معبد آناهیتا

  • آناهیتا یکی از مهم ترین خدایان باستانی در فرهنگ ایران بوده و در اسطوره شناسی ایران به عنوان «الهه آب ها» شناخته می شود.