فراخوان راه آهن

  • مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی و توسعه فناوری شرکت راه آهن گفت: چهار نیازمندی فناورانه شرکت راه آهن از طریق سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) به فراخوان گذاشته شده است.