فهارس بها

  • در صورت اصلاح نشدن فهرست بهای پروژه های عمرانی رخ می‌دهد:

    دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفت: اگر فهارس بها سال 99 اصلاح نشود، ممکن است افتتاح تعداد زیادی از آزادراه‌ها به تعویق بی افتد. این آزادراه‌ها قرار است، در پایان سال 99 افتتاح شود.

  • باید با اتخاذ تدابیری اصولی مانند اجرای پروژه ها به صورت طرح و اجرا و امکان انتخاب روش های بدانیم با همان روش های قبلی و اتخاذ تدابیری مانند کاهش قیمت، نتیجه ای جز طولانی شدن پروژه و پرداخت تعادیل بیشتر نخواهد داشت.