علی امیری

  • نتایج یک پژوهش داخلی سازمان بنادر نشان می‌دهد

    نتایج یک مطالعه توسط چند تن از کارشناسان امور بندری بندر امام نشان از ریزش ضایعات کالای فله‌ای به هنگام تخلیه کشتی و انجام امور بارگیری در کامیون‌ها دارد. این پژوهش توسط علی امیری، رئیس وقت ترمینال، صادق قادری معاون وقت ترمینال و نصرت‌الله باباخانی رئیس وقت ترمینال در بخش امور بندری بندر امام تهیه شده است و تمرکز اصلی خود را بر بررسی ابعاد اقتصادی ریزش بار در هنگام تخلیه و بارگیری کالاهای فله‌ای گذاشته است.