علی افشار

  • شبکه حمل‌ونقل عمومی هزینه بالایی دارد و مجانی کردن آن از دید اقتصادی منطقی نیست، ولی اگر شبکه حمل‌ونقل عمومی، بخشی از شبکه بزرگ‌تر خدمات شهروندی در نظر گرفته شود برآورد هزینه/فایده شکل دیگری به‌خود خواهد گرفت.