| کد خبر: 860 |

تین نیوز | محدودیت ترافیكی ایام نوروز 93 از تاریخ 26/12/92 لغایت 16/1/93

الف – كلیات:
1- عبور و مرور انواع موتورسیكلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها، بزرگراهها و محورهایی كه ضرورت ایجاب نماید ممنوع خواهد بود.
2- در تمامی محورهای برون شهری كه در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیكی برای انواع تریلر و كامیون اعمال می‌گردد، عبور و مرور انواع تریلر، كامیون و تانكرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می­گردد كه مقررات یكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می­شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

ب - عملیات اجرایی :
1- محور كرج- چالوس :
1-1- تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت كماكان در محور كرج- چالوس وبالعكس ممنوع می‌باشد.
1-2- تردد انواع وسایل نقلیه در محور كرج-چالوس از ساعت 12:00 روزهای 4، 8، 13، 14 ،15 و 16/1/93 الی 03:00 بامداد روزهای بعد، از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 الی 03:00 بامداد روز های بعد، از مرزن آباد به سمت كرج به صورت یك طرفه خواهد بود.
1-3- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17:00 الی 24:00 روز 12/1/ 93 ازمیدان امیركبیر كرج تا دهانه شمالی تونل كندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیكی ممنوع می­باشد.

2- محور هراز :
2-1- تردد انواع تریلر در محور هراز كماكان ممنوع می‌باشد .
2-2- تردد انواع كامیون و كامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 27/12/1392 الی ساعت 01:00 بامداد روز سه شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 06:00 روز پنج­ شنبه مورخ 7/1/1393 الی ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 9/1/93 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/1393 الی ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 16/1/1393 از تهران به آمل و بالعكس ممنوع می­باشد.
2-3- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13:00 روزهای 4 و 8 و 14 و 15/1/1393 الی ساعت 01:00 بامداد روزهای بعد، از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 روزهای فوق الی 01:00 بامداد روزهای بعد، از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت یكطرفه خواهد بود.

3- محور فیروزكوه :
3-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 27/12/92 الی ساعت 01:00 بامداد روز سه شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 06:00 روزپنج­شنبه 7/1/1393 الی ساعت 01:00 بامداد روزشنبه مورخ 09/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 الی ساعت 12:00 ظهرروز شنبه 16/1/93 ازتهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع می­باشد.

4- محور قدیم قزوین – رشت :
4-1- ترددانواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز سه­ شنبه مورخ 27/12/92 الی ساعت 01:00 بامداد روز سه­ شنبه مورخ 5/1/1393 و همچنین از ساعت 12:00 روز پنج­شنبه 7/1/1393 الی ساعت 01:00 روز شنبه مورخ 9/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 الی ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 16/1/93 از قزوین به رشت و بالعكس ممنوع می­باشد .

5- محور قدیم ساوه – همدان :
5-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز سه­ شنبه مورخ 27/12/92 الی ساعت 01:00 بامداد روز سه­ شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 12:00 روز پنج­شنبه مورخ 7/1/1393 الی ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 9/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 الی ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 16/1/93 از ساوه تا سه راهی دخان وبالعكس ممنوع می­باشد.

6- محورهای اردبیل – آستارا ، اردبیل– سراب ، خلخال به اسالم و بالعكس :
6-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 1، 12،13، 14 و 15/1/93 در محورهای فوق ممنوع می­باشد .

7- محور اردبیل – سرچم و بالعكس :
7-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 بامداد الی 24:00 روزهای 27، 28، 29/12/92 و همچنین روزهای 1، 12، 13، 14و 15/1/93 در محور فوق ممنوع می­باشد.

8- محورهای مشهد – قوچان ،‌ مشهد– نیشابور و سبزوار و بالعكس:
8-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 0700 بامداد الی ساعت 24:00 روزهای 27و 28و29/12/1392 و روزهای 1، 12، 13، 14و15/1/93 و همچنین از ساعت 07:00 الی 12:00 ظهر روز 16/1/1393 درمحورهای فوق ممنوع می باشد.

9- محور چمن بید – بجنورد– شیروان و بالعكس:
9-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00روزهای 27و 28و 29/12/1392 و روزهای 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 الی 12:00 ظهر روز 16/1/93 در محورهای فوق ممنوع می­باشد.

10- محورهای بانه – سقز- سنندج و مریوان– سنندج و بالعكس:
10-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 در محورهای فوق ممنوع
می­باشد .

11-محور یزد – طبس و بالعكس:
11-1 – تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 روز چهارشنبه مورخ 28/12/92 الی ساعت 24:00 روز دوشنبه مورخ 4/1/1393 و همچنین ازساعت 07:00 روز دوشنبه 11/1/1393 الی ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 15/1/1393 در محور فوق ممنوع میباشد .

12- محورگلوگاه – گرگان- ‌جنگل گلستان – چمن بید و بالعكس :
12-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 الی 12:00 ظهر روز 16/1/93 در محورهای فوق ممنوع می باشد .

13- محورهای اصلی استان بوشهر :
13-1-تردد انواع كامیون های كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 27/12/1392 الی ساعت 24:00 روز سه­ شنبه 5/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 12/1/1393 الی ساعت 24:00 روز جمعه 15/1/1393 در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می باشد .

14-محورهای اصلی استان اصفهان :
14-1- تردد انواع كامیون های كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 27/12/1392 الی ساعت 24:00 روز سه­ شنبه 5/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 12/1/1393 الی ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 15/1/1393 در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع می باشد .

15- محورهای گچساران – بهبهان ،گچساران– نورآباد و یاسوج– بابامیدان و بالعكس :
15-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 الی ساعت 24:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1 و 12و 13 و 14 و 15/1/1393 در محورهای فوق ممنوع
می­باشد.

16- محورهای سلفچگان- قم ، جاده قدیم كاشان – قم و جاده قدیم تهران–قم :
16-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 الی ساعت 24:00روزهای 4 و 5 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محورهای فوق ممنوع می باشد .

17- محور بندرعباس- سیرجان و بالعكس:
17-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 27 و 28 و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1 و 12 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع می باشد .

18- محور سیرجان –بافت :
18-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00 روزهای 12 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع است .

19- محور ایذه –شهركرد و بالعكس :‌
19-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00 روزهای 26 و 27 و 28 و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1 و 2 و 3 و 4 و 12 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع می باشد.

20- محورهای زابل– زاهدان، زاهدان – نهبندان، زاهدان – خاش:‌
20-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 15:00 الی 21:00 روزهای 27 و 28 و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1و 7 و 8 و 14 و 15/1/1393 از محورهای فوق ممنوع می باشد.
20-2- تردد انواع تریلر و كامیون به غیر از حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 05:00 الی 22:00 روز چهارشنبه مورخ 13/1/93 از كلیه محورهای اصلی استان سیستان و بلوچستان ممنوع می باشد .

21- محدودیت های جابجائی محمولات ترافیكی :
21-1- جابجایی محمولات ترافیكی كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامی راههای اصلی برون شهری كشور از روزسه­ شنبه مورخ 27/12/1392 تا پایان روز سه­ شنبه مورخ 5/1/1393و همچنین از روز سه­ شنبه مورخ 12/1/1393 تا پایان روز جمعه مورخ 15/1/1393 ممنوع میباشد، شایان ذكر است برای روزهای 6 و 7 و 9 و 10و 11/1/93 صرفاً برای محمولات ترافیكی اضطراری دارای ضرورت ملی، حسب تشخیص مرجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر می گردد.
22- محورهایی كه ممنوعیت تردد انواع وسایل نقلیه باربری در آنها صورت می­گیرد ، رفت وآمد وسایل نقلیه مذكور از ساعت 24:00 الی 07:00 روز بعد در این گونه محورها مجاز می­باشد ، مگر اینكه به علت معاذیر فنی و ترافیكی و با تشخیص رئیس قرارگاه پلیس راه استان امكان تردد وسایل نقلیه باری در یك محور و یا محورهایی موقتاً مقدور نباشد.
23- ورود كلیه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل كشور از روز سه­ شنبه مورخ 27/12/1392 تا ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 5/1/1393 و همچنین از ساعت 01:00 روز 12/1/1393 الی ساعت 24:00 روز جمعه 15/1/93 ممنوع می­باشد. مضافاً به اینكه خودروهای مذكور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال 1393 صرفاً در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل نقلیه مذكور از مقررات مندرج در ردیف 2 بند الف- كلیات (درصفحه یك) و ردیف 22 مستثنی می­باشند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

نظرسنجی
مهمترین دلیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل را چه می‌دانید؟
نتایج
آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه هفته نامه حمل ونقل