۸ ۱۰ تهران ۲۴ ۲۴ اهواز ۰ ۰ تبریز
۱۷ ۱۷ شیراز ۱۳ ۱۳ مشهد ۲۷ ۲۷ بندر عباس
۱ ۶ کرمان ۱۷ ۱۷ اصفهان ۱۹ ۱۹ یزد
۱۳ ۱۳ کرمانشاه ۱۱.۰۶ ۱۱.۰۶ اراک ۱۰ ۱۰ رشت
۵ ۵ همدان ۲۸ ۳۰ دبی