در شهریورماه ۱۴۰۰، ۱۶ درصد از پروازهای برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی داخلی، دارای تأخیر بوده و همچنین در همین مدت، متوسط زمان تأخیر پروازهای تاخیردار ۸۱ دقیقه…

آرشیو