| کد خبر: 14517 |

تین نیوز |   پروژه مشهدمال در دستوركار شورایعالی شهرسازی و معماری قرار گرفت كلیات طرح جامع شهرمشهد و مسایل اصلی مربوط با حضور وزیر راه و شهرسازی ارائه و مصوب شد كه دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستوركار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را برای ارائه در شورایعالی تهیه كند.
به گزارش تین نیوز از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب كرد كه ازتاریخ اعلام مصوبات این شورا ضروری است كلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق ،صدور مجوز و یا هراقدام اداری دیگری كه در تعارض با هریك از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذكر است خودداری كرده و درموارد مذكور منتظر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.
شورایعالی شهرسازی و معماری اعلام كرد: در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور مصوب 12/10 78 هیات محترم وزیران در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 23/4/93 با توجه به شرایط ویژه شهر مشهد و فاصله زمانی طولانی از تصویب آخرین طرح جامع و نظر به موضوعات و مسایل متعدد، دراین رابطه گزارشی از كلیات طرح جامع شهرمشهد و مسایل اصلی مربوط به آن ارائه شد.
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را درباره طرح جامع مشهد مصوب كرد:
1- جهت حفظ باغات و كاربری های سبز، شورا موارد زیر را مقرر می دارد:
1-1)كلیه باغات موجود كه درطرحهای تفصیلی و یا در طرح جامع لحاظ و موردتایید قرارگرفته اند و در كارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ 29/9/89 دارای كاربری سبز می باشند، باهمین كاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییركاربری آنهابه عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهدشد.
2-1)كلیه باغات موجود(خصوصاباغ ملك آباد) كه درطرح جامع موردتائیدكارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان مورخ 29/9/89 و از آنهاباكاربری باغ یادشده است و درطرح تفصیلی دارای كاربریهایی به غیراز كاربری سبز و یا باغ می باشند، باكاربری باغ تثبیت شده و هرگونه تغییر دركاربری آنها به هراستنادی مغایرت اساسی تلقی می شود.
3-1)گزارش اقدامات انجام شده درباره موضوع بندهای مذكور به صورت مجزا باید حداكثر ظرف دو هفته توسط اداره راه و شهرسازی استان به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
تبصره: معیارتشخیص وضع موجود مندرج دربندهای 1-1و2-1 مندرجات مربوط به وضعیت موجودكاربریها درصورتجلسه كارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 8/10/92 است.
2) در راستای پیشگیری ازعوارض شدیدا زیانبار زیست محیطی برای شهر مشهد وبه منظور جلوگیری ازافزایش این عوارض، مقرر می شود:
1-2)هرگونه استقرارجدید ویا هرگونه توسعه اعم از درونی ویا بیرونی درصنایع موجود مستقر در پهنه غرب مشهد:دشت آبخوان (محورمشهد- قوچان)، با لحاظ یافته های مطالعات طرح فرادست مجموعه شهری مشهد، ممنوع می باشد.
2-2) اداره راه و شهرسازی استان موظف است با همكاری سایر ادارات و نهادهای ذیربط نسبت به انتقال تدریجی این صنایع به محل مناسب و مكان یابی قانونی اقدام لازم را بعمل آورد.
3)كلیه مدارك طرح جامع شهرمشهد باید حداكثرظرف مدت یكماه پس از اعلام این مصوبه جهت بررسی و طی فرآیند تصویب به كمیته فنی شماره یك شورایعالی شهرسازی و معماری تحویل داده شود.
1-3) دبیرخانه شورا موظف است پس ازدریافت مدارك نسبت به تسریع در بررسی و به صورت خارج ازنوبت اقدام نماید.
2-3)كمیته فنی شماره یك موظف است بررسی خویش را بارعایت چارچوب زیر و لحاظ سایر بندهای این مصوبه حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از اعلام این مصوبه، انجام داده و نتیجه را برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهد:
1-2-3)بررسی دقیق و اعلام نظركارشناسی درباره كلیه تغییرات كاربریهای خدمات غیرانتفاعی مقیاس شهری(مانندكاربریهای فرهنگی، ورزشی، درمانی،آموزش عالی و... به جزكاربریهای سبز و باغات) به سایركاربریها مورد تاییدكارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ 29/9/89
2-2-3)لزوم جلوگیری از توسعه روستاها و سكونتگاههای واقع در حریم شهرمشهد با توجه به یافته های طرح مجموعه شهری مشهد
3-2-3)لزوم ممانعت از پروژه های بلندمرتبه سازی براساس محدودیت های معرفی شده درطرح جامع
4-2-3) بررسی و اعلام نظركارشناسی درباره تداخل محدوده و حریم مصوب كارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ 21/10/89 و مورخ 16/12/89 بامحدوده شهرستان بینالود(طرقبه وشاندیز)
5-2-3) بررسی دقیق و اعلام نظر كارشناسی درباره موضوع سقف جمعیتی در طرح جامع با توجه به پیش بینی منابع آب
6-2-3) ارزیابی و اعلام نظر كارشناسی درباره فرصت ها و تهدیدهای زیست محیطی طرح
7-2-3) موضوع طرح های مربوط به پادگان لشگر 77 و میدان تیر، پس از تهیه و طی فرآیند قانونی در استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
4)نظربه توجه فوق العاده شورایعالی شهرسازی و معماری به محدوده پیرامونی حرم مطهر ثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و اهمیت آن و نیزسرعت روند اتفاقات دراین محدوده مقرر میشود كمیته فنی شماره یك بااستفاده از مشاوره های تخصصی به بررسی دقیق طرح این محدوده پرداخته و موارد زیر را به عنوان چارچوب در این باره درنظر داشته باشد:
1-4) بررسی و تائید كلیه طرحهای موضعی موثر در بافت پیرامونی حرم مطهر(ازقبیل حیات زیرسطحی،طرح مفصل، راه باغها،خیابانهای شعاعی و ...)دركمیسیون ماده 5 و تصویب آنها در شورایعالی شهرسازی و معماری
2-4)تجدیدنظر در ضوابط طرح بافت پیرامون حرم مطهر، خصوصا ضوابط تجمیع و ضرورت رعایت مقیاس انسانی در ساخت و سازها و پرهیز از ساخت و سازهای درشت دانه بدون رعایت اصول و عدم تناسب با دانه بندی اولیه بافت و پیشینه تاریخی آن
3-4) شناسایی،ثبت و مستندسازی كلیه آثارتاریخی موجود دربافت پیرامونی حرم مطهر به منظور هویت بخشی به این بافت توسط اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری باهمكاری اداره كل راه و شهرسازی استان
4-4)تهیه،تصویب و اجرای طرح موضعی باززنده سازی حداقل یك نمونه از محلات قدیمی درراستای حقظ و احیاء بخشی از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر توسط شركت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری باهمكاری اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری و اداره راه و شهرسازی استان
1-4-4)شناسایی ومعرفی محدوده های فوق الذكر توسط شهرداری حداكثرظرف مدت دوماه پس ازاعلام این مصوبه
5-4)تعیین وتدقیق حرائم آثارتاریخی ثبت شده دربافت پیرامون حرم و تهیه طرح ویژه توسط اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان
6-4)بررسی واعلام نظركارشناسی و ارائه راهكارهای اجرایی درباره صیانت از آثارتاریخی موضوع بند3-4وارائه راهكارهای اجرایی به منظور جلوگیری از ابطال ثبت اثر درشعبات دیوان عدالت اداری
7-4)ارائه راهكار جهت تجدید بنای آثارثبتی تخریبی دربافت پیرامونی حرم
5)دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری موظف است در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستوركار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را جهت ارائه درشورایعالی تهیه نماید.
6) ازتاریخ اعلام مصوبات این جلسه ضروری است كلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق ،صدور مجوز و یا هراقدام اداری دیگری كه در تعارض با هریك از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذكر است خودداری كرده و درموارد مذكور منتطر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.
7)اداره كل راه و شهرسازی استان موظف است باهمكاری سایردستگاه های نظارتی و با بهره گیری از مشاركت عمومی گزارشات نوبه ای از اقدامات مربوط به كلیه مصوبات فوق الذكر و تخلفات احتمالی را هر سه ماه یكبار به دبیرخانه شورایعالی ارسال نماید.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
مهمترین دلیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل را چه می‌دانید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل