• با استناد به ماده نهم (9) قانون حمایت ازسامانه ها ی حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 و تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 و در اجرای بند 16 ماده هفتاد و یکم (71) قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین بخشی از هزینه های توسعه شبکه حمل ونقل ریلی تهران و حومه (مترو) به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال 1394 بهنگام صدور پروانه ساختمانی، معادل دو درصد (2%) عوارض مأخوذه بابت صدور پروانه ساختمانی ( شامل، زیربنا، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم، پیش آمدگی و سایر عوارض ذیربط) را برای یک بار و به عنوان عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در شهر تهران از مالکین متقاضی صدور پروانه ساختمانی دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید.

آرشیو