شکایت راه آهن از تین نیوز

  • رد دوباره شکایت شرکت راه آهن از تین نیوز به دلیل فقدان ادله توسط دیوان عالی کشور

    شرکت راه آهن بعد از صدور رای برائت در پرونده شکایت از مدیر مسئول تین نیوز، اقدام به فرجام خواهی کرده بود اما دادگاه با رد این فرجام خواهی مجددا رای برائت رسانه تخصصی حمل و نقل و مدیرمسئول آن مسعود ذهبیون را صادر کرد.