| کد خبر: 27301 |

در پنجمین جلسه کمیته آمار بخشی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد؛

تین نیوز |   پنجمین جلسه كمیته آمار بخشی وزارت راه وشهرسازی با تاكید سخنرانان بر اینكه باید به آسیب شناسی نظام آمارگیری در وزارتخانه و ارائه آن به مركز آمار كشور توجه جدی شود از عملیاتی شدن بانك جامع اطلاعات عملكردی بخش حمل ونقل خبر داد.

به گزارش تین نیوز از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر كه در پنجمین جلسه كمیته آمار بخشی وزارتخانه كه به مناسبت روز ملی آمار برگزار شده بود، سخن می گفت با اشاره به اینكه متاسفانه در عرصه عمل اعتقادی به آمارها وجود ندارد و از انبوه اطلاعات تهیه شده استفاده مطلوب نمی‌شود، بیان داشت: در كشور به علت عدم استفاده از آمار شاهد عدم توازن در توزیع اعتبارات و آمایش سرزمینی هستیم و تصمیمات متناسب كمتر اتخاذ شده است.

امیر امینی با آسیب‌شناسی بخش‌های آمار اظهار كرد: آمارها به صورت مكرر و به صورت داده‌های ناهمسان در مورد واحد یكسانی ارائه می‌شود كه باید تعاریف را مشابه تعریف و این مشكل را رفع كرد. همچنین مشكل دیگر این است مفهوم آماری داده‌‌ها برای افرادی كه آ» را تولدی می كنند مشخص نیست.
رئیس كمیته آمار بخشی وزارت راه وشهرسازی در ادامه سخنانش با تاكید بر وجود فاصله بین بدنه تولید‌كنندگان داده‌ها و استفاده كنندگان از آنها یادآور شد: یك دیگر از آسیبهای آماری پیوسته نبودن آنها است به طوری كه لایه‌های آماری در حوزه‌‌های مختلف با یكدیگر مرتبط نیستند.

امیری اضافه كرد: با توجه عدم یكپارچگی آمار تصمیمات نیز متناسب با آن پراكنده است و مشكل دیگر طرح آمارها در سط مدیران است در حالی كه آمارها باید در سطح كارشناسی تحلیل و تصمیم سازی شود و سطح كلان به جای سطوح كارشناسی تصمیم‌گیری می‌كند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل تصریح كرد: آمارها در فرایند كار تهیه نمی‌شود و 90 درصد اقلام آماری در حوزه راه و شهرسازی به صورت دستی ارائه می‌شود و مكانیزه نیست كه میزان آمار گاها تا چندین برابر با سیستم‌های مكانیزه اختلاف دارد.

وی تاكید كرد: نگاه معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل دادن آزادی كامل به شركت‌های و سازمان‌های تابعه در تولید داده است و اگر سامانه‌ای در زیربخش‌ها وجود ندارد مكلف هستیم تا در ستاد بستری برای استقرار سامانه و درج داده‌ها فراهم كنیم.

امیری تصریح كرد: وجود سامانه‌های مختلف نشان از بی سامانی است و باید به دنبال یكپارچه سازی سامانه‌ها باشیم تا چراغ راه‌مان باشد.
 
بازنگری در شاخص‌های عملكردی وزارت راه و شهرسازی
 بنابر این گزارش در پنجمین جلسه كمیته آمار بخشی وزارت راه وشهرسازی مدیركل دفترآمار وتلفیق برنامه با ارئه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در آن دفتر اعلام كرد: بازنگری در شاخص‌های اختصاصی عملكردی وزارت راه و شهرسازی آغاز شده است و تاكنون 230 شاخص آماری مورد شناسایی و بازبینی قرار گرفته است كه در نظر داریم در بخش هایی كه تاكنون داده‌های گذشته جمع آوری نشده است؛ نیز اقدام لازم صورت گیرد.

مهدی قربانی ابراز داشت: طراحی و پیاده سازی سامانه بانك جامع حمل ونقل با تغییرات جدید و نگارش جدید آماده شده است و در حال عملیاتی كردن سامانه هستیم.

دبیر كمیته آمار بخشی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: در دفترآمار وتلفیق برنامه تصویر بخشی وزارت راه وشهرسازی تدوین شده است كه در این بخش عملكرد سال 1392 و شش ماهه 1393 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل با قید درصد رشد و تحقق برنامه آمده است.

قربانی افزود: همچنین برنامه 1404 بر اساس طرح جامع حمل و نقل و مسكن و شهرسازی ، برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای برنامه ریزی و دیگر موارد تهیه شده است.

مدیركل دفترآمار وتلفیق برنامه تاكید كرد: عملكرد برنامه پنجم توسعه بر اساس موارد قانونی برنامه با جداول شاخص‌های حمل ونقلی و مسكن و شهرسازی، جداول مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیره نیز در دفترآمار وتلفیق برنامه تهیه شده است.

همچنین در ادامه پنجمین جلسه كمیته آمار بخشی وزارت راه وشهرسازی سرپرست مركز فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر یكپارچه سازی سامانه‌های موجود وزارت راه وشهرسازی تاكید كرد و گفت: فاز دوم سامانه سبا مشتمل بر اطلاعات پروژه‌های در دست اجرای وزارتخانه از تیرماه امسال عملیاتی شده است و امیدواریم برزو رسانی اطلاعات در این سامانه صورت گیرد.

جواد رادسعید اعلام كرد: در حال حاضر 11 درصد كل اطلاعات داده شده به ستاد وزارتخانه مكانیزه شده است و 417 شاخص دستی و 90 شاخص مكانیزه تاكنون شناسایی شده است.
 
چالش‌های مركز آمار ایران و نظام آماری كشور
 عوض علیپور، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مركز آمار ایران كه به مناسبت روز ملی آمار در پنجمین جلسه كمیته آمار بخشی وزارت راه شهرسازی حضور یافته بود با اشاره به چالش‌های مركز آمار ایران و نظام آماری كشور یادآور شد: مشكل دریافت اطلاعات آماری از دستگاه‌های اجرایی كشور، فقدان نظام آمارهای ثبتی و سیستم اطلاعاتی -عملیاتی مرتبط در دستگاه‌های اجرایی، عدم استفاده از استانداردهای آماری و تعاریف و مفاهیم یكسان در دستگاه‌های اجرایی و فعال نبودن كمیته آمارهای بخشی در دستگاه‌های اجرایی از جمله چالش ها است.

وی ادامه داد: از دیگر چالش‌های مركز آمار ایران و نظام آماری كشور، پایین بودن سطح سواد آماری و فرهنگ آماری در جامعه، عدم استناد به آمارهای مراجع رسمی و فقدان نظام آماری یكپارچه در كشور است.
معاون اقتصادی و محاسبات ملی مركز آمار با اشاره به الزامات قانونی ارائه آمار یادآور شد: نقش محوری شورای عالی آمار به عنوان مرجع اصلی هدایت و راهبری نظام آماری كشور مصوب 1353 كه "تعیین سیاست كلی برنامه های آماری كشور و نحوه توزیع فعالیت های آماری بین سازمانهای مسئول" را به عهده این شورا گذاشته است.

همچنین بر اساس ماده 18 آئین نامه نظارت بر طرح های آمارگیری نمونه ای، سرشماری ها و ساماندهی نظام آمارهای ثبتی مصوب 7/6/1387 شورای عالی آمار " به منظور تحقق بند ب ماده 6 برنامه ملی آمار، دستگاه‌های اجرایی موظفند بلافاصله پس از ساماندهی و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی – عملیاتی خود، آمارهای حاصل از این سیستم‌ها را برای قرار گرفتن در پایگاه اطلاعات آماری كشور، به صورت برخط (Online) دراختیار مركز آمار ایران قرار دهند.”

وی افزود: اعلام مرجعیت مركز آمار ایران به عنوان متولی اصلی تهیه، تولید و انتشار آمارهای رسمی كشور با تصویب ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی است.

علیپور با اشاره با الزامات آماری ذكر شده در ماده 40 قانون مدیریت خدمات كشوری تصریح كرد: مطابق بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مركز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی در كشور است.

در ادامه پنجمین جلسه كمیته آمار بخشی وزارت راه شهرسازی، معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی كشور با اشاره به اینكه نبض اقتصادی كشور در سه بخش نرخ‌های تورم، بیكاری و رشد می تپد، گفت: وزارت راه وشهرسازی اقداماتی را زیر پوشش خود دارد كه بخش قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است لذا باید از نظر آماری توجه خاصی به این بخش و آمارهای آن داشت.
نعمت‌الله رضایی ادامه داد: نظام آماری كشور غیرمتمركز است و استاندارد‌های آماری و مهرنظارت مركز آمار بر آمارهای وزارت راه وشهرسازی باید بخورد.

وی با اشاره به منابع آماری مركز آمار كشور یادآور شد: طراحی و اجرای سرشماری‌‌ها و طرح ‌های آمارگیری نمونه‌ای دو روشی است كه در حال حاضر اجرا و مشكلی در عملیاتی كردن آن وجود ندارد اما در مورد سوم كه شامل ساماندهی نظام‌های آماری كشور می‌شود در این زمینه مشكل داریم.

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی كشور با تاكید بر اینكه ثبت‌های اداری باید به ثبت‌های آماری برسد، بیان داشت: چهار عامل جمعیت، املاك، فعالیت و كسب وكار می تواند گردش جامع از نظام آماری ارائه نماید.
وی توضیح داد: در بخش املاك از سامانه املاك و مستغلات كشور، بخش جمعیت از سامانه سازمان ثبت احوال، كسب و كار نیز از سامانه سازمان امور مالیاتی كشور استفاده می‌شود.

بنابر این گزارش پنجمین جلسه كمیته آمار بخشی وزارت راه شهرسازی آخرین نگارش سامانه سجا و وضعیت هر یك از سازمان ها و شركت ها ارائه و در خصوص تصویر بخشی وزارت راه و شهرسازی و ضرورت به روز رسانی داده های آن توسط سازمان ها و شركت ها توضیحاتی ارائه شد.

تقدیر از نمایندگان سازمان ها و شركت های برتر در حوزه آمار و اطلاعات بخشی آخرین برنامه پنجمین جلسه كمیته آمار بخشی وزارت راه شهرسازی بود.

ذكر این نكته ضروری است كه دفترآمار و تلفیق برنامه ستاد وزارت راه و شهرسازی وظیفه شناسایی نیازهای آماری وزارتخانه و واحدهای استانی و وابسته از طریق استقرار نظام آمارهای ثبتی به منظور احصاء نیازهای آماری كشور با همكاری و هماهنگی مركز آمار ایران و ایجاد و به روز‌آوری پایگاه اطلاعات آماری وزارتخانه و فراهم نمودن زمینه اتصال آن به پایگاه اطلاعات آماری بخشی و شبكه اطلاع رسانی كشور با هماهنگی مركزآمارایران و تهیه سالنامه ، فصلنامه ، ماهنامه و گزارش های آماری تخصصی برحسب نیاز دارد.

نگهداری بانك های اطلاعاتی بخش راه و شهرسازی و انجام اقدامات لازم برای تامین امنیت اطلاعات، بررسی برنامه ها و طرحهای زیر بخش ها و تلفیق آنها در چارچوب برنامه های راهبردی و كلان بخش حمل ونقل، مسكن و شهرسازی، تلفیق برنامه های راه و شهرسازی به منظور هماهنگی در بودجه واجرای برنامه های توسعه كشور و با هدف انسجام و یكپارچگی از دیگر وظایف دفترآمار و تلفیق برنامه ستاد وزارت راه و شهرسازی است.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین