مجتمع خدمات رفاهی در سه راهی رحیم آباد به دانسفهان افتتاح شد.

آرشیو