مناقصه ها و مزايده ها
 
آرشيو
نمايش خبر در تاريخ
روز:  
ماه :  
سال :  
آگهی مناقصه عمومی ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری وﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)
تین نیوز| شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در نظر دارد: ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری وﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی با مشخصات ذیل  از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ. ادامه
آگهی اﺟﺮا ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)
تین نیوز| ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) در ﻧﻈﺮ دارد :ﻣﻮﺿﻮع " اﺟﺮا ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ. ادامه
مناقصه بهسازی راه اصلی باباکلان - چرام (۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۱)
مناقصه بهسازی راه اصلی باباکلان - چرام
تین نیوز| مناقصه بهسازی راه اصلی باباکلان - چرام (ورودی چرام کيلومتر ۰۰+۰ الی ۰۰+۶ ) توسط اداره کل راه و شهر سازی استان کهگيلويه و بويراحمد با برآورد مالی92654182371 ریال در دو مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶ - شانزدهم فروردين ماه يک ...ادامه
مناقصه محوطه سازی مجتمع فرهنگی هنری دوگنبدان
تین نیوز| مناقصه محوطه سازی مجتمع فرهنگی هنری دوگنبدان(تپه آفتابگردان) توسط اداره کل راه و شهر سازی استان کهگيلويه و بويراحمد با برآورد مالی 11549307940 ریال در یک مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶ - شانزدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد ...ادامه
مناقصه ارزيابی کيفی تکميل عمليات اجرايی قطعه دوم کنارگذر رزن
تین نیوز| مناقصه ارزيابی کيفی تکميل عمليات اجرايی قطعه دوم کنارگذر رزن توسط اداره كل راه وشهرسازی استان همدان با برآورد مالی 118000000000 ریال در یک مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶ - شانزدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش  ...ادامه
مناقصه تهيه، طبخ و توزيع غذا توسط ستاد وزارت راه وشهرسازی
تین نیوز| مناقصه تهيه، طبخ و توزيع غذا توسط ستاد وزارت راه وشهرسازی در دو مرحله برگزار می شود. تاريخ بازگشايی پاکات      ۸ / ۱ / ۱۳۹۶ - هشتم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش      مهلت ارسال پيشنهاد      ۸ / ۱ / ۱۳۹۶ - هشتم فروردين ماه يک هزار ...ادامه
تغيير تاريخ بازگشائی مناقصه شماره ۹۵/۶۶
تین نیوز| تغيير تاريخ بازگشائی مناقصه شماره ۹۵/۶۶پروژه حفاظت و نگهداری از اراضی دولتی تحت تملک اين اداره کل توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در یک مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود ...ادامه
مناقصه جوشکاری ۵۰۰۰ بند جوش ترميت خطوط در اداره کل راه آهن خراسان
تین نیوز| مناقصه جوشکاری ۵۰۰۰ بند جوش ترميت خطوط در اداره کل راه آهن خراسان توسط اداره کل راه آهن خراسان در یک مرحله بر گزار می شود. تاريخ بازگشايی پاکات      ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۶ - بيست و دوم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش      مهلت ارسال پيشنهاد     ...ادامه
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور زاهدان - خاش
تین نیوز| مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور زاهدان - خاش حدفاصل کيلومتر ۱۰ الی ۲۰ توسط اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سيستان وبلوچستان با برآورد مالی 35899000000 ریال در یک مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۹ / ۱ / ۱۳۹۶ - نهم فروردين ماه ...ادامه
مناقصه عمليات حمل قير جهت محور های شريانی شمال استان سیستان بلوچستان
تین نیوز| مناقصه عمليات حمل قير جهت محور های شريانی شمال استان توسط اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سيستان وبلوچستان با برآورد مالی 11969388600 ریال در یک مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۹ / ۱ / ۱۳۹۶ - نهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود ...ادامه
مناقصه تعمير و نگهداری خطوط ريلی داخلی مجتمع بندری شهيدرجايی
تین نیوز| مناقصه تعمير و نگهداری خطوط ريلی داخلی مجتمع بندری شهيدرجايی توسط اداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان - شهيد رجائی با برآورد مالی 4447200000 ریال در یک مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۶ - بيست و هفتم فروردين ماه يک هزار ...ادامه
مناقصه خريد تعداد ۱۶۰ دستگاه رايانه و متعلقات آن
تین نیوز| مناقصه خريد تعداد ۱۶۰ دستگاه رايانه و متعلقات آن توسط اداره كل تداركات راه آهن ج.ا.ا در یک مرحله برگزار می شود. تاريخ بازگشايی پاکات      ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۶ - پانزدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش      مهلت ارسال پيشنهاد      ۱۵ / ۱ / ...ادامه
ارزیابی کیفی پروژه اصلاح و ترميم جوشهای محور هفت تپه - اهواز - بندر امام
تین نیوز| ارزیابی کیفی پروژه اصلاح و ترميم جوشهای محور هفت تپه - اهواز - بندر امام توسط اداره کل راه آهن جنوب با برآورد مالی 3960951200 ریال در یک مرحله برگزار می شود.     تاريخ بازگشايی پاکات      ۷ / ۱ / ۱۳۹۶ - هفتم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش   ...ادامه
ارزیابی کیفی واگذاری امور آتش نشانی و اطفاء حريق اداره كل راه آهن كرمان
تین نیوز| ارزیابی کیفی واگذاری امور آتش نشانی و اطفاء حريق اداره كل راه آهن كرمان توسط اداره کل راه آهن کرمان با برآورد مالی 3762000000 ریال در یک مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۶ - بيست و يکم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش  ...ادامه
مناقصه خريد، حمل، تحويل ونصب ۱۴ عدد پايه چراغ های دريايی بر روی موج شکن ها
تین نیوز| مناقصه خريد، حمل، تحويل ونصب ۱۴ عدد پايه چراغ های دريايی بر روی موج شکن های مردمی سواحل جنوب کشور توسط اداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان - شهيد رجائی با برآورد مالی 7047693114 ریال در یک مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۲۳ / ۱ / ۱۳۹۶ ...ادامه
مناقصه خريد و تحويل ۴۰۰۰ متر مکعب بالاست
تین نیوز| مناقصه خريد و تحويل ۴۰۰۰ متر مکعب بالاست توسط اداره کل راه آهن جنوب با برآورد مالی54000000000 ریال در یک مرحله برگزار می شود. تاريخ بازگشايی پاکات      ۷ / ۱ / ۱۳۹۶ - هفتم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش      مهلت ارسال پيشنهاد      ۶ ...ادامه
مناقصه مطالعات فاز يک ودو ساختمان آموزشی و خدماتی شرکت فرودگاهها
تین نیوز| مناقصه مطالعات فاز يک ودو ساختمان آموزشی و خدماتی شرکت فرودگاهها ناوبری هوايی ايران توسط شرکت فرودگاه های کشور برگزار می شود. تاريخ بازگشايی پاکات      ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۶ - بيستم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش      مهلت ارسال پيشنهاد     ...ادامه
مناقصه فهارس بهای پايه فرودگاهی و وندور ليست جامع
تین نیوز| مناقصه فهارس بهای پايه فرودگاهی و وندور ليست جامع توسط شرکت فرودگاه های کشور برگزار می شود. تاريخ بازگشايی پاکات      ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۶ - بيستم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و شش      مهلت ارسال پيشنهاد      ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۶ - نوزدهم فروردين ...ادامه
فراخوان آگهی ارزيابی كيفی سازندگان خودروهای سنگين، نيمه سنگين، امداد و نجات، فرماندهی و نردبانی آتش نشانی
تین نیوز| فراخوان آگهی ارزيابی كيفی سازندگان خودروهای سنگين، نيمه سنگين، امداد و نجات، فرماندهی و نردبانی آتش نشانی توسط سازمان بنادر و دريانوردی به صورت یک مرحله ای اعلام می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات      ۳ / ۲ / ۱۳۹۶ - سوم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و شش  ...ادامه
مناقصه خريد و نصب ايزوگام مسلح (سيم دار)به متراژ۲۲۰۰۰متر
تین نیوز| مناقصه خريد و نصب ايزوگام مسلح (سيم دار)به متراژ۲۲۰۰۰متر مربع جهت پوشش بام پايانه مرزی خسروی (نقطه صفر مرزی) با ضمانت نامه ۱۰ساله توسط اداره کل حمل و نقل و پايانه های استان کرمانشاه با برآورد مالی 2450000000 ریال در یک مرحله برگزار می شود.      تاريخ بازگشايی پاکات   ...ادامه
نظرسنجی
آيا از اطلاعات مركز مديريت راههاي كشور www.141.ir در هنگام سفر استفاده مي كنيد؟
 

