کارگر یا کارفرما

  • پاسخ به یک پرسش:

    در قوانین حمل و نقلی باید شرکت‌های حمل حلقه واسط بین صاحب کالا و راننده باشند، در قوانین، راننده و کامیون شخصی به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در قالب و زیر پرچم یک شرکت حمل و نقل تعریف شده و با شرکت حمل معنا و مفهوم پیدا می‌کند.