درباره ما

پايگاه تخصصی صنعت حملونقل (تين نيوز)

نطفه مؤسسه مطبوعاتی تين در اواسط دهه هشتاد خورشيدی، با آغاز فعاليت شبکه خبری تخصصی حملونقل (تين نيوز) بسته شد. اين پايگاه به عنوان تنها رسانه جامع حوزه حملونقل فعاليت کرده و اکنون با يک دهه تجربه به رسانهای قدرتمند در اين حوزه تبديل شده است.

تين به صورت تخصصی در حوزههاي اصلی جادهای، ريلی، دريايی، هوايی، شهری، اقتصاد حملونقل و زيرحوزههاي آن، علاوه بر توليد محتوا در اين زمينه، به عنوان پايگاه جامع اطلاعاتی حملونقل، اخبار و اطلاعات حملونقلی منتشرشده در همه رسانههای کشور را رصد و گردآوری کرده و در اختيار مخاطبان قرار میدهد.

 

هفتهنامه حمل و نقل

اولين هفتهنامه حملونقل از اواخر سال 1394، فعاليت خود را آغاز کرد. پس از 3 سال فعاليت، اين نشريه تخصصی توانست در بررسی و ارزيابی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی، از ميان هزار و 22 نشريه عمومی، رتبه اول را از آن خود کند. رسيدن به اين رتبه مرهون جايگاهی است که هفتهنامه در اين مدت کوتاه توانست به آن دست پيدا کند.

هفتهنامه حملونقل، امروز به دليل توزيع در تمامي شقوق حملونقل، يکی از پرتيراژترين نشريات کثيرالانتشار کشور به شمار میرود. همه بخشهای وزارت راهوشهرسازی، از وزير محترم تا ادارات کل استانی و گاه شهرستانی، تمامی نمايندگان مجلس، بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصادی و ساير بخشهای دولتی، هر هفته حملونقل را میخوانند. به اين ترتيب، هفتهنامه حملونقل با داشتن رتبه اول ميان هفتهنامههای عمومی نشريات کثيرالانتشار کشور بهترين بستر براي برقراری ارتباط با شهروندان، يعنی مسافران، از يکسو و ارتباط با بدنه تصميمگير دولتی و خصوصی از سوی ديگر است.

 

هفتهنامه حملونقل و مسافر

پس از استقبال مخاطبان از ويژهنامه «مسافر» که به صورت ضميمه هفتهنامه حملونقل منتشر میشد، مؤسسه مطبوعاتی تين براي تقويت جايگاه رسانهای خود و ارتقای کيفيت و کميت محتوای مسافر، آن را به يک نشريه مستقل و مختص مسافران وسايل حملونقل عمومي شهری و بينشهری تبديل کرد. هفتهنامه حملونقل و مسافر اولين شماره مستقل خود را همزمان با شماره 126 حملونقل، در مردادماه سال 1396 منتشر کردند. هفتهنامه حملونقل و مسافر در هشت صفحه و با قطع جديد در حال انتشار است و رسيدن به مرحله توزيع سراسری در ميان بسياری از سامانههای حملونقل عمومی را به صورت رايگان از اهداف تعريفشده خود میداند. اين هفتهنامه که دومين هفتهنامه در حوزه حمل و نقل  است هماکنون در قطارهای مسافربری، شرکتهای اتوبوس بين شهری، ايرلاينها و مترو تهران توزيع و بهصورت رايگان در اختيار مسافران سامانههای مختلف حمل و نقل درونشهری و برونشهری يعنی مخاطبان نهايی حمل و نقل قرار میگيرد.

 

 

روزنامه الکترونيکی تين

مؤسسه تين برای کاملکردن سبد رسانهای خود بر اساس نياز مخاطب، تهيه و ارسال خبرنامه الکترونيکی تين را از ابتدا در دستور کار خود قرار داد و هر روز اخبار روز را به بيش از 20000 ايميل مخاطبان خود ارسال ميکرد و از اواسط سال 1396 روزنامه الکترونيکی خود را به جای آن منتشر کرد. هدف از انتشار اين روزنامه الکترونيک، دسترسی آسانتر مخاطبان به اخبار مهم اين حوزه است. اين روزنامه الکترونيک حاوي مهمترين اخبار روز در حوزه حملونقل است و به همين دليل در انتقال اطلاعات پيشرو خواهد بود.

 

 

دپارتمان برگزاری نمايشگاهها و تورهای بينالمللی نمايشگاهی

اين بخش از مؤسسه مطبوعاتی تين نيز همانطور که از نامش پيداست، وظيفه برگزاری مناسبتها و رويدادهاي داخلی، ملي و بينالمللي را بر عـهده دارد. اين دپارتمان کار خود را ازسال 89 با برگزاری تور نمايشگاهی اينترترافيک استانبول آغاز کرد و در ادامه برگزاری تورهای نمايشگاه ريلی مسکو، نمايشگاه ريلی اوراسيا استانبول، نمايشگاه اينوترانس آلمان ادامه داد. همچنين با ايفای نقش فعال در برگزاری همايشهای مختلف از جمله برگزاري دوازدهمين همايش بينالمللی سواحل، بنادر و سازههای دريايی (ICOPMAS) در سال 95 و همچنين برگزاری چهارمين دوره نمايشگاه انبوهسازان ساختمان و مسکن استان تهران و مديريت دبيرخانه و ستاد خبری هفدهمين کـنفرانس بينالـمللی مهندسی حملونقل و ترافيک، در محل برج ميلاد فعاليت خود را ارائه داد.

اين دپارتمان هماکنون با تيمی کامل آماده برگزاری تورهای نمايشگاههای تخصصی، برگزاری و مديريت نمايشگاهها و همايشهای رويدادها و مناسبتهای ملی و بينالمللی از مرحله ابتدايی و برنامهريزی تا پايان است.

 

دپارتمان خدمات رسانهای

يکی ديگر از بخشهای مؤسسه مطبوعاتی تين که به سرعت جايگاه خود را يافت و اکنون به بيشتر بخشهای دولتی و خصوصی در حوزههای حملونقلی، اقتصادی، شهری و... خدمات ارائه میدهد، دپارتمان خدمات رسانهای با شعار «تين مشاور شماست» است.

بخش خدمات رسانهای تأمين همه نيازهای رسانهای مجموعههای مختلف را وظيفه ويژه خود تعريف کرده و اين فعاليت را با ابزارهايی که شرح آن خواهد رفت، انجام میدهد. در اين بخش، به تمامی شرکتها و نهادهای بخش خصوصی و دولتی حوزه حملونقل به صورت رايگان مشاوره رسانهای ارائه میدهد و نقشه راه رسانهای شدن را برای آنها ترسيم میکند.

تيم تحليل محتوا؛ اين تيم با رصد دائمی همه رسانههای داخلی و شبکههای اجتماعی و با آگاهی کامل از اخبار منتشرشده در حوزه حملونقل، ضمن ايجاد سامانههايی براي اشراف لحظهبهلحظه از هر آنچه درباره يک موضوع (سازمان يا فرد) در رسانههاي کشور منتشر ميشود، محتوای آنها را تحليل و بررسی کرده و در قالب گزارشهای تفصيلی ـ تحليلی شامل آمار اخبار منتشرشده، نسبت اخبار مثبت، منفی، خنثی، معرفی خبرسازان و موارد ديگری را در اين حوزه پوشش میدهد که به صورت هفتگی، ماهانه يا چندماهه در اختيار افراد يا سازمانها قرار میگيرد. 

ستادهای خبری؛ ستاد خبری در موارد خاص يا به صورت مستمر، برای اعتلای بخش حملونقل با سازمانها و نهادهای اين حوزه همکاری میکند و همسو با سياستهای توسعهای اين مجموعهها، متناسب با پتانسيل رسانههای رسمی کشور گام برمیدارد. گفتمانسازی رسانهای، پوشش گسترده رويدادهای تخصصی و حضور رسانهای نهادهای مورد نظر، از جمله فعاليتهای اين ستاد است.

