تعویض فیوز 206

  • فیوزها در مسیر ارسال جریان الکتریکی به قطعات الکترونیکی مختلف خودرو قرار می گیرند و در صورت افزایش شدید ولتاژ یا نوسانات برق، جریان برق را قطع می کنند تا از آسیب رسیدن به آن ها جلوگیری شود؛ البته پس از این‎که جریان برق قطع شد، فیوز نیز می سوزد.