اصطلاحات حمل و نقل

  • برخی اصطلاحاتی که بطور کلی با حمل و نقل مرتبط می باشد. این اصطلاحات و تعاریف بطور معمول در همه انواع حمل و نقل اعم از جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی کاربرد دارد.