• یکی از انواع مورد استقبال و شیوه‌های رایج حمل‌ونقل مسافر، حمل‌ونقل دریایی است. در این قسمت مطابق با وعده قبلی از مسوولیت شرکت‌ها و متصدیان حمل‌ونقل دریایی در خصوص حمل و جابه‌جایی مسافران و گردشگران خواهیم گفت.

  • ایران کشوری است که بیش از دوهزار کیلومتر مرز آبی دارد. در شمال و جنوب ایران بسیاری از شهرها در حاشیه دریا قرار گرفته‌اند. اما مسافرت دریایی از مرز ایران به طرف کشورهای همجوار یا از یک شهر به سمت شهری دیگر، حتی برای ایرانیان که قرن‌ها است همجوار با دریا بوده‌اند، اندکی نامانوس و پرمخاطره به نظر می‌رسد.

  • این آیین‌نامه به استناد بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353 و ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12/10/1353 و نیز قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 31/03/1390 تهیه و تأیید شد.

  • برای بسیاری از دانشجویان ایرانی از این دست اتفاقات‌ زیاد افتاده است که حتی با وجود پذیرش از یک دانشگاه معتبر خارجی، گذرنامه دارای اعتبار، داشتن همه مدارک و شرایط کافی، در نهایت موفق به اخذ روادید (ویزا) کشور مقصد نشده‌اند. اعطا یا عدم اعطای روادید یک کشور به فرد بیگانه از جمله اعمال وظایف حاکمیتی مقامات مسوول کشور است و آنها هیچ اجباری بابت پاسخگویی به افراد ندارند.

  • گویا پرداخت عوارض، قبض، مالیات و جریمه، در روزگار ما به عنوان یکی از نشانه‌های حیات شناخته می‌شود، یکی از آن بزنگاه‌های مهم پرداخت عوارض، دقیقا هنگام خروج از کشور است.

  • براساس مواد دهگانه کد جهانی اخلاق جهانگردی، در هریک از محورهای مندرج در کد برای دولت‌های عضو سازمان جهانی گردشگری و فعال در عرصه جهانگردی، حقوق و تکالیفی منظور شده است که به تفکیک به شرح زیر احصاء می‌گردد:

آرشیو