تيم بزرگ شبکههای اجتماعی؛ اين تيم يکی از بازوهای قدرتمند مؤسسه مطبوعاتي تين است که با در اختيار داشتن و مرتبط بودن با بيش از يکصد کانال و صفحه تلگرامی و اينستاگرامی، اين توان را دارد که هر نوع پيامی را در کوتاهترين زمان به 50 هزار تا 10 ميليون کاربر برساند. نکته حائز اهميت در فعاليت اين تيم، داشتن کانالها وصفحههای غير خبری است که اعضای آن مخاطب نهايی سازمانها و شرکتها، يعنی شهروندان عادی هستند.

تيم PR؛ اين بخش از دپارتمان خدمات رسانهای مؤسسه تين، در حوزه مديريت روابط عمومی فعاليت میکند. مجموعههايی که به هر دليل میخواهند مديريت روابط عمومی خود يا بخشی از فعاليتهای خود را برونسپاری کنند، مشتری اين بخش از خدمات رسانهای تين هستند. در اين بخش، با توجه به نيازهای مشتری، يک گروه فعال تمام يا نيمهوقت با هر تعداد نيروي مورد نياز مشتری، در محل مشتری يا در دفتر تين به کار گرفته شده و نيازهای مشتری را به صورت تضمينی تأمين میکند. ارتقا و بهبود کيفيت روابط درون و برونسازمانی و ايجاد ارتباط مستمر و تعاملی با رسانههای حوزه، برخی از توانايیهای اين تيم است.

 

 

دپارتمان تاريخ شفاهی

اين بخش از مؤسسه مطبوعاتی تين با هدف انباشت تجربه و ثبت کردن تاريخ شفاهی کشور بهويژه در حوزه حملونقل، کار خود را آغاز کرده و هماکنون در حال آمادهسازی مجموعههايي از تاريخ شفاهی در حوزه حملونقل است. دپارتمان تاريخ شفاهي با گروهي متخصص در رشتههای مستندسازی، سناريونويسی، ضبط و پيادهسازی، حروفچينی، ويراستاری، طراحی و دريافت مجوز و در نهايت انتشار مجموعههای تاريخ شفاهی در حوزههای مختلف، آمادگی تدوين کتب تاريخ شفاهی را دارد. اين دپارتمان با هدف تدوين تاريخ شفاهی سازمانها، نهادها، چهرهها و تاريخ معاصر فعاليت کرده و انباشت و انتقال تجربه را کار ويژه خود میداند.

 

دپارتمان آموزش و پژوهش

دپارتمان آموزش و پژوهش مؤسسه مطبوعاتی تين با محور برگزاری دورههای آموزشی در زمينههای خبرنگاری تخصصی، خبرنگاری در حوزههای مختلف، برگزاری رويدادها، سمينارها، دورهها و اجلاسهای علمی فعاليت خود را آغاز کرده است. اين دپارتمان کميته حملونقل و رسانه در انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (دانشگاه تهران) را که يکی از موفقترين و معتبرترين انجمنهاي علمي بزرگ کشور است، راهاندازی کرد؛ برنامههای آموزشی و رويدادهای مختلف اين دپارتمان با همکاری اين انجمن برگزار میشود.

پژوهشهای تخصصی در حوزه حملونقل و رسانه و افکارسنجی در زمينههای مختلف با همکاری و استفاده از تجربيات انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران، از ديگر فعاليتهای دپارتمان آموزش و پژوهش مؤسسه مطبوعاتی تين است.

 

دپارتمان چند رسانه ای و مستندسازی

اين بخش از خدمات رسانهای مؤسسه مطبوعاتي تين ناظر بر فعاليت تيمهای توليد انيميشن، مستند، کليپ، نريشن، موشنگرافی و کميک است که با موضوعات مختلف طنز و جدي فعاليت میکند. مؤسسه تين در حوزه تايملپس نيز فعاليت میکند که مستندسازی مراحل مختلف تکميل يک طرح به صورت 24 ساعته و تصويری است. آنچه فعاليت تيم چندرسانهای مؤسسه مطبوعاتی تين را متمايز میکند، در کنار هزينه پايينتر، انتشار وسيع محصول توليدشده در شبکههای اجتماعي حوزه تخصصی و عمومي است. اينگونه که محصول توليدشده بنا به درخواست مشتری با هر شمارگانی که نياز باشد، در تلگرام، اينستاگرام و آپارات منتشر و بازديد میشود.

مستندسازی رويدادها و برنامههای مختلف با پوشش واحد سيار از ديگر فعاليتهاي دپارتمان چندرسانهای و مستندسازی مؤسسه مطبوعاتی تين است.

 

دپارتمان تبليغات

دامنه فعاليت تخصصی

مشاوره و برنامهريزی در زمينه تبليغات کمپينهای تبليغاتی

آنچه معرفي و فروش کالا و خدمات مشتريان را تسهيل میکند؛ تمايز است. گاه اين تمايز در ذات محصول است و گاه در شيوه ارتباط با مخاطب. اما علم تبليغات به دنبال ايجاد تمايز با راهکارهای خلاق است. پيش از هر تصميمی بايد شناخت و تحليل کرد. پرسشهای خوب و بايدها و نبايدها.

ما برآنيم با شناخت کافی از محصولات و خدمات مشتريان، شناخت مخاطبان و بازار هدف، شناخت رقبا، ويژگيها و تحليل عملکرد آنان در زمينه تبليغات؛ يک ايده تازه و مؤثر خلق کنيم، نبض مخاطبان را بگيريم و به روانشناسي مخاطبان هرچه بيشتر نزديک شويم.کشف بازارهای جديد و تغيير در رويکرد فروش و تبليغات جز با شناخت صحيح از مصرفکننده يا به عبارتی گيرنده پيام ميسر نيست.

مشاوره در حوزه برندينگ و طراحی هويت بصری برند

بايد به مخاطبان پاسخ دهيم؛ از ميان اين بیشمار محصول کداميک و چرا؟

ايجاد علاقه و وفاداری به نام و محصول شما، در حقيقت نقطه اتکای مشتريان برای تکرار خريد و تجربه رضايت خواهد بود. طراحي مسير اين خوشنامي و برتری يافتن در اذهان جامعه، بخش بزرگي از فعاليتهای تبليغات و بازاريابي را در برمیگيرد. در اين راه شناخت ابزار، کيفيت، زمانبندی، شيوه حضور، لحن و پيام محصولات و خدمات مشتريان با ما خواهد بود.

مشاوره و برنامهريزی در بخش روابط عمومی

امروزه علم ارتباطات در دو بخش تبليغات و روابط عمومی، ياري گر بازرگانی و تجارت است. علم روابط عمومی يکی از بهترين رويکردهای پيشبرد فروش و شناخت رفتار مصرفکننده است. روابط عمومي هم بر عوامل درونی و هم بر عوامل بيرونی يک سازمان تاثيرگذار است. عوامل درونی به معناي کارکنان، سهامداران و شرکاي سازمان و عوامل بيرونی؛ مشتريان، مخاطبان بالقوه و باالفعل، رقبا و روابط انسانی حاکم بر اين اجتماعات را شامل ميشود. طراحی برنامه روابط عمومي در راستای اهداف تبليغات و معرفي مشتری با حداکثر تاثيرگذاری و کمترين هزينه، از ديگر ماموريتهای ما است .

4- خلق ايده، طراحی و گرافيک، اجرای پروژههای طراحی، چاپ، بستهبندی

آنچه در قالب ايده مطرح میشود، بايد در قالب ابزاری قدرتمند، کارآمد و زيبا برای ارتباط با جامعه هدف، طراحی و ساخته و ارائه شود. طراحی در تمامی حوزههای ارتباطات و تبليغات، اجرا، چاپ، نظارت بر مبنای رسانههای گوناگون از ديگر فعاليتهای ما است.

 

دانلود بروشور موسسه(کلیک کنید)