جعبه فیوز پراید

  • در تمامی مدارهای الکتریکی برای حفاظت از اجزای آن قطعه ای به نام فیوز در نظر گرفته می شود که می تواند نقش بسیار مهمی در تامین امنیت و عملکرد صحیح آن ایفا کند.