| کد خبر: 860 |

تین نیوز | محدودیت ترافیكی ایام نوروز 93 از تاریخ 26/12/92 لغایت 16/1/93

الف – كلیات:
1- عبور و مرور انواع موتورسیكلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها، بزرگراهها و محورهایی كه ضرورت ایجاب نماید ممنوع خواهد بود.
2- در تمامی محورهای برون شهری كه در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیكی برای انواع تریلر و كامیون اعمال می‌گردد، عبور و مرور انواع تریلر، كامیون و تانكرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می­گردد كه مقررات یكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می­شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

ب - عملیات اجرایی :
1- محور كرج- چالوس :
1-1- تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت كماكان در محور كرج- چالوس وبالعكس ممنوع می‌باشد.
1-2- تردد انواع وسایل نقلیه در محور كرج-چالوس از ساعت 12:00 روزهای 4، 8، 13، 14 ،15 و 16/1/93 الی 03:00 بامداد روزهای بعد، از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 الی 03:00 بامداد روز های بعد، از مرزن آباد به سمت كرج به صورت یك طرفه خواهد بود.
1-3- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17:00 الی 24:00 روز 12/1/ 93 ازمیدان امیركبیر كرج تا دهانه شمالی تونل كندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیكی ممنوع می­باشد.

2- محور هراز :
2-1- تردد انواع تریلر در محور هراز كماكان ممنوع می‌باشد .
2-2- تردد انواع كامیون و كامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 27/12/1392 الی ساعت 01:00 بامداد روز سه شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 06:00 روز پنج­ شنبه مورخ 7/1/1393 الی ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 9/1/93 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/1393 الی ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 16/1/1393 از تهران به آمل و بالعكس ممنوع می­باشد.
2-3- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13:00 روزهای 4 و 8 و 14 و 15/1/1393 الی ساعت 01:00 بامداد روزهای بعد، از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 روزهای فوق الی 01:00 بامداد روزهای بعد، از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت یكطرفه خواهد بود.

3- محور فیروزكوه :
3-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 27/12/92 الی ساعت 01:00 بامداد روز سه شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 06:00 روزپنج­شنبه 7/1/1393 الی ساعت 01:00 بامداد روزشنبه مورخ 09/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 الی ساعت 12:00 ظهرروز شنبه 16/1/93 ازتهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع می­باشد.

4- محور قدیم قزوین – رشت :
4-1- ترددانواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز سه­ شنبه مورخ 27/12/92 الی ساعت 01:00 بامداد روز سه­ شنبه مورخ 5/1/1393 و همچنین از ساعت 12:00 روز پنج­شنبه 7/1/1393 الی ساعت 01:00 روز شنبه مورخ 9/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 الی ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 16/1/93 از قزوین به رشت و بالعكس ممنوع می­باشد .

5- محور قدیم ساوه – همدان :
5-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز سه­ شنبه مورخ 27/12/92 الی ساعت 01:00 بامداد روز سه­ شنبه مورخ 5/1/1393 و از ساعت 12:00 روز پنج­شنبه مورخ 7/1/1393 الی ساعت 01:00 بامداد روز شنبه مورخ 9/1/1393 و از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 11/1/93 الی ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 16/1/93 از ساوه تا سه راهی دخان وبالعكس ممنوع می­باشد.

6- محورهای اردبیل – آستارا ، اردبیل– سراب ، خلخال به اسالم و بالعكس :
6-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 1، 12،13، 14 و 15/1/93 در محورهای فوق ممنوع می­باشد .

7- محور اردبیل – سرچم و بالعكس :
7-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 بامداد الی 24:00 روزهای 27، 28، 29/12/92 و همچنین روزهای 1، 12، 13، 14و 15/1/93 در محور فوق ممنوع می­باشد.

8- محورهای مشهد – قوچان ،‌ مشهد– نیشابور و سبزوار و بالعكس:
8-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 0700 بامداد الی ساعت 24:00 روزهای 27و 28و29/12/1392 و روزهای 1، 12، 13، 14و15/1/93 و همچنین از ساعت 07:00 الی 12:00 ظهر روز 16/1/1393 درمحورهای فوق ممنوع می باشد.

9- محور چمن بید – بجنورد– شیروان و بالعكس:
9-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00روزهای 27و 28و 29/12/1392 و روزهای 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 الی 12:00 ظهر روز 16/1/93 در محورهای فوق ممنوع می­باشد.

10- محورهای بانه – سقز- سنندج و مریوان– سنندج و بالعكس:
10-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 در محورهای فوق ممنوع
می­باشد .

11-محور یزد – طبس و بالعكس:
11-1 – تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 روز چهارشنبه مورخ 28/12/92 الی ساعت 24:00 روز دوشنبه مورخ 4/1/1393 و همچنین ازساعت 07:00 روز دوشنبه 11/1/1393 الی ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 15/1/1393 در محور فوق ممنوع میباشد .

12- محورگلوگاه – گرگان- ‌جنگل گلستان – چمن بید و بالعكس :
12-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و 1و 12و 13و 14و 15/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 الی 12:00 ظهر روز 16/1/93 در محورهای فوق ممنوع می باشد .

13- محورهای اصلی استان بوشهر :
13-1-تردد انواع كامیون های كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 27/12/1392 الی ساعت 24:00 روز سه­ شنبه 5/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 12/1/1393 الی ساعت 24:00 روز جمعه 15/1/1393 در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع می باشد .

14-محورهای اصلی استان اصفهان :
14-1- تردد انواع كامیون های كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 27/12/1392 الی ساعت 24:00 روز سه­ شنبه 5/1/1393 و همچنین از ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 12/1/1393 الی ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 15/1/1393 در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع می باشد .

15- محورهای گچساران – بهبهان ،گچساران– نورآباد و یاسوج– بابامیدان و بالعكس :
15-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 الی ساعت 24:00 روزهای 27و 28و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1 و 12و 13 و 14 و 15/1/1393 در محورهای فوق ممنوع
می­باشد.

16- محورهای سلفچگان- قم ، جاده قدیم كاشان – قم و جاده قدیم تهران–قم :
16-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 الی ساعت 24:00روزهای 4 و 5 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محورهای فوق ممنوع می باشد .

17- محور بندرعباس- سیرجان و بالعكس:
17-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 27 و 28 و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1 و 12 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع می باشد .

18- محور سیرجان –بافت :
18-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00 روزهای 12 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع است .

19- محور ایذه –شهركرد و بالعكس :‌
19-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00 روزهای 26 و 27 و 28 و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1 و 2 و 3 و 4 و 12 و 13 و 14 و 15/1/1393 در محور فوق ممنوع می باشد.

20- محورهای زابل– زاهدان، زاهدان – نهبندان، زاهدان – خاش:‌
20-1- تردد انواع تریلر و كامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 15:00 الی 21:00 روزهای 27 و 28 و 29/12/1392 و همچنین روزهای 1و 7 و 8 و 14 و 15/1/1393 از محورهای فوق ممنوع می باشد.
20-2- تردد انواع تریلر و كامیون به غیر از حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 05:00 الی 22:00 روز چهارشنبه مورخ 13/1/93 از كلیه محورهای اصلی استان سیستان و بلوچستان ممنوع می باشد .

21- محدودیت های جابجائی محمولات ترافیكی :
21-1- جابجایی محمولات ترافیكی كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامی راههای اصلی برون شهری كشور از روزسه­ شنبه مورخ 27/12/1392 تا پایان روز سه­ شنبه مورخ 5/1/1393و همچنین از روز سه­ شنبه مورخ 12/1/1393 تا پایان روز جمعه مورخ 15/1/1393 ممنوع میباشد، شایان ذكر است برای روزهای 6 و 7 و 9 و 10و 11/1/93 صرفاً برای محمولات ترافیكی اضطراری دارای ضرورت ملی، حسب تشخیص مرجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر می گردد.
22- محورهایی كه ممنوعیت تردد انواع وسایل نقلیه باربری در آنها صورت می­گیرد ، رفت وآمد وسایل نقلیه مذكور از ساعت 24:00 الی 07:00 روز بعد در این گونه محورها مجاز می­باشد ، مگر اینكه به علت معاذیر فنی و ترافیكی و با تشخیص رئیس قرارگاه پلیس راه استان امكان تردد وسایل نقلیه باری در یك محور و یا محورهایی موقتاً مقدور نباشد.
23- ورود كلیه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل كشور از روز سه­ شنبه مورخ 27/12/1392 تا ساعت 07:00 روز سه­ شنبه 5/1/1393 و همچنین از ساعت 01:00 روز 12/1/1393 الی ساعت 24:00 روز جمعه 15/1/93 ممنوع می­باشد. مضافاً به اینكه خودروهای مذكور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال 1393 صرفاً در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل نقلیه مذكور از مقررات مندرج در ردیف 2 بند الف- كلیات (درصفحه یك) و ردیف 22 مستثنی می­باشند.

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین