شبکه ریلی

  • معاون ساخت و توسعه راه آهن، از احتمال مشارکت چین در پروژه های ریلی در سال جدید و بهره برداری از راه آهن رشت به کاسپین تا پایان فصل بهار ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: امسال دو مرکز استان دیگر از جمله اردبیل و سنندج به شبکه ریلی متصل می شود.

  • اکنون پس از 13 سال از تصویب این آیین نامه و عدم تحقق اهداف قانون سوخت و سیاست های حمل و نقل و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در اولویت راه آهن، باید این پرسش بررسی و مشخص گردد که آیا آیین نامه فوق با نواقص فراوان باید اجرا شود (تا پس از یک دهه مانند شرکت تراورس بازگردد) و آیا بند 9 مربوط به ماشین آلات نیز باید مسیر مشابه تراورس را طی نماید.

  • عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت باید تمام اهتمام خود را برای تکمیل شاهراه حیاتی کریدور شمال به جنوب به کار بگیرد، گفت: تاخیر در تکمیل مسیرهای ترانزیتی موجب می شود کشورها برای حمل و نقل مسیرهای دیگری را جایگزین کرده و رقبای ما در منطقه، سهم ترانزیتی کشورمان را بربایند.

  • به بهانه سانحه ریلی اخیر در کشور یونان که دلیل آن اشتباه انسانی و نقص در سیستم کنترل قطارها تشخیص داده شد و موجب شد تا تعداد زیادی از مسافران کشته و زخمی گردند تصمیم گرفتم تا تحلیلی بر شرایط سیستم های کنترلی موجود و میزان اهمیت دادن به سیستم های کنترلی راه آهن داشته باشیم.

  • وزارت حمل و نقل انگلستان در چهارمین ویرایش کتاب چشم انداز ناوگان ریلی (Rolling Stock Perspective) در سال 2018 مجددا با تاکید بر راهبرد حذف کربن که شرکت های ریلی را به حذف قطارهای صرفا دیزلی تا 2040 مکلف می نماید.

  • به گزارش خبرنامه اتحادیه بین المللی راه آهن ها در نیمه فوریه 2023 ؛ تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین چالش های پیش روی بشر در این قرن است، به طوری که شرکت ها در مناطق خاصی به طور مکرر و شدیدتر در معرض خطرات فیزیکی قرار می گیرند.

  • دولت نباید در اموری که توسط بخش خصوصی قابل انجام است با بخش خصوصی رقابت کند. از منظر دیگر در وضعیت فعلی شرکت تراورس تابعه شرکت راه آهن و خودش پیمانکار راه آهن است و تعارض منافع در این خصوص بارز است. پس خصوصی سازی آن ضرورت دارد.