آگهی مناقصه عمومی ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری وﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)

آگهی اﺟﺮا ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره)

مناقصه بهسازی راه اصلی باباکلان - چرام

مناقصه محوطه سازی مجتمع فرهنگی هنری دوگنبدان

مناقصه ارزيابی کيفی تکميل عمليات اجرايی قطعه دوم کنارگذر رزن

مناقصه تهيه، طبخ و توزيع غذا توسط ستاد وزارت راه وشهرسازی

تغيير تاريخ بازگشائی مناقصه شماره ۹۵/۶۶

مناقصه جوشکاری ۵۰۰۰ بند جوش ترميت خطوط در اداره کل راه آهن خراسان

مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور زاهدان - خاش

مناقصه عمليات حمل قير جهت محور های شريانی شمال استان سیستان بلوچستان

مناقصه تعمير و نگهداری خطوط ريلی داخلی مجتمع بندری شهيدرجايی

مناقصه خريد تعداد ۱۶۰ دستگاه رايانه و متعلقات آن

ارزیابی کیفی پروژه اصلاح و ترميم جوشهای محور هفت تپه - اهواز - بندر امام

ارزیابی کیفی واگذاری امور آتش نشانی و اطفاء حريق اداره كل راه آهن كرمان

مناقصه خريد، حمل، تحويل ونصب ۱۴ عدد پايه چراغ های دريايی بر روی موج شکن ها

مناقصه خريد و تحويل ۴۰۰۰ متر مکعب بالاست

مناقصه مطالعات فاز يک ودو ساختمان آموزشی و خدماتی شرکت فرودگاهها

مناقصه فهارس بهای پايه فرودگاهی و وندور ليست جامع

فراخوان آگهی ارزيابی كيفی سازندگان خودروهای سنگين، نيمه سنگين، امداد و نجات، فرماندهی و نردبانی آتش نشانی

مناقصه خريد و نصب ايزوگام مسلح (سيم دار)به متراژ۲۲۰۰۰متر

 
 
 
 
تین نیوز اولین فعالت خود را در حوزه خبری آغاز کرده و در طول هشت سال، بیش از دويست و هفتاد هزار خبر و مطلب را با رویکرد تحلیلی و نقادانه منتشر کرده است این شبکه خبری، از طریق تعامل سازنده با نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل، رسانه ها و منابع خبری ، در حال حاضر جزو رتبه های برتر در بین رسانه های الکترونیک تخصصی در ایران است.
تلفن : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۹
نمابر : ۰۲۱۴۴۶۰۳۷۸۵
آدرس: تهران خیابان اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، کوچه بهارک، پلاک 9
عمومی زیربنایی جاده‌ای ريلی هوایی دريایی شهری خودرو حوادث رسانه‌‌ها سایر استان‌ها وبلاگ ها English