بحران ونزوئلا

  • اگر چه این روزها گزاره ونزوئلایی شدن انتظارات آحاد اقتصادی را همسو با نوسان شدید در بازارها و آینده اقتصاد ایران در اذهان عمومی مخدوش کرده اما بررسی‌های یک اقتصاددان خط بطلانی مشروط بر این گزاره کشیده است.