صدور شناسنامه المثنی

  • یکی از موضوعات مورد توجه شهروندان هنگام مفقود شدن مدارک هویتی و پیش از درخواست المثنی، شیوه جست وجوی این مدارک است که می تواند گاهی قبل از طی کردن فرایند ثبت درخواست صدور المثنی، موجب پیدا شدن مدرک هویتی شود.