| کد خبر: 59470 |

تین نیوز | در ۹ماهه اول سال گذشته تعداد ۱۰۷۲۴۱ دستگاه از کل ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری ایران به ساختمان‌های مسکونی اختصاص داشته که ۲۲.۲درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده است.
 
در 9 ماه اول سال گذشته مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری ایران به‌قیمت جاری حدود 616394 میلیارد ریال بوده است که 5.4 درصد نسبت به 9ماهه اول سال 1392 افزایش نشان می‌دهد. از کل مبلغ سرمایه‌گذاری مذکور ساختمان‌های مسکونی با 79.5 درصد بیشترین سهم را داشته است.
 
43.1 درصد از سرمایه‌گذاری فوق در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی انجام پذیرفته است که به‌ترتیب با 27.6 درصد، 9.1 درصد و 6.4 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
 
در مقایسه با نه ماه اول سال 92 سرمایه‌گذاری مزبور در استان‌های تهران و اصفهان به‌ترتیب 7.3 و 8.8 درصد افزایش داشته است، در حالی که در استان خراسان رضوی 13.2 درصد کاهش داشته است.
 
کاهش 19.3درصدی ساختمان‌های شروع‌شده
در مدت مورد گزارش احداث 127563 دستگاه ساختمان بخش خصوصی در مناطق شهری ایران شروع شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 19.3 درصد کاهش یافته است. برای این ساختمان‌ها حدود 574435 میلیارد ریال هزینه و 74.9 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات پیش‌بینی شده است.
 
متوسط هزینه‌های بنای ساختمان‌های شروع شده حدود 4503 میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آنها 587 مترمربع و هزینه سطح کل زیربنا و هزینه یک مترمربع بنای ساختمان‌ها به‌ترتیب 27.5 درصد 7.3 درصد، 18.8 درصد افزایش یافته است.
 
همچنین از کل تعداد ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری ایران، 13.7 درصد به استان تهران، 10.6 درصد به استان اصفهان و 6.8 درصد به استان آذربایجان غربی تعلق داشته است.
 
در استان تهران احداث 17453 دستگاه ساختمان با حدود 168930 میلیارد ریال هزینه پیش‌بینی شده و حدود 17.6 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات شروع شده که تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است.
 
در استان اصفهان تعداد 13466 دستگاه ساختمان با حدود 53936 میلیارد ریال هزینه پیش‌بینی شده و 6.9 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات شروع به احداث شده که تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.
 
در استان آذربایجان غربی تعداد 8611 دستگاه ساختمان با حدود 26932 میلیارد ریال هزینه پیش‌بینی شده و حدود 4.2 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات شروع به احداث شده که تعداد آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.5 درصد کاهش یافته است.
 
کاهش 22درصدی ساختمان‌های مسکونی شروع‌شده
در نه‌ماهه اول سال گذشته تعداد 107241 دستگاه از کل ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری ایران به ساختمان‌های مسکونی اختصاص داشته که 22.2 درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده است. برای این ساختمان‌ها حدود 431717 میلیارد ریال هزینه و 58.2 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات در نظر گرفته شده است.
 
در مدت یادشده برای هر دستگاه ساختمان مسکونی شروع شده در مناطق شهری ایران به‌طور متوسط معادل 4026 میلیون ریال هزینه بنا، 542 مترمربع سطح کل زیربنا و حدود 7.4 میلیون ریال هزینه یک مترمربع بنا پیش‌بینی شده که نسبت به نه ماه اول سال 92 متوسط هزینه سطح کل زیربنا و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها به‌ترتیب 25.2 درصد، 6.9 و 17 درصد افزایش یافته است.
 
در نه ماه اول سال گذشته احداث 16934 دستگاه ساختمان مسکونی در تهران شروع شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 15.7 درصد کاهش یافته است. هزینه این ساختمان‌ها حدود 134980 میلیارد ریال و سطح کل زیربنای طیقات آنها 15.3 میلیون مترمربع پیش‌بینی شده است.
 
میانگین هزینه بنای ساختمان‌های فوق معادل 7971 میلیون ریال، متوسط سطح کل زیربنای آنها 902 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها حدود 8.8 میلیون ریال برآورد شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته متوسط هزینه، سطح زیربنا و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها به‌ترتیب 24.9 درصد، 7.6 و 16 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
در 9 ماه مورد گزارش ساخت تعداد 11257 دستگاه ساختمان مسکونی در استان اصفهان شروع شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.1 درصد کاهش یافته است. هزینه این ساختمان‌ها معادل 38277 میلیارد ریال و سطح کل زیربنای طبقات آنها 4.8 میلیون مترمربع پیش‌بینی شده است.
 
در این استان میانگین هزینه بنای ساختمان‌های مسکونی شروع شده حدود 3400 میلیون ریال میانگین سطح کل زیربنای آنها 427 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها حدود 8 میلیون ریال پیش‌بینی شده که نسبت به نه ماه اول سال 92 هزینه بنای ساختمان‌ها، میانگین سطح کل زیربنا و هزینه یک مترمربع بنای آنها به‌ترتیب 35.6 درصد، 10.6 و 22.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
تعداد ساختمان‌های مسکونی شروع شده در استان آذربایجان غربی 7088 دستگاه بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3.6 درصد افزایش داشته است. برای این ساختمان‌ها معادل 18319 میلیارد ریال هزینه و حدود 3 میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات پیش‌بینی شده است.
 
در این استان میانگین هزینه بنای ساختمان‌های مسکونی شروع شده حدود 2584 میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آنها 424 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها حدود 6.1 میلیون ریال پیش‌بینی شده که نسبت به نه ماه اول سال 92 هزینه بنای ساختمان‌ها، میانگین سطح کل زیربنا و هزینه یک مترمربع بنای آنها به‌ترتیب 60.8 درصد، 41.3 و 13.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
کاهش 13درصدی ساختمان‌های تکمیل‌شده
در نه ماه اول سال 93 تعداد 149 هزار و 661 دستگاه ساختمان در مناطق شهری ایران توسط بخش خصوصی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است. برای این ساختمان‌ها که سطح کل زیربنای طبقات آنها 80.2 میلیون مترمربع بوده معادل 491966 میلیارد ریال هزینه شده است.
 
متوسط هزینه بنای ساختمان‌های فوق معادل 3287 میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آن‌ها 536 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها معادل 6.1 میلیون ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل متوسط هزینه بنا، میانگین سطح کل زیربنا و هزینه یک مترمربع بنای ساختمان‌ها به‌ترتیب 20.9 درصد، 4/. و 20.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
استان تهران 14.2 درصد، استان اصفهان 10.2 درصد و استان آذربایجان شرقی 7.9 درصد از کل تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق شهری ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
 
در استان تهران تعداد 21248 دستگاه ساختمان تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 42.5 درصد کاهش داشته است. هزینه ساخت این ساختمان‌ها و سطح کل زیربنای طبقات آنها به‌ترتیب 138857 میلیارد ریال و 17.8 میلیون مترمربع بوده است.
 
در استان اصفهان تعداد 15233 دستگاه ساختمان تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33.7 درصد کاهش داشته است. هزینه ساخت این ساختمان‌ها و سطح کل زیربنای طبقات آنها به‌ترتیب 35376 میلیارد ریال و 5.9 میلیون مترمربع بوده است.
 
در استان آذربایجان شرقی تعداد 11844 دستگاه ساختمان تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5.9 درصد کاهش داشته است. هزینه ساخت این ساختمان‌ها و سطح کل زیربنای طبقات آنها به‌ترتیب 25681 میلیارد ریال و 5.3 میلیون مترمربع بوده است.
 
کاهش 12.5درصدی ساختمان‌های مسکونی تکمیل‌شده
از کل ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق شهری ایران 132 هزار و 745 دستگاه ساختمانی بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. هزینه بنای ساختمان‌های فوق حدود 405947 میلیارد ریال و سطح کل زیربنای طبقات آن‌ها 66.9 میلیون مترمربع است.
 
میانگین هزینه بنای ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری ایران معادل 3058 میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای ساختمان‌های فوق 504 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها حدود 6.1 میلیون ریال بوده است که در مقایسه با نه ماه اول سال 92 میانگین هزینه و هزینه یک مترمربع بنای ساختمان‌ها به‌ترتیب 16 و 19.6 درصد افزایش داشته، در حالی که سطح کل زیربنای ساختمان‌ها 3.1 درصد کاهش یافته است.
 
در استان تهران تعداد 20056 دستگاه ساختمان مسکونی در نه ماه اول سال 93 توسط بخش خصوصی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 42.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. هزینه ساخت این ساختمان‌ها حدود 121243 میلیارد ریال و سطح کل زیربنای طبقات آنها 15.7 میلیون مترمربع بوده است.
 
متوسط هزینه بنای ساختمان‌های فوق حدود 6045 میلیون ریال، متوسط سطح کل زیربنای آنها 782 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها معادل 7.7 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته متوسط هزینه سطح کل زیربنا و هزینه یک مترمربع بنای ساختمان‌ها به‌ترتیب 37.6 درصد، 12 درصد و 22.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
در استان اصفهان ﺗﻌﺪاد 13426 دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن " ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ" در 9 ماه اول سال گذشته توسط ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ شد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ 30.7 درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ داشته است. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫـﺎ ﻣﻌﺎدل 29483 میلیارد رﯾـﺎل و ﺳـﻄﺢ ﮐﻞ زﯾﺮبنای ﻃﺒﻘﺎت آنها 4.8 ﻣﯿ ﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎی ﻓﻮق حدود 2196 میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آنها 354 مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آنها معادل 6.2 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته متوسط هزینه و هزینه یک مترمربع بنای ساختمان‌ها به‌ترتیب 6.5 درصد و 30.3 درصد افزایش یافته در حالی که سطح کل زیربنای ساختمان‌ها 18.2 درصد کاهش داشته است.
 
در استان آذربایجان شرقی تعداد 10860 دستگاه ساختمان مسکونی توسط بخش خصوصی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.2 درصد کاهش داشته است. هزینه بنای این ساختمان‌ها حدود 22154 میلیارد ریال و سطح کل زیربنای طبقات آنها 4.5 میلیون مترمربع بوده است.
 
میانگین هزینه‌ بنای ساختمان‌های فوق حدود 2040 میلیون ریال، متوسط کل زیربنای آنها 413 مترمربع و هزینه یک مترمربع زیربنای آنها 4.9 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته میانگین هزینه بنای ساختمان‌ها و سطح زیربنای آنها به‌ترتیب 4.1 و 15.2 درصد کاهش یافته، در حالی که هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها 13 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
در 9 ماه اول سال 93 از کل تعداد 143 هزار و 125 دستگاه ساختمان مسکونی و مسکونی و غیرمسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی بناهای دارای یک واحد مسکونی با 31.9درصد بیشترین سهم را داراست. ساختمان‌های شامل دو واحد مسکونی با 20.8 درصد و سه واحد مسکونی با 20.8 درصد و چهار واحد مسکونی با 15.8 درصد در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. تعداد کل واحدهای مسکونی ایجاد شده در ساختمان‌های فوق برابر 539644 دستگاه است.
 
متوسط سطح زیربنای این واحدهای مسکونی 135 مترمربع بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.5 درصد افزایش یافته است. از کل تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده استان تهران 23.1 درصد، استان خراسان 7.5 درصد و استان اصفهان 7 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
 
از تعداد 20685 دستگاه ساختمان مسکونی و مسکونی و غیرمسکونی توأم تکمیل شده در استان تهران 30 درصد را ساختمان‌های دارای سه واحد مسکونی، 26.6 درصد را دارای 7 واحد مسکونی و بیشتر و 26.3 درصد را دارای 4 واحد مسکونی تشکیل می‌دهند. تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده در این استان 124 هزار و 558 واحد است. میانگین سطح زیربنای این واحدهای مسکونی 134 مترمربع بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 2.9 درصد کاهش داشته است.
 
در استان خراسان رضوی تعداد 10648 دستگاه ساختمان "مسکونی" و "مسکونی و غیرمسکونی توأم" در 9 ماه اول سال 93 تکمیل شده است. از این تعداد بناهای دارای یک واحد مسکونی 32.1 درصد، دو واحد مسکونی 18.5 درصد و هفت واحد مسکونی و بیشتر 17.6 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
 
تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده در این استان 40607 دستگاه بوده و متوسط سطح زیربنای آنها 130 مترمربع است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 4.8 درصد افزایش یافته است.
 
همچنین تعداد 14134 دستگاه ساختمانی مسکونی و مسکونی و غیرمسکونی توأم در استان اصفهان تکمیل شده که 43.7 درصد آن را ساختمان‌های دارای دو واحد مسکونی، 23.8 درصد را یک واحد مسکونی و 16.2 درصد را سه واحد مسکونی به خود اختصاص داده‌اند.
 
ساختمان‌های فوق شامل 37 هزار و 842 واحد مسکونی است. میانگین سطح زیربنای این واحدهای مسکونی 137 مترمربع بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.4 درصد افزایش یافته است.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین