قطار پر سرعت تهران مشهد

  • مسیر های ریلی ایران در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته اند. قطارها به یکی از وسایل نقلیه پرطرف داری تبدیل شده اند که در کنار هواپیما و اتوبوس جابه جایی شما را به راحتی و به سرعت در میان شهرهای ایران انجام می دهند.