نتیجه جستجو

صفحه 1
  • شنیده شده یکی از رانندگان تاکسی سواری کرایه فرودگاه به علت عدم کافی و ناتوانی در پرداخت اقساط خودکشی کرده است و اکنون در یکی از بیمارستانه‌های تهران در کما است.