباس
۹.۴ ۱۵ کرمان ۸ ۸ اصفهان ۱۰ ۱۰ یزد
۷ ۷ کرمانشاه ۴.۱۸ ۴.۱۸ اراک ۱۲ ۱۲ رشت
۴ ۸ همدان ۲۰ ۲۶ دبی