عذرخواهی جهانگیری

  • معاون اول رئیس جمهور با بیان این‌که مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آن‌ها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های مهمی عبور کرده‌ایم و در شرایط باثبات قرار گرفته‌ایم.