کودک کار

  • تجربه نشان داده که برخورد قهری با این پدیده و بگیر و ببند اثر بخش نبوده و نیست. زیرا برخورد قهری کودک را نشانه می گیرد واحتمال دارد به او آسیب بزند. این در حالی است که این کودک فقط طعمه است و چه بسا با مواد خاصی به خواب برده شده باشد.