بهره وری حمل و نقل ریلی

  • با ابزارهای ردیابی ناوگان که اکنون سال هاست در کشور بومی شده نیز می توان از به کارگیری ناوگان اصلی کشش در عملیات مانور و یا در عملیات کم بازده جلوگیری نمود و با تلفیق آنها با سامانه های نمایش وضعیت می توان از نرخ خرابی های ویژه کاست.

  • اگر مشکلات کنونی حمل و نقل جاده ای، دریایی، ریلی و هوایی را شناسایی، بررسی و ریشه یابی کنیم، درخواهیم یافت بهره‌ وری پایین یکی از مهمترین ریشه های عملکرد ضعیف و پرهزینه این بخش ها است که با راهبردهای مناسب بهبودپذیر است.

  • در حالی که انرژی های پاک و از جمله برق به سرعت در حال جایگزینی با انرژی های فسیلی در بخش ریلی و جاده ای هستند، برخی کارشناسان حمل و نقل معتقدند اگرچه راه آهن برقی مزیت های بسیاری دارد اما آن چه در آینده موجب برتری آن نسبت به خودروهای برقی خواهد شد، وجود برق بالاسری و عدم نیاز به حمل منبع سوخت آن است.

  • اولین دلیل این است که بخش حمل و نقل ریلی از منظر سرمایه گذاری، کسب و کار جذابی به شمار نمی رود و این جذاب نبودن در رقابت با دیگر گزینه های سرمایه گذاری، موجب سوق یافتن سرمایه های خصوصی به سمت گزینه های دیگر می شود.