نمایشگاه فرودگاه عربستان

  • قرار است که تعداد خدمه پرواز و خلبانان، بال ثابت عربستان سعودی با ورود طرح بومی سازی بخش هوانوردی، به مرحله دوم خود راه یابد.