| کد خبر: 14517 |

تین نیوز |   پروژه مشهدمال در دستوركار شورایعالی شهرسازی و معماری قرار گرفت كلیات طرح جامع شهرمشهد و مسایل اصلی مربوط با حضور وزیر راه و شهرسازی ارائه و مصوب شد كه دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستوركار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را برای ارائه در شورایعالی تهیه كند.
به گزارش تین نیوز از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب كرد كه ازتاریخ اعلام مصوبات این شورا ضروری است كلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق ،صدور مجوز و یا هراقدام اداری دیگری كه در تعارض با هریك از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذكر است خودداری كرده و درموارد مذكور منتظر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.
شورایعالی شهرسازی و معماری اعلام كرد: در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور مصوب 12/10 78 هیات محترم وزیران در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 23/4/93 با توجه به شرایط ویژه شهر مشهد و فاصله زمانی طولانی از تصویب آخرین طرح جامع و نظر به موضوعات و مسایل متعدد، دراین رابطه گزارشی از كلیات طرح جامع شهرمشهد و مسایل اصلی مربوط به آن ارائه شد.
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را درباره طرح جامع مشهد مصوب كرد:
1- جهت حفظ باغات و كاربری های سبز، شورا موارد زیر را مقرر می دارد:
1-1)كلیه باغات موجود كه درطرحهای تفصیلی و یا در طرح جامع لحاظ و موردتایید قرارگرفته اند و در كارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ 29/9/89 دارای كاربری سبز می باشند، باهمین كاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییركاربری آنهابه عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهدشد.
2-1)كلیه باغات موجود(خصوصاباغ ملك آباد) كه درطرح جامع موردتائیدكارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان مورخ 29/9/89 و از آنهاباكاربری باغ یادشده است و درطرح تفصیلی دارای كاربریهایی به غیراز كاربری سبز و یا باغ می باشند، باكاربری باغ تثبیت شده و هرگونه تغییر دركاربری آنها به هراستنادی مغایرت اساسی تلقی می شود.
3-1)گزارش اقدامات انجام شده درباره موضوع بندهای مذكور به صورت مجزا باید حداكثر ظرف دو هفته توسط اداره راه و شهرسازی استان به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
تبصره: معیارتشخیص وضع موجود مندرج دربندهای 1-1و2-1 مندرجات مربوط به وضعیت موجودكاربریها درصورتجلسه كارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 8/10/92 است.
2) در راستای پیشگیری ازعوارض شدیدا زیانبار زیست محیطی برای شهر مشهد وبه منظور جلوگیری ازافزایش این عوارض، مقرر می شود:
1-2)هرگونه استقرارجدید ویا هرگونه توسعه اعم از درونی ویا بیرونی درصنایع موجود مستقر در پهنه غرب مشهد:دشت آبخوان (محورمشهد- قوچان)، با لحاظ یافته های مطالعات طرح فرادست مجموعه شهری مشهد، ممنوع می باشد.
2-2) اداره راه و شهرسازی استان موظف است با همكاری سایر ادارات و نهادهای ذیربط نسبت به انتقال تدریجی این صنایع به محل مناسب و مكان یابی قانونی اقدام لازم را بعمل آورد.
3)كلیه مدارك طرح جامع شهرمشهد باید حداكثرظرف مدت یكماه پس از اعلام این مصوبه جهت بررسی و طی فرآیند تصویب به كمیته فنی شماره یك شورایعالی شهرسازی و معماری تحویل داده شود.
1-3) دبیرخانه شورا موظف است پس ازدریافت مدارك نسبت به تسریع در بررسی و به صورت خارج ازنوبت اقدام نماید.
2-3)كمیته فنی شماره یك موظف است بررسی خویش را بارعایت چارچوب زیر و لحاظ سایر بندهای این مصوبه حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از اعلام این مصوبه، انجام داده و نتیجه را برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهد:
1-2-3)بررسی دقیق و اعلام نظركارشناسی درباره كلیه تغییرات كاربریهای خدمات غیرانتفاعی مقیاس شهری(مانندكاربریهای فرهنگی، ورزشی، درمانی،آموزش عالی و... به جزكاربریهای سبز و باغات) به سایركاربریها مورد تاییدكارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ 29/9/89
2-2-3)لزوم جلوگیری از توسعه روستاها و سكونتگاههای واقع در حریم شهرمشهد با توجه به یافته های طرح مجموعه شهری مشهد
3-2-3)لزوم ممانعت از پروژه های بلندمرتبه سازی براساس محدودیت های معرفی شده درطرح جامع
4-2-3) بررسی و اعلام نظركارشناسی درباره تداخل محدوده و حریم مصوب كارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ 21/10/89 و مورخ 16/12/89 بامحدوده شهرستان بینالود(طرقبه وشاندیز)
5-2-3) بررسی دقیق و اعلام نظر كارشناسی درباره موضوع سقف جمعیتی در طرح جامع با توجه به پیش بینی منابع آب
6-2-3) ارزیابی و اعلام نظر كارشناسی درباره فرصت ها و تهدیدهای زیست محیطی طرح
7-2-3) موضوع طرح های مربوط به پادگان لشگر 77 و میدان تیر، پس از تهیه و طی فرآیند قانونی در استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
4)نظربه توجه فوق العاده شورایعالی شهرسازی و معماری به محدوده پیرامونی حرم مطهر ثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و اهمیت آن و نیزسرعت روند اتفاقات دراین محدوده مقرر میشود كمیته فنی شماره یك بااستفاده از مشاوره های تخصصی به بررسی دقیق طرح این محدوده پرداخته و موارد زیر را به عنوان چارچوب در این باره درنظر داشته باشد:
1-4) بررسی و تائید كلیه طرحهای موضعی موثر در بافت پیرامونی حرم مطهر(ازقبیل حیات زیرسطحی،طرح مفصل، راه باغها،خیابانهای شعاعی و ...)دركمیسیون ماده 5 و تصویب آنها در شورایعالی شهرسازی و معماری
2-4)تجدیدنظر در ضوابط طرح بافت پیرامون حرم مطهر، خصوصا ضوابط تجمیع و ضرورت رعایت مقیاس انسانی در ساخت و سازها و پرهیز از ساخت و سازهای درشت دانه بدون رعایت اصول و عدم تناسب با دانه بندی اولیه بافت و پیشینه تاریخی آن
3-4) شناسایی،ثبت و مستندسازی كلیه آثارتاریخی موجود دربافت پیرامونی حرم مطهر به منظور هویت بخشی به این بافت توسط اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری باهمكاری اداره كل راه و شهرسازی استان
4-4)تهیه،تصویب و اجرای طرح موضعی باززنده سازی حداقل یك نمونه از محلات قدیمی درراستای حقظ و احیاء بخشی از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر توسط شركت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری باهمكاری اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری و اداره راه و شهرسازی استان
1-4-4)شناسایی ومعرفی محدوده های فوق الذكر توسط شهرداری حداكثرظرف مدت دوماه پس ازاعلام این مصوبه
5-4)تعیین وتدقیق حرائم آثارتاریخی ثبت شده دربافت پیرامون حرم و تهیه طرح ویژه توسط اداره كل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان
6-4)بررسی واعلام نظركارشناسی و ارائه راهكارهای اجرایی درباره صیانت از آثارتاریخی موضوع بند3-4وارائه راهكارهای اجرایی به منظور جلوگیری از ابطال ثبت اثر درشعبات دیوان عدالت اداری
7-4)ارائه راهكار جهت تجدید بنای آثارثبتی تخریبی دربافت پیرامونی حرم
5)دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری موظف است در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستوركار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را جهت ارائه درشورایعالی تهیه نماید.
6) ازتاریخ اعلام مصوبات این جلسه ضروری است كلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق ،صدور مجوز و یا هراقدام اداری دیگری كه در تعارض با هریك از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذكر است خودداری كرده و درموارد مذكور منتطر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.
7)اداره كل راه و شهرسازی استان موظف است باهمكاری سایردستگاه های نظارتی و با بهره گیری از مشاركت عمومی گزارشات نوبه ای از اقدامات مربوط به كلیه مصوبات فوق الذكر و تخلفات احتمالی را هر سه ماه یكبار به دبیرخانه شورایعالی ارسال نماید.